Oznaczanie ilościowe białka na żelach i blotach za pomocą fluorescencji w podczerwieni błękitu Coomassie i Fast Green.

Barwienie żeli i blotów błękitem Coomassie jest powszechnie stosowane do wykrywania i ilościowego oznaczania białek metodą densytometryczną. Odkryliśmy, że błękit Coomassie lub Fast Green FCF wiążą się z białkami fluorescencji w bliskiej podczerwieni. Wykorzystaliśmy tę właściwość do opracowania szybkiej i czułej metody wykrywania i oznaczania ilościowego białek w żelach i na blotach . Odpowiedź fluorescencyjna jest ilościowa dla zawartości białka od 10 ng do 20 mikrog na prążek lub plamkę. Barwienie i odbarwianie zajmuje tylko 30 minut, a metoda jest kompatybilna z późniejszą immunodetekcją.

Zmodyfikowana   technika  western blot w szybkim  wykrywaniu oksygenazy hemowej (HO-1/HO-2) w różnych tkankach i narządach zwierząt doświadczalnych

Niniejsze badanie miało na celu określenie wszystkich warunków niezbędnych do wykrycia oksygenazy hemowej (HO) techniką western blot. Nasza zmodyfikowana metoda immunoblottingu pozwoliła na wykrycie HO po 2 godzinach elektrotransferu na błony nitrocelulozowe, co ewidentnie skróciło czas badań bez utraty czułości i swoistości w wykrywaniu HO w różnych tkankach i narządach zwierząt doświadczalnych.HO wykryto w mózgu, sercu, nerkach, wątrobie, płucach, śledzionie, jądrach i grasicy badanej myszy i szczura w ilości dostarczającej dowodów, że ta zmodyfikowana technika immunoblottingu jest wystarczająco czuła, aby wywołać istnienie tego enzymu w różne tkanki i narządy zwierząt. Podsumowując, nasza zmodyfikowana metoda Western blot pozwala na szybkie wykrywanie HO, co może być przydatne w dalszych, bardziej zaawansowanych badaniach ilościowych.

Szybka  procedura  Western  blot  ulepszona pod kątem analizy ilościowej poprzez bezpośrednie znakowanie fluorescencyjne przeciwciał pierwotnych

Procedury Western blot istnieją od dawna, a ostatnie osiągnięcia zwiększyły czułość technik luminescencyjnych, tak że zapotrzebowanie na sondy radioaktywne zostało ograniczone tylko do kilku zastosowań. Niemniej jednak większość protokołów wymaga więcej niż 6 godzin i często trwa dłużej niż jeden dzień. Większość technik wymaga drugorzędowego przeciwciała skoniugowanego z enzymem katalizującym reakcję barwną w celu wzmocnienia wykrywalnego sygnału. Jednak oba procesy, wiązanie drugorzędowego przeciwciała i katalizowana reakcja z barwnikiem, są źródłem błędów, a ta ostatnia jest niekorzystna dla sygnału, który jest liniowy w większym zakresie wykrywanego antygenu.
W celu udoskonalenia procedury najczęściej stosowanej do analizy ilościowej i wygody, zbadaliśmy zastosowanie znakowania fluorescencyjnego pierwotnych przeciwciał monoklonalnych przeciwko podjednostkom polimerazy RNA Escherichia coli (beta’, sigmaE i sigmaFecI) oraz ich zastosowanie w analizie Western blot. Uzyskaliśmy czułość (<1 ng wykrywalnego białka) porównywalną z większością technik luminescencyjnych. Dodatkowo znacznie skróciliśmy czas zabiegu do mniej niż 1 h po SDS-PAGE i przeniesieniu na membranę. Przede wszystkim uzyskaliśmy sygnał liniowy w zakresie od 30 ng do 1 mikrog białka (w zależności od wielkości białka), dzięki czemu analiza ilościowa Western blot jest łatwiejsza i bardziej wiarygodna.
AE-1465 EzFastBlot

AE-1465 EzFastBlot

Szybka  , czuła i specyficzna metoda wykrywania wirusa karłowatości ryżu za pomocą   hybrydyzacji typu Northern blot

W oparciu o stabilność dwuniciowego (ds) RNA opracowano nową, szybką, czułą i specyficzną metodę wykrywania dsRNA genomowego wirusa karłowatości ryżu (RDV) przez hybrydyzację molekularną. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanej, standardowej analizy Northern blot, dsRNA denaturuje się na blocie w stanie unieruchomionym. Dlatego też eliminuje się ryzyko degradacji jednoniciowego (ss) RNA przez rybonukleazę (RNazę) podczas przygotowania próbki, elektroforezy i blottingu.
Ta metoda eliminuje wadę niepełnej denaturacji dsRNA w analizie Northern blot. Podsumowując, nowo opracowana metoda jest niezawodna, czuła, bardzo specyficzna i daje niskie tło. Cała procedura jest również mniej czasochłonna; można go wykonać w ciągu 2-3 dni. Nową metodę można uznać za modyfikację standardowej analizy Northern blot.

