Hiperglikemia i cukrzyca ciążowa hamują glikolizę łożyska i funkcje mitochondriów oraz zmieniają przetwarzanie lipidów

Stopień, w jakim glikemia matki wpływa na metabolizm łożyskowy komórek trofoblastów [cytotrofoblastów (CTB) i syncytiotrofoblastów (SCT)] u ciężarnych z cukrzycą ciążową (GDM) jest nieznany. Przetestowaliśmy hipotezy, że (a) hiperglikemia hamuje tempo metabolizmu CTB i SCT; i (b) niska aktywność metaboliczna łożyska z łożysk GDM wynika ze zmniejszonego zużycia tlenu przez CTB. Komórki trofoblastów izolowane z łożysk GDM i innych niż GDM terminowe hodowano przez 8 godzin (CTB) i po 72-godzinnej syncytializacji (SCT) w 5 mM glukozy lub 25 mM glukozy. Tempo zużycia tlenu, glikoliza, poziomy ATP i morfometrie kropelek lipidów określono w CTB i SCT.

W CTB z łożysk GDM w porównaniu z CTB kontrolnym: (a) fosforylacja oksydacyjna była zmniejszona o 44% (41,8 w porównaniu z 74,2 pmol O2 / min / 100 ng DNA, P = 0,002); (b) zawartość ATP była o 39% niższa (1,1 x 10-7 w porównaniu z 1,8 x 10-7 nM / ng DNA, P = 0,046); oraz (c) kropelki lipidów były dwukrotnie większe (31,0 w porównaniu z 14,4 µm2 / komórkę, P <0,001) i 1,7 razy liczniejsze (13,5 w porównaniu z 7,9 kropelek lipidów / komórkę, P <0,001).

Hiperglikemia hamowała glikolizę CTB o 55% -60% (średnia różnica 20,4 [GDM, P = 0,008] i 15,4 [nie-GDM, P = 0,029] mpH / min / 100 ng DNA). GDM SCT nie różni się metabolicznie od nie-GDM SCT. Jednak GDM SCT miał znacznie zmniejszoną ekspresję genów związanych z różnicowaniem, w tym hCG, GCM1 i syncytyny-1. Dochodzimy do wniosku, że zahamowaną aktywność metaboliczną przez łożysko GDM można przypisać dysfunkcji metabolicznej CTB, a nie SCT. W trofoblastach GDM dochodzi do obniżenia ekspresji i wydzielania krytycznych hormonów łożyskowych.

Zwiększona lipoksygenazy i zmniejszone metabolity cytochromu P450 skorelowane z występowaniem nefropatii cukrzycowej: Potencjalna rola eikozanoidów z metabolomiki u pacjentów z cukrzycą typu 2

Nefropatia cukrzycowa (DN) jest główną przyczyną przewlekłej choroby nerek i schyłkowej niewydolności nerek. Wcześniejsze badania wykazały, że długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (PUFA) mogą mieć terapeutyczny potencjał w zmniejszaniu białkomoczu w DN. Jednak lokalny poziom eikozanoidów pochodzących z PUFA w osoczu pacjentów z DN pozostaje niejasny. Niniejsza praca ma na celu zbadanie różnicy w profilu eikozanoidów w osoczu pacjentów z DN i cukrzycą typu 2 (T2D) bez DN.

W sumie 27 pacjentów z T2D z podobnym czasem trwania cukrzycy zostało zrekrutowanych i podzielonych na grupę T2D + DN i grupę T2D + NDN (nie-DN) na podstawie wykrycia wydalania albuminy z moczem (UAE). Stosując metabolomikę opartą na LC-MS / MS, pacjenci z DN wykazywali podwyższony poziom metabolitów lipoksygenazy (LOX) (5-HETE i LTB4) i obniżone poziomy eikozanoidów pochodzących ze szlaku metabolicznego cytochromu P450s (CYP450) (5,6-DHET) ; 14,15-DHET i 9,10-diHOME). Charakterystyka operacyjna odbiornika i analiza regresji logistycznej ujawniły, że podwyższony poziom metabolitów LOX i obniżony poziom metabolitów CYP450 były istotnie skorelowane z występowaniem DN u pacjentów z T2D. Metabolity LOX i CYP450 korelowały z częstością występowania DN u pacjentów z T2D, co może być celem leczenia DN u pacjentów z T2D.

