High-quality-factor dual-band Fano resonances induced by dual bound states in the continuum using a planar nanohole slab

W fotonice istotne jest osiągnięcie wysokiej jakości rezonansów współczynnika (Q) w celu poprawy wydajności urządzeń optycznych. W tym miejscu pokazujemy, że dwuzakresowe rezonanse Fano o wysokim współczynniku Q można uzyskać za pomocą płaskiej płyty nanootworowej (PNS) opartej na wzbudzeniu podwójnych stanów związanych w kontinuum (BIC). Poprzez kurczenie lub rozszerzanie tetrameryzowanych otworów supersieci PNS, dwa BIC z ochroną symetrii mogą być indukowane do dwuzakresowych rezonansów Fano, a ich lokalizacje, jak również ich współczynniki dobroci, mogą być elastycznie dostrajane.
Mechanizmy fizyczne dla dwuzakresowych rezonansów Fano można interpretować jako sprzężenia rezonansowe między elektrycznymi dipolami toroidalnymi lub toroidalnymi dipolami magnetycznymi w oparciu o wielokrotne rozkłady w dalekim polu i rozkłady w bliskim polu supersieci. Dwuzakresowe rezonanse Fano PNS posiadają cechę niezależną od polaryzacji i mogą przetrwać nawet przy znacznych zmianach parametrów geometrycznych PNS, co czyni je bardziej odpowiednimi do potencjalnych zastosowań.

Jednoczesna zmienna – płyta  podwójna – Echo TOF MR Angiografia i obrazowanie ważone podatnością

W niniejszym artykule proponujemy nową, trójwymiarową metodę podwójnego echa do jednoczesnej wielopłytkowej angiografii rezonansu magnetycznego w czasie przelotu (TOF MRA) i obrazowania jednopłytkowego ważonego wrażliwością (SWI). Poprzedni schemat zmiany kolejności w przestrzeni k specyficznej dla echa dla zgodnej arteriowenografii z podwójnym echem (CODEA) został udoskonalony w celu zastosowania impulsów wzbudzających RF dla wielu cienkich płyt i pojedynczej grubej płyty odpowiednio do pierwszego (TOF MRA) i drugiego (SWI) echa . Jednopłytowy CODEA i wielopłytowy CODEA (stała płyta CODEA) zostały dodatkowo pozyskane jako odniesienie do porównania z proponowaną zmienną płytą CODEA.
Przetestowano również obrazowanie równoległe pod kątem możliwości przyspieszenia proponowanej metody. TOF MRA i SWI z proponowanego zmiennego slabu CODEA były wizualnie i ilościowo porównywalne odpowiednio z wielopłytowym TOF MRA i jednopłytowym SWI, oddzielnie uzyskanymi z CODEA o stałej płycie. Obrazowanie równoległe skróciło czas skanowania z 10,3 do 5,6 min. Co więcej, zaproponowane podejście zmiennych płyt poprawiło ciągłość naczyń na granicach płyt TOF MRA dla CODEA, jak również dla konwencjonalnej metody pojedynczego echa. Zaproponowany program CODEA o zmiennej płycie zapewniał jednocześnie wielopłytkowy TOF MRA i jednopłytowy SWI w klinicznie uzasadnionym czasie skanowania ~5 minut przy minimalnym wpływie na jakość obrazu, przy jednoczesnym ograniczeniu artefaktów granicznych płyty w TOF MRA.
AE-6220 Dual Slab Chamber set

AE-6220 Dual Slab Chamber set

Szybkie obrazowanie całego mózgu istoty szarej za pomocą jednopłytowego  trójwymiarowego,  dwuechowego szybkiego echa spinowego: studium wykonalności.