Zastosowanie testu przesiewowego Falcon – enzymatycznego testu immunosorpcyjnego ( FAST -ELISA) oraz enzymatycznego immunoelektrotransferu  blot  (EITB) w celu określenia częstości występowania fascioliazy u ludzi w boliwijskim Altiplano

Wspólne badanie przeprowadzone przez Szkołę Medyczną Uniwersytetu Portoryko, Centrum Kontroli Chorób, boliwijskie Ministerstwo Zdrowia oraz prywatne organizacje wolontariackie (Foster Parents Plan International i Danchurchaid) działające w Boliwii zidentyfikowało region w północno-zachodniej części Altiplano w Boliwii w pobliżu jeziora Titicaca jako siedliska największego rozpowszechnienia fascioliazy u ludzi na świecie. Do określenia częstości jego występowania zastosowano dwie techniki serologiczne (test przesiewowy Falcon test-enzyme-linked immunosorbent assay [FAST-ELISA] oraz enzym-linked immunoelectrotransfer blot [EITB]).
Sto próbek surowicy i 73 próbki kału uzyskano od Indian Aymara z Corapata w Boliwii. Poziomy absorbancji przeciwciał dla antygenów wydalania-sekrecji Fasciola hepatica porównano z wzorcami prążków EITB przy użyciu tego samego preparatu antygenowego. Dodatni wynik FAST-ELISA zdefiniowano jako wartość absorbancji większą niż średnia plus trzy odchylenia standardowe dwóch zestawów normalnych kontroli negatywnych (portorykańskich i boliwijskich).
Stosując to kryterium, 53 ze 100 przebadanych surowic dało wynik pozytywny za pomocą tej techniki. W tej grupie 19 (95%) z 20 osób, u których stwierdzono pasożyty, było również dodatnich w teście FAST-ELISA. Dodatkowe 24 osoby, u których nie otrzymano jaj F. hepatica, i 10 osób, od których nie otrzymano żadnych próbek, również uzyskały wynik pozytywny w teście FAST-ELISA. Spośród 53 osobników negatywnych na jaja F. hepatica, 29 było także negatywnych w teście FAST-ELISA. Analiza EITB surowic od potwierdzonych zakażonych osobników ujawniła co najmniej trzy prążki F. hepatica (Fh) o masach cząsteczkowych odpowiednio 12, 17 i 63 kD. (ABSTRAT OBCIĄGNIĘTY DO 250 SŁÓW).

IMMUNODIAGNOSTYKA DRAKUNKULIZY ZA POMOCĄ TESTU PRZESIEWOWEGO FALCON TEST-ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY ( FAST -ELISA) ORAZ ENZYMATYCZNEJ TECHNIKI IMMUNOELEKTROTRANSFEROWEJ   (EITB) .

Test przesiewowy Falcon test-enzyme-linked immunosorbent assay (FAST-ELISA) oraz technika enzymatycznej immunoelektrotransferu blot (EITB) zostały użyte do zbadania ludzkich surowic z antygenem dorosłego robaka Dracunculus medinensis w celu oceny ich potencjalnej wartości w immunodiagnostyce drakunkuliaza. Stosowane surowice ludzkie pochodziły od pacjentów z prepatentnymi i patentnymi zakażeniami D. medinensis lub od pacjentów zakażonych innymi nicieniami (Onchocerca volvulus i Loa loa) lub przywrami (Schistosoma mansoni i S. haematobium), jak również od niezainfekowanych normalnych kontroli nigeryjskich i portorykańskich . W teście FAST-ELISA surowice od pacjentów prepatentnych i patentowych z dracunculiasis dawały najwyższe wartości absorbancji w porównaniu z normalnymi surowicami ludzkimi.