Skuteczność nowej, wysuszonej błony ludzkiej pochodzącej z owodni, oprócz standardowej opieki w leczeniu owrzodzeń stopy cukrzycowej: randomizowane, kontrolowane badanie pilotażowe z udziałem pacjentów i oceniających

Ostatnie recenzje sugerują, że produkty błony owodniowej mogą przyspieszyć gojenie owrzodzeń stopy cukrzycowej. Nowa wysuszona ludzka błona owodniowa (dHAM) została zastosowana w przypadku owrzodzeń oczu, ale nie w przypadku owrzodzeń stopy cukrzycowej. Było to wieloośrodkowe, prospektywne, zaślepione przez pacjentów i obserwatorów, randomizowane, kontrolowane badanie pilotażowe, w celu zbadania, czy dodanie dHAM co 2 tygodnie do standardowej opieki w porównaniu z samą opieką standardową zwiększyło odsetek wyleczonych owrzodzeń stopy w ciągu 12 tygodni.

Hiperglikemia i cukrzyca ciążowa hamują glikolizę łożyska i funkcje mitochondriów oraz zmieniają przetwarzanie lipidów

Trzydzieści jeden osób (średni wiek 59,8 lat, 81% mężczyzn, 87% cukrzyca typu 2) zostało zrandomizowanych (15 dHAM, 16 osób objętych zwykłą opieką). W ciągu 12 tygodni wygojenie wystąpiło w 4 (27%) owrzodzeniach w grupie dHAM w porównaniu do 1 (6,3%) w grupie zwykłego leczenia (P = 0,1). Procentowe zmniejszenie obszaru rany było wyższe w grupie dHAM w porównaniu z grupą kontrolną. (P = 0,0057). Nie było różnicy w AE między dwiema grupami. Sześciu uczestników przydzielonych do dHAM prawidłowo zidentyfikowało swoją grupę terapeutyczną, chociaż 5 pozostających pod zwykłą opieką błędnie myślało, że znajdują się w grupie interwencyjnej. Ten pilotażowy wynik badania jest zachęcający, pokazując, że ten preparat dHAM jest bezpiecznym i obiecującym leczeniem. Wyniki te zostaną wykorzystane do zaprojektowania statystycznie potwierdzonej, ostatecznej, podwójnie ślepej próby z randomizacją.

Profilaktyka i wczesna pomoc w zaburzeniach odżywiania u młodych ludzi z cukrzycą typu 1

Istnieją dowody na to, że wczesna interwencja jest kluczem do poprawy wyników leczenia zaburzeń odżywiania, podczas gdy podejście „obserwuj i czekaj”, które było powszechne wśród lekarzy rodzinnych i innych pracowników służby zdrowia, jest obecnie zdecydowanie odradzane.

Zaburzenia odżywiania występują około dwukrotnie częściej u osób z cukrzycą typu 1 w porównaniu z populacją ogólną. W tej grupie standardowe leczenie zaburzeń odżywiania przynosi gorsze wyniki, a zaburzenia odżywiania skutkują szczególnie dużym obciążeniem chorobowym. Dlatego naszym głównym priorytetem musi być profilaktyka, z wczesną interwencją tam, gdzie zaburzenia odżywiania już się rozwinęły.