Aby osiągnąć szybkie obrazowanie całego mózgu w wysokiej rozdzielczości (GM) poprzez opracowanie nowatorskiej, jednopłytowej, trójwymiarowej sekwencji impulsów z podwójnym echem, szybkiego echa spinowego i rekonstrukcji selektywnej dla GM.
W przeciwieństwie do konwencjonalnego obrazowania GM, które wykorzystuje czasochłonne przygotowanie do odzyskiwania podwójnej inwersji, proponowana sekwencja impulsów została zaprojektowana tak, aby składała się z dwóch podzielonych części wzdłuż ciągu echa, w którym pierwsza połowa była poświęcona na uzyskanie białego indukowanego przez inwersję (IR) tłumienie materii i dwustopniowa ewolucja sygnału GM indukowana zmiennym kątem obrotu, podczas gdy druga połowa sygnałów tylko płynem mózgowo-rdzeniowym. Zoptymalizowano wieloetapowe harmonogramy o zmiennym kącie obrotu i zmianę kolejności próbkowania, aby uzyskać wysokie sygnały GM, jednocześnie równoważąc sygnały płynu mózgowo-rdzeniowego między sygnałami ECHO.Obrazy GM selektywne zostały następnie zrekonstruowane bezpośrednio na podstawie ważonego odejmowania między ECHO, rozwiązując problem odzyskiwania rzadkiego sygnału. Przeprowadzono badania in vivo w celu sprawdzenia skuteczności proponowanej metody w porównaniu z konwencjonalnym odzyskiem metodą podwójnej inwersji.
Proponowana metoda, osiągając jednomilimetrowe izotropowe obrazowanie całego mózgu GM w ciągu 5,5 minuty, wykazała lepszą wydajność niż konwencjonalne odzyskiwanie metodą podwójnej inwersji w tworzeniu obrazów zawierających tylko GM bez widocznych artefaktów i szumów.
Z powodzeniem wykazaliśmy wykonalność proponowanej metody w uzyskaniu obrazowania całego mózgu GM w klinicznie akceptowalnym czasie obrazowania. Oczekuje się, że proponowana metoda będzie obiecującą alternatywą dla konwencjonalnego odzyskiwania metodą podwójnej inwersji w zastosowaniach klinicznych. Magn Reson Med 78:1691-1699, 2017. © 2017 Międzynarodowe Towarzystwo Rezonansu Magnetycznego w Medycynie.

Redukcja przestrzennie wzajemnego sprzężenia między  dwupolaryzacyjnymi antenami patch za pomocą sprzężonych  płyt metamateriałowych .

Wzajemne sprzężenie wewnątrz szyku antenowego jest zwykle spowodowane dwiema drogami: wyciekiem sygnału przez przewodzące prądy na tle metalicznym lub fali powierzchniowej wzdłuż podłoży; wyciek radiowy odbierany z przestrzeni między elementami antenowymi. Ten pierwszy można obniżyć, zmieniając rozkład prądów powierzchniowych, jak podaje literatura. Ale jeśli chodzi o to drugie, sprzężenie spowodowane przeciekiem promieniowania, tradycyjne metody wykorzystujące manipulację obwodami mogą być nieefektywne. W niniejszym artykule proponujemy i projektujemy nowy typ modułu odsprzęgającego, który składa się z płyt z połączonych metamateriałów (MTM).
Dwie klasy cząstek MTM, struktura międzypalcowa (IS) i rezonatory z dzielonym pierścieniem (SRR), są przystosowane do zapewnienia pierwszej i drugiej modulacji sygnału. Potwierdzamy jego funkcję w celu zmniejszenia wycieku promieniowania między dwiema podwójnie spolaryzowanymi antenami typu patch. Prototyp jest wytwarzany w objętości o skali subfalowej (0,6 λ × 0,3 λ × 0,053 λ), aby zapewnić poprawę o 7 dB zarówno dla izolacji kopolaryzacji, jak i polaryzacji krzyżowej od 1,95 do 2,2 GHz. Projekt ma dobry potencjał dla komunikacji bezprzewodowej i systemów radarowych.

WYKRYWANIE DEFEKTÓW NA  POWIERZCHNI PŁYTY  : NOWA  STRATEGIA PODWÓJNEGO  URZĄDZENIA ZE SPRZĘŻENIEM ŁADUNKOWYM OPARTA NA OBRAZOWANIU ROZMYTEGO POŁĄCZENIA

Aby zapewnić dokładny system kontroli defektów powierzchni i urzeczywistnić automatyzację solidnej metody segmentacji obrazu na rutynowej linii produkcyjnej, przedstawiono ogólne podejście do ekstrakcji i wyznaczania defektów powierzchni kęsiska ciągłego odlewania (płyty CC). Możliwość zastosowania systemu nie jest związana wyłącznie z płytą CC.