WSE-7210 EzFastBlot HMW

2332595 Atto 3unit 64.86 EUR

AE-1465 EzFastBlot

2332590 Atto 3unit 73.7 EUR

Acrp30, HMW

cyt-764 ProSpec Tany 2µg 60 EUR

Human Adiponectin HMW( Adiponectin HMW) ELISA Kit

QY-E05586 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Poly(I:C) (HMW)

tlrl-pic InvivoGen FR 10 mg 181.65 EUR

Poly(I:C) (HMW)

tlrl-pic-5 InvivoGen FR 50 mg 611.1 EUR

Urokinase, Human (HMW)

MBS653988-01mg MyBiosource 0.1mg 800 EUR

Urokinase, Human (HMW)

MBS653988-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3370 EUR

Human HMW Urokinase

MBS135613-01mg MyBiosource 0.1mg 450 EUR

Human HMW Urokinase

MBS135613-1mg MyBiosource 1mg 2945 EUR

Human HMW Urokinase

MBS135613-5x1mg MyBiosource 5x1mg 13010 EUR

Cytokeratin HMW, AE3

MBS370058-01mLConcentrate MyBiosource 0.1mL(Concentrate) 225 EUR

Cytokeratin HMW, AE3

MBS370058-05mLConcentrate MyBiosource 0.5mL(Concentrate) 300 EUR

Cytokeratin HMW, AE3

MBS370058-1mLConcentrate MyBiosource 1mL(Concentrate) 440 EUR

Cytokeratin HMW, AE3

MBS370058-3mLRTU MyBiosource 3mL(RTU) 225 EUR

Cytokeratin HMW, AE3

MBS370058-7mLRTU MyBiosource 7mL(RTU) 280 EUR

Human Urokinase (HMW)

MBS480672-01mg MyBiosource 0.1mg 515 EUR

Human Urokinase (HMW)

MBS480672-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2100 EUR

HMW Kininogen Antibody

GWB-2A9222 GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

HMW Kininogen Antibody

GWB-F4CA6A GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

Cytokeratin HMW 34BE12

MBS370052-01mLConcentrate MyBiosource 0.1mL(Concentrate) 225 EUR

Cytokeratin HMW 34BE12

MBS370052-05mLConcentrate MyBiosource 0.5mL(Concentrate) 400 EUR

Cytokeratin HMW 34BE12

MBS370052-1mLConcentrate MyBiosource 1mL(Concentrate) 555 EUR

Cytokeratin HMW 34BE12

MBS370052-3mLRTU MyBiosource 3mL(RTU) 245 EUR

Cytokeratin HMW 34BE12

MBS370052-7mLRTU MyBiosource 7mL(RTU) 340 EUR

Poly(I).Poly HMW

MBS669116-1mg MyBiosource 1mg 145 EUR

Poly(I).Poly HMW

MBS669116-2mg MyBiosource 2mg 200 EUR

Poly(I).Poly HMW

MBS669116-5x2mg MyBiosource 5x2mg 890 EUR

Poly(I:C) (HMW) Biotin

tlrl-picb InvivoGen FR 10 µg 253.05 EUR

Poly(I:C) (HMW) Rhodamine

tlrl-picr InvivoGen FR 10 µg 253.05 EUR

Poly(I:C) (HMW) Fluorescein

tlrl-picf InvivoGen FR 10 µg 253.05 EUR

Active Rat Urokinase, HMW

MBS135623-005mg MyBiosource 0.05mg 480 EUR

Active Rat Urokinase, HMW

MBS135623-01mg MyBiosource 0.1mg 775 EUR

Active Rat Urokinase, HMW

MBS135623-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3265 EUR

Active Rat Urokinase, HMW

MBS480800-005mg MyBiosource 0.05mg 535 EUR

Active Rat Urokinase, HMW

MBS480800-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 2175 EUR

Kininogen, HMW, Human Plasma

7300-100 Biovision each 438 EUR

Kininogen, HMW, Human Plasma

KINH15-N-50 Alpha Diagnostics 50 ug 270 EUR

Cytokeratin HMW Rabbit mAb

E2R50107 EnoGene 100ul 385 EUR

Caldesmon / CAD Antibody (HMW)

V7159-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody (HMW)

V7159-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody (HMW)

V7159IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody (HMW)

V7159SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V3231-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V3231-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V3231SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7200-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7200-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7200IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7200SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7252-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7252-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7252IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7252SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2940-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2940-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2940IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2940SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2941-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2941-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2941IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2941SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2942-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2942-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2942IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2942SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Active Mouse Urokinase, HMW