Human MUC7/ Mucin-7 ELISA Kit

E1675Hu 1 Kit
EUR 685.2

Human MUC7(Mucin-7) ELISA Kit

EH1942 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.188 ng/ml

Human Mucin-7,MUC7 ELISA Kit

201-12-1614 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human Mucin- 7, MUC7 ELISA KIT

ELI-05843h 96 Tests
EUR 988.8

Human Mucin-7(MUC7)ELISA Kit

GA-E1630HM-48T 48T
EUR 346.8

Human Mucin-7(MUC7)ELISA Kit

GA-E1630HM-96T 96T
EUR 559.2

Human Mucin-7(MUC7)ELISA Kit

QY-E00294 96T
EUR 433.2

Mucin 7 (MUC7) Antibody

20-abx210446
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Mucin 7 (MUC7) Antibody

20-abx210681
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Mucin 7 (MUC7) Antibody

abx216981-100ug 100 ug
EUR 526.8

MUC7 Antibody / Mucin 7

RQ4430 100 ug
EUR 419

ELISA kit for Human MUC7 (Mucin 7)

E-EL-H2281 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human MUC7 (Mucin 7) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Human Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

20-abx152403
 • EUR 8534.40
 • EUR 4550.40
 • EUR 1054.80
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx572156-96tests 96 tests
EUR 801.6

Human Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx251263-96tests 96 tests
EUR 848.4

ELISA kit for Human Mucin-7 (MUC7)

KTE61449-48T 48T
EUR 424.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Mucin-7 (MUC7) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Mucin-7 (MUC7)

KTE61449-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Mucin-7 (MUC7) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Mucin-7 (MUC7)

KTE61449-96T 96T
EUR 686.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Mucin-7 (MUC7) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

SEB808Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5402.92
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) in serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

SEB808Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 550.13
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) in serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

SEB808Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 734.46
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) in serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

SEB808Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2945.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) in serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

4-SEB808Hu
 • EUR 5463.60
 • EUR 2886.00
 • EUR 735.60
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) in samples from serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human Mucin 7, Secreted ELISA Kit (MUC7)

RK01900 96 Tests
EUR 625.2

Human Mucin 7 (MUC7) CLIA Kit

abx197312-96tests 96 tests
EUR 990

ELISA kit for Mouse MUC7 (Mucin-7)

E-EL-M0801 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Mouse MUC7 (Mucin-7) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Mouse Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx350994-96tests 96 tests
EUR 943.2

Chicken Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx355984-96tests 96 tests
EUR 990

Rabbit Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx363009-96tests 96 tests
EUR 990

Monkey Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx359170-96tests 96 tests
EUR 990

Pig Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx361133-96tests 96 tests
EUR 990

ELISA kit for Mouse Mucin-7 (MUC7)

KTE71571-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Mouse Mucin-7 (MUC7) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Mouse Mucin-7 (MUC7)

KTE71571-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Mouse Mucin-7 (MUC7) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Mouse Mucin-7 (MUC7)

KTE71571-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Mouse Mucin-7 (MUC7) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human MUC7 (Mucin 7, Secreted)

ELK2203 1 plate of 96 wells
EUR 518.4
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Mucin 7, Secreted from Human in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Mouse Mucin-7(MUC7)ELISA Ki   

GA-E0485MS-48T 48T
EUR 403.2

Mouse Mucin-7(MUC7)ELISA Ki   

GA-E0485MS-96T 96T
EUR 640.8

CLIA kit for Human MUC7 (Mucin 7)

E-CL-H1342 1 plate of 96 wells
EUR 700.8
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Human MUC7 (Mucin 7) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Human Mucin-7, Secreted (MUC7) CLIA Kit

20-abx493103
 • EUR 9567.60
 • EUR 5095.20
 • EUR 1177.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mucin 7, Secreted (MUC7) Antibody

20-abx173632
 • EUR 978.00
 • EUR 510.00
 • 1 mg
 • 200 ug

Mucin 7, Secreted (MUC7) Antibody

20-abx177629
 • EUR 1378.80
 • EUR 678.00
 • 1 mg
 • 200 ug

Mucin 7, Secreted (MUC7) Antibody

20-abx177630
 • EUR 1629.60
 • EUR 777.60
 • 1 mg
 • 200 ug

Recombinant Mucin 7, Secreted (MUC7)

