Oznaczanie ilościowe białka na żelach i blotach za pomocą fluorescencji w podczerwieni błękitu Coomassie i Fast Green.

Barwienie żeli i blotów błękitem Coomassie jest powszechnie stosowane do wykrywania i ilościowego oznaczania białek metodą densytometryczną. Odkryliśmy, że błękit Coomassie lub Fast Green FCF wiążą się z białkami fluorescencji w bliskiej podczerwieni. Wykorzystaliśmy tę właściwość do opracowania szybkiej i czułej metody wykrywania i oznaczania ilościowego białek w żelach i na blotach . Odpowiedź fluorescencyjna jest ilościowa dla zawartości białka od 10 ng do 20 mikrog na prążek lub plamkę. Barwienie i odbarwianie zajmuje tylko 30 minut, a metoda jest kompatybilna z późniejszą immunodetekcją.

Zmodyfikowana   technika  western blot w szybkim  wykrywaniu oksygenazy hemowej (HO-1/HO-2) w różnych tkankach i narządach zwierząt doświadczalnych

Niniejsze badanie miało na celu określenie wszystkich warunków niezbędnych do wykrycia oksygenazy hemowej (HO) techniką western blot. Nasza zmodyfikowana metoda immunoblottingu pozwoliła na wykrycie HO po 2 godzinach elektrotransferu na błony nitrocelulozowe, co ewidentnie skróciło czas badań bez utraty czułości i swoistości w wykrywaniu HO w różnych tkankach i narządach zwierząt doświadczalnych.HO wykryto w mózgu, sercu, nerkach, wątrobie, płucach, śledzionie, jądrach i grasicy badanej myszy i szczura w ilości dostarczającej dowodów, że ta zmodyfikowana technika immunoblottingu jest wystarczająco czuła, aby wywołać istnienie tego enzymu w różne tkanki i narządy zwierząt. Podsumowując, nasza zmodyfikowana metoda Western blot pozwala na szybkie wykrywanie HO, co może być przydatne w dalszych, bardziej zaawansowanych badaniach ilościowych.

Szybka  procedura  Western  blot  ulepszona pod kątem analizy ilościowej poprzez bezpośrednie znakowanie fluorescencyjne przeciwciał pierwotnych

Procedury Western blot istnieją od dawna, a ostatnie osiągnięcia zwiększyły czułość technik luminescencyjnych, tak że zapotrzebowanie na sondy radioaktywne zostało ograniczone tylko do kilku zastosowań. Niemniej jednak większość protokołów wymaga więcej niż 6 godzin i często trwa dłużej niż jeden dzień. Większość technik wymaga drugorzędowego przeciwciała skoniugowanego z enzymem katalizującym reakcję barwną w celu wzmocnienia wykrywalnego sygnału. Jednak oba procesy, wiązanie drugorzędowego przeciwciała i katalizowana reakcja z barwnikiem, są źródłem błędów, a ta ostatnia jest niekorzystna dla sygnału, który jest liniowy w większym zakresie wykrywanego antygenu.
W celu udoskonalenia procedury najczęściej stosowanej do analizy ilościowej i wygody, zbadaliśmy zastosowanie znakowania fluorescencyjnego pierwotnych przeciwciał monoklonalnych przeciwko podjednostkom polimerazy RNA Escherichia coli (beta’, sigmaE i sigmaFecI) oraz ich zastosowanie w analizie Western blot. Uzyskaliśmy czułość (<1 ng wykrywalnego białka) porównywalną z większością technik luminescencyjnych. Dodatkowo znacznie skróciliśmy czas zabiegu do mniej niż 1 h po SDS-PAGE i przeniesieniu na membranę. Przede wszystkim uzyskaliśmy sygnał liniowy w zakresie od 30 ng do 1 mikrog białka (w zależności od wielkości białka), dzięki czemu analiza ilościowa Western blot jest łatwiejsza i bardziej wiarygodna.
AE-1465 EzFastBlot

AE-1465 EzFastBlot

Szybka  , czuła i specyficzna metoda wykrywania wirusa karłowatości ryżu za pomocą   hybrydyzacji typu Northern blot