MBS135745-005mg MyBiosource 0.05mg 510 EUR

Active Mouse Urokinase, HMW

MBS135745-01mg MyBiosource 0.1mg 915 EUR

Active Mouse Urokinase, HMW

MBS135745-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3875 EUR

Human Kininogen (HMW) Antibody

20334-05011 AssayPro 150 ug 175 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC810446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC810446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC430446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC430446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC050446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC050446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC550446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC550446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC800446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC800446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC610446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC610446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC700446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC700446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCP0446-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCR0446-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCA0446-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCAP0446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCAP0446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCH0446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCH0446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Anti-Cytokeratin, HMW antibody

STJ180151 St John's Laboratory 0.1 ml 254.4 EUR

Anti-Cytokeratin, HMW antibody

STJ180152 St John's Laboratory 0.1 ml 254.4 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

PA6905R-100uL Elabscience Biotech 100uL 150 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

PA6905R-200uL Elabscience Biotech 200uL 260 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

PA6905R-3mL Elabscience Biotech 3mL 111 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

PA6905R-6mL Elabscience Biotech 6mL 197 EUR

Cytokeratin (HMW) Monoclonal Antibody

MBS2567749-01mL MyBiosource 0.1mL 195 EUR

Cytokeratin (HMW) Monoclonal Antibody

MBS2567749-02mL MyBiosource 0.2mL 280 EUR

Cytokeratin (HMW) Monoclonal Antibody

MBS2567749-3mL MyBiosource 3mL 165 EUR

Cytokeratin (HMW) Monoclonal Antibody

MBS2567749-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 1225 EUR

Cytokeratin (HMW) Monoclonal Antibody

MBS2567749-6mL MyBiosource 6mL 230 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

RD6905R-100uL Reddot Biotech 100μL 225 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

RD6905R-200uL Reddot Biotech 200μL 390 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

RD6905R-3mL Reddot Biotech 3mL 166.5 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

RD6905R-6mL Reddot Biotech 6mL 295.5 EUR

Poly(I:C) (HMW) / LyoVec™

tlrl-piclv InvivoGen FR 100 µg 169.05 EUR

Rat HMW ADNP ELISA Kit

ERA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Goat HMW ADNP ELISA Kit

EGTA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human HMW ADNP ELISA Kit

EHA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Sheep HMW ADNP ELISA Kit

ESA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse HMW ADNP ELISA Kit

EMA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Bovine HMW ADNP ELISA Kit

EBA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Canine HMW ADNP ELISA Kit

ECA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Poly(I:C) (HMW) VacciGrade™

vac-pic InvivoGen FR 10 mg 351.75 EUR

Rabbit HMW ADNP ELISA Kit

ERTA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Monkey HMW ADNP ELISA Kit

EMKA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Chicken HMW ADNP ELISA Kit

ECKA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Porcine HMW ADNP ELISA Kit

EPA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Cytokeratin, HMW(34BE12), 0.2mg/mL

BNUB0446-100 Biotium 100uL 225 EUR

Cytokeratin, HMW(34BE12), 0.2mg/mL

BNUB0446-500 Biotium 500uL 485 EUR

Cytokeratin, HMW(34BE12), 1mg/mL

BNUM0446-50 Biotium 50uL 396 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC810257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC810257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC430257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC430257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC050257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC050257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC550257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC550257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC800257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC800257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC610257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC610257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC700257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC700257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCP0257-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCR0257-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCA0257-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCAP0257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCAP0257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCD0257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCD0257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCH0257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCH0257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC811076-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC811076-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC801076-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC801076-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC431076-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC431076-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC051076-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC051076-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC551076-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC551076-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC701076-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC701076-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC611076-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC611076-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNCP1076-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNCR1076-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNCA1076-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNCH1076-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNCH1076-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNCAP1076-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNCAP1076-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Caldesmon Antibody / CALD1 / CAD (HMW)

V8878-100UG NSJ Bioreagents 100ug 349.3 EUR
Największą reaktywność krzyżową zaobserwowano z surowicami z onchocerkozy; nie zaobserwowano reaktywności krzyżowej z surowicami osobników z loiazą lub schistosomatozą mansoni lub hematobią. Według EITB surowice od pacjentów z drakulizą specyficznie rozpoznawały białko 16 kDa (Dm 16), a przeciwciała przeciwko Dm 16 zniknęły 2 miesiące po ekstrakcji robaka. Rozpoznanie Dm 16 nastąpiło od późnego etapu prepatentnego. Białko 17 kDa (Dm 17) było również rozpoznawane przez surowice od dracunculiasis, ale przeciwciała przeciwko Dm 17 znikały wolniej i były obecne 1 rok po wyzdrowieniu. Antygeny D. medinensis 16 kDa i 17 kDa mogą być przydatne w immunodiagnostyce drakunkuliozy.

Dodaj komentarz