4-RPB808Hu01
 • EUR 496.32
 • EUR 256.80
 • EUR 1531.20
 • EUR 590.40
 • EUR 1060.80
 • EUR 408.00
 • EUR 3648.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Recombinant Mucin 7, Secreted (MUC7) expressed in: E.coli

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) Protein

20-abx654412
 • EUR 693.60
 • EUR 309.60
 • EUR 2064.00
 • EUR 828.00
 • EUR 510.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Guinea pig Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx357346-96tests 96 tests
EUR 990

Human Mucin 7 ELISA kit

E01M0354-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Mucin 7 ELISA kit

E01M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Mucin 7 ELISA kit

E01M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human MUC7 ELISA Kit

EHM0361 96Tests
EUR 625.2

Human MUC7 ELISA Kit

ELA-E1808h 96 Tests
EUR 988.8

MUC7 ELISA KIT|Human

EF006051 96 Tests
EUR 826.8

ELISA kit for Human Mucin-7

EK3979 96 tests
EUR 663.6
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Human Mucin-7 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Goat Mucin 7 ELISA kit

E06M0354-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Mucin 7 ELISA kit

E06M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Mucin 7 ELISA kit

E06M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Mucin 7 ELISA kit

E08M0354-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Mucin 7 ELISA kit

E08M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Mucin 7 ELISA kit

E08M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Mucin 7 ELISA kit

E02M0354-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Mucin 7 ELISA kit

E02M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Mucin 7 ELISA kit

E02M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Mucin 7 ELISA kit

E03M0354-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Mucin 7 ELISA kit

E03M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Mucin 7 ELISA kit

E03M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Mucin 7 ELISA kit

E04M0354-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Mucin 7 ELISA kit

E04M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Mucin 7 ELISA kit

E04M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Mucin 7 ELISA kit

E07M0354-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Mucin 7 ELISA kit

E07M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Mucin 7 ELISA kit

E07M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Mucin 7 ELISA kit

E09M0354-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Mucin 7 ELISA kit

E09M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Mucin 7 ELISA kit

E09M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

MUC7 ELISA Kit (Human) (OKEH01290)

OKEH01290 96 Wells
EUR 794.4
Description: Description of target: This gene encodes a small salivary mucin, which is thought to play a role in facilitating the clearance of bacteria in the oral cavity and to aid in mastication, speech, and swallowing. The central domain of this glycoprotein contains tandem repeats, each composed of 23 amino acids. This antimicrobial protein has antibacterial and antifungal activity. The most common allele contains 6 repeats, and some alleles may be associated with susceptibility to asthma. Alternatively spliced transcript variants with different 5' UTR, but encoding the same protein, have been found for this gene.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 0.15 ng/mL

Guinea pig Mucin 7 ELISA kit

E05M0354-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Mucin 7 ELISA kit

E05M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Mucin 7 ELISA kit

E05M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Sheep MUC7 ELISA Kit

ESM0361 96Tests
EUR 625.2

Porcine MUC7 ELISA Kit

EPM0361 96Tests
EUR 625.2

Monkey MUC7 ELISA Kit

EMKM0361 96Tests
EUR 625.2

Mouse MUC7 ELISA Kit

EMM0361 96Tests
EUR 625.2

Rat MUC7 ELISA Kit

ERM0361 96Tests
EUR 625.2

Rabbit MUC7 ELISA Kit

ERTM0361 96Tests
EUR 625.2

Goat MUC7 ELISA Kit

EGTM0361 96Tests
EUR 625.2

Bovine MUC7 ELISA Kit

EBM0361 96Tests
EUR 625.2

Anserini MUC7 ELISA Kit

EAM0361 96Tests
EUR 625.2

Chicken MUC7 ELISA Kit

ECKM0361 96Tests
EUR 625.2

Canine MUC7 ELISA Kit

ECM0361 96Tests
EUR 625.2

Guinea Pig MUC7 ELISA Kit

EGM0361 96Tests
EUR 625.2

Human Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

DLR-Ang1-7-Hu-48T 48T
EUR 601.2
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Human Angiotensin 1-7 (Ang1-7) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