W oparciu o stabilność dwuniciowego (ds) RNA opracowano nową, szybką, czułą i specyficzną metodę wykrywania dsRNA genomowego wirusa karłowatości ryżu (RDV) przez hybrydyzację molekularną. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanej, standardowej analizy Northern blot, dsRNA denaturuje się na blocie w stanie unieruchomionym. Dlatego też eliminuje się ryzyko degradacji jednoniciowego (ss) RNA przez rybonukleazę (RNazę) podczas przygotowania próbki, elektroforezy i blottingu.
Ta metoda eliminuje wadę niepełnej denaturacji dsRNA w analizie Northern blot. Podsumowując, nowo opracowana metoda jest niezawodna, czuła, bardzo specyficzna i daje niskie tło. Cała procedura jest również mniej czasochłonna; można go wykonać w ciągu 2-3 dni. Nową metodę można uznać za modyfikację standardowej analizy Northern blot.

Zastosowanie testu przesiewowego Falcon – enzymatycznego testu immunosorpcyjnego ( FAST -ELISA) oraz enzymatycznego immunoelektrotransferu  blot  (EITB) w celu określenia częstości występowania fascioliazy u ludzi w boliwijskim Altiplano

Wspólne badanie przeprowadzone przez Szkołę Medyczną Uniwersytetu Portoryko, Centrum Kontroli Chorób, boliwijskie Ministerstwo Zdrowia oraz prywatne organizacje wolontariackie (Foster Parents Plan International i Danchurchaid) działające w Boliwii zidentyfikowało region w północno-zachodniej części Altiplano w Boliwii w pobliżu jeziora Titicaca jako siedliska największego rozpowszechnienia fascioliazy u ludzi na świecie. Do określenia częstości jego występowania zastosowano dwie techniki serologiczne (test przesiewowy Falcon test-enzyme-linked immunosorbent assay [FAST-ELISA] oraz enzym-linked immunoelectrotransfer blot [EITB]).
Sto próbek surowicy i 73 próbki kału uzyskano od Indian Aymara z Corapata w Boliwii. Poziomy absorbancji przeciwciał dla antygenów wydalania-sekrecji Fasciola hepatica porównano z wzorcami prążków EITB przy użyciu tego samego preparatu antygenowego. Dodatni wynik FAST-ELISA zdefiniowano jako wartość absorbancji większą niż średnia plus trzy odchylenia standardowe dwóch zestawów normalnych kontroli negatywnych (portorykańskich i boliwijskich).
Stosując to kryterium, 53 ze 100 przebadanych surowic dało wynik pozytywny za pomocą tej techniki. W tej grupie 19 (95%) z 20 osób, u których stwierdzono pasożyty, było również dodatnich w teście FAST-ELISA. Dodatkowe 24 osoby, u których nie otrzymano jaj F. hepatica, i 10 osób, od których nie otrzymano żadnych próbek, również uzyskały wynik pozytywny w teście FAST-ELISA. Spośród 53 osobników negatywnych na jaja F. hepatica, 29 było także negatywnych w teście FAST-ELISA. Analiza EITB surowic od potwierdzonych zakażonych osobników ujawniła co najmniej trzy prążki F. hepatica (Fh) o masach cząsteczkowych odpowiednio 12, 17 i 63 kD. (ABSTRAT OBCIĄGNIĘTY DO 250 SŁÓW).

IMMUNODIAGNOSTYKA DRAKUNKULIZY ZA POMOCĄ TESTU PRZESIEWOWEGO FALCON TEST-ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY ( FAST -ELISA) ORAZ ENZYMATYCZNEJ TECHNIKI IMMUNOELEKTROTRANSFEROWEJ   (EITB) .