DLR-Ang1-7-Hu-96T 96T
EUR 781.2
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Human Angiotensin 1-7 (Ang1-7) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

RDR-Ang1-7-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 630

Human Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

RDR-Ang1-7-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 874.8

Human Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

RD-Ang1-7-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 603.6

Human Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

RD-Ang1-7-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 836.4

Custom Antibody titration by ELISA up to 2 rabbits and 1 bleed

ELISA-1 1
EUR 242.4

MUC7 Antibody

DF9642 200ul
EUR 420

MUC7 Antibody

1-CSB-PA949093
 • EUR 380.40
 • EUR 292.80
 • 100ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against MUC7. Recognizes MUC7 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;ELISA:1:2000-1:5000, IHC:1:25-1:100

MUC7 Antibody

1-CSB-PA780399
 • EUR 380.40
 • EUR 292.80
 • 100ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against MUC7. Recognizes MUC7 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;ELISA:1:2000-1:5000, IHC:1:20-1:100

MUC7 Antibody

43220-100ul 100ul
EUR 302.4

MUC7 Antibody

ABD9642 100 ug
EUR 525.6

MUC7 siRNA

20-abx925029
 • EUR 661.20
 • EUR 878.40
 • 15 nmol
 • 30 nmol

anti-MUC7

YF-PA24185 50 ul
EUR 400.8
Description: Mouse polyclonal to MUC7

Human MUC7 shRNA Plasmid

20-abx953023
 • EUR 961.20
 • EUR 1345.20
 • 150 µg
 • 300 µg

MUC7 Recombinant Protein (Human)

RP020392 100 ug Ask for price

Recombinant Human Galectin-7

7-00442 2µg Ask for price

Recombinant Human Galectin-7

7-00443 10µg Ask for price

Recombinant Human Galectin-7

7-00444 1mg Ask for price

Recombinant Human Interleukin-7

7-00895 2µg Ask for price

Recombinant Human Interleukin-7

7-00896 10µg Ask for price

Recombinant Human Interleukin-7

7-00897 1mg Ask for price

Recombinant Human Kallikrein-7

7-03034 2µg Ask for price

Recombinant Human Kallikrein-7

7-03035 10µg Ask for price

Recombinant Human Kallikrein-7

7-03036 100µg Ask for price

Canine Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

DLR-Ang1-7-c-48T 48T
EUR 672
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Canine Angiotensin 1-7 (Ang1-7) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Canine Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

DLR-Ang1-7-c-96T 96T
EUR 878.4
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Canine Angiotensin 1-7 (Ang1-7) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Mouse Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

DLR-Ang1-7-Mu-48T 48T
EUR 614.4
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Angiotensin 1-7 (Ang1-7) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Mouse Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

DLR-Ang1-7-Mu-96T 96T
EUR 800.4
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Angiotensin 1-7 (Ang1-7) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Rat Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

DLR-Ang1-7-Ra-48T 48T
EUR 643.2
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Angiotensin 1-7 (Ang1-7) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Rat Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

DLR-Ang1-7-Ra-96T 96T
EUR 840
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Angiotensin 1-7 (Ang1-7) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Canine Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

RDR-Ang1-7-c-48Tests 48 Tests
EUR 714

Canine Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

RDR-Ang1-7-c-96Tests 96 Tests
EUR 994.8

Mouse Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

RDR-Ang1-7-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 646.8

Mouse Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

RDR-Ang1-7-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 898.8

Rat Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

RDR-Ang1-7-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 680.4

Rat Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit

RDR-Ang1-7-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 946.8

Lekarze zajmujący się zarówno zaburzeniami odżywiania, jak i specjalistycznymi usługami diabetologicznymi podkreślają potrzebę współpracy multidyscyplinarnego zespołu i specjalistycznego szkolenia, a także ulepszonych metod leczenia. Dokonujemy przeglądu aktualnych dowodów i przyszłych kierunków profilaktyki, identyfikacji i wczesnej interwencji w zaburzeniach odżywiania u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.

Dodaj komentarz