Test przesiewowy Falcon test-enzyme-linked immunosorbent assay (FAST-ELISA) oraz technika enzymatycznej immunoelektrotransferu blot (EITB) zostały użyte do zbadania ludzkich surowic z antygenem dorosłego robaka Dracunculus medinensis w celu oceny ich potencjalnej wartości w immunodiagnostyce drakunkuliaza. Stosowane surowice ludzkie pochodziły od pacjentów z prepatentnymi i patentnymi zakażeniami D. medinensis lub od pacjentów zakażonych innymi nicieniami (Onchocerca volvulus i Loa loa) lub przywrami (Schistosoma mansoni i S. haematobium), jak również od niezainfekowanych normalnych kontroli nigeryjskich i portorykańskich . W teście FAST-ELISA surowice od pacjentów prepatentnych i patentowych z dracunculiasis dawały najwyższe wartości absorbancji w porównaniu z normalnymi surowicami ludzkimi.

WSE-7210 EzFastBlot HMW

2332595 Atto 3unit 313.2 EUR

AE-1465 EzFastBlot

2332590 Atto 3unit 352.8 EUR

Human Adiponectin HMW( Adiponectin HMW) ELISA Kit

QY-E05586 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Kininogen, HMW, Human Plasma

7300-100 Biovision each 438 EUR

Kininogen, HMW, Human Plasma

KINH15-N-50 Alpha Diagnostics 50 ug 270 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V3231-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V3231-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V3231SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody (HMW)

V7159-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody (HMW)

V7159-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody (HMW)

V7159IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody (HMW)

V7159SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7200-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7200-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7200IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7200SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7252-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7252-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7252IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7252SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2940-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2940-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2940IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2940SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2941-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2941-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2941IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2941SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2942-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2942-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2942IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2942SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Human Kininogen (HMW) Antibody

20334-05011 AssayPro 150 ug 260.4 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCA0446-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC800446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC800446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC810446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC810446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC940446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC940446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC700446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC700446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC880446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC880446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC400446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC400446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC050446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC050446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCB0446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCB0446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCAP0446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCAP0446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCR0446-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCP0446-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNUM0446-50 Biotium 50uL 474 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCH0446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCH0446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNUB0446-100 Biotium 100uL 250.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNUB0446-500 Biotium 500uL 549.6 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC040446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC040446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC550446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC550446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC610446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC610446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC680446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC680446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC470446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC470446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC430446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC430446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Anti-Cytokeratin, HMW antibody

STJ180151 St John's Laboratory 0.1 ml 254.4 EUR

Anti-Cytokeratin, HMW antibody

STJ180152 St John's Laboratory 0.1 ml 254.4 EUR

Rat HMW ADNP ELISA Kit

ERA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Goat HMW ADNP ELISA Kit

EGTA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse HMW ADNP ELISA Kit

EMA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Sheep HMW ADNP ELISA Kit

ESA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human HMW ADNP ELISA Kit

EHA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Monkey HMW ADNP ELISA Kit

EMKA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rabbit HMW ADNP ELISA Kit

ERTA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Bovine HMW ADNP ELISA Kit

EBA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Canine HMW ADNP ELISA Kit

ECA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Porcine HMW ADNP ELISA Kit

EPA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Chicken HMW ADNP ELISA Kit

ECKA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCA0257-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC800257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC800257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC810257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC810257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC940257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC940257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC700257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC700257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC880257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC880257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC430257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC430257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC400257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC400257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC050257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR
Największą reaktywność krzyżową zaobserwowano z surowicami z onchocerkozy; nie zaobserwowano reaktywności krzyżowej z surowicami osobników z loiazą lub schistosomatozą mansoni lub hematobią. Według EITB surowice od pacjentów z drakulizą specyficznie rozpoznawały białko 16 kDa (Dm 16), a przeciwciała przeciwko Dm 16 zniknęły 2 miesiące po ekstrakcji robaka. Rozpoznanie Dm 16 nastąpiło od późnego etapu prepatentnego. Białko 17 kDa (Dm 17) było również rozpoznawane przez surowice od dracunculiasis, ale przeciwciała przeciwko Dm 17 znikały wolniej i były obecne 1 rok po wyzdrowieniu. Antygeny D. medinensis 16 kDa i 17 kDa mogą być przydatne w immunodiagnostyce drakunkuliozy.

Dodaj komentarz