AE-6220 Dual Slab Chamber set

2392990 Atto 1unit 943.36 EUR

AE-6200 Slab EP Chamber

2392985 Atto 1unit 552.75 EUR

digital dry bath, dual chamber, without blocks, 115V

BCM1408 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 895 EUR

myBlock ll™- digital dry bath, dual chamber, without blocks, 115V

BSH5002 Benchmark Scientific 1 each 680.54 EUR

myBlock ll™- digital dry bath, dual chamber, without blocks, 230V

BSH5002-E Benchmark Scientific 1 PC 680.54 EUR

myBlock ll- digital dry bath dual chamber without blocks 230V - EACH

BLO1262 Scientific Laboratory Supplies EACH 969.3 EUR

AE-6530M mPAGE Chamber

2321900 Atto 1unit 353.76 EUR

AE-6530P mPAGE Chamber

2321905 Atto 1unit 353.76 EUR

AE-6540B Disc Gel EP Chamber

2321182 Atto 1unit 368.5 EUR

Lower Chamber - AE-6500(6450) - Base Unit

2398250 Atto 1unit 221.1 EUR

Continuous Flow Chamber

0-120-0026 Biologics each 774 EUR

Vacuum Chamber Pc 170X237 - PK2

5305-0609 Scientific Laboratory Supplies PK2 499.5 EUR

FLOW CELL DRIP CHAMBER

ACCFL0017 IBI Scientific - 56.65 EUR

UV-Clave UltraViolet Chamber, 115V

B1450 Benchmark Scientific 1 each 573.92 EUR

UV-Clave UltraViolet Chamber, 230V

B1450-E Benchmark Scientific 1 each 573.92 EUR

Clip for Cyto Chamber - PK4

GBA1524 Scientific Laboratory Supplies PK4 876.87 EUR

ICHeco co2 cooled chamber 260L - EACH

CHA8500 Scientific Laboratory Supplies EACH 20679.3 EUR

ICHeco co2 cooled chamber 750L - EACH

CHA8504 Scientific Laboratory Supplies EACH 27013.5 EUR

SONABOZ Sound Abating Chamber

0-125-0001 Biologics each 1020 EUR

WSE-1150M pageRunAce Chamber

2321650 Atto 1unit 825.44 EUR

WSE-1150P pageRunAce Chamber

2321660 Atto 1unit 825.44 EUR

NanoECM®; 8 Chamber Slide

801 Neuromics each 40.5 EUR

Grinding chamber reduction - EACH

MIL1018 Scientific Laboratory Supplies EACH 166.05 EUR

Electrically heated chamber - EACH

FRE4564 Scientific Laboratory Supplies EACH 18856.8 EUR

Climate chamber ICH110 108L - EACH

CHA4070 Scientific Laboratory Supplies EACH 11921.85 EUR

Climate chamber ICH260 256L - EACH

CHA4072 Scientific Laboratory Supplies EACH 17867.25 EUR

Climate chamber ICH750 749L - EACH

CHA4074 Scientific Laboratory Supplies EACH 24399.9 EUR

NanoAligned®; 8 Chamber Slide

802 Neuromics each 54 EUR

Drying chamber FD260-230V - EACH

OVE8012 Scientific Laboratory Supplies EACH 5239.21 EUR

Chamber Imp Neubauer 2xPlain - EACH

HAE2112 Scientific Laboratory Supplies EACH 104.28 EUR

Nabertherm Chamber Furnce LH15/12

FUR2180 Scientific Laboratory Supplies EACH 8231.94 EUR

Nabertherm Chamber Furnce LH30/12

FUR2182 Scientific Laboratory Supplies EACH 9053.88 EUR

Nabertherm Chamber Furnce LF30/13

FUR2186 Scientific Laboratory Supplies EACH 13083.78 EUR

Random Nanofibers 8 Chamber Slide

3D00007 Neuromics 700 nm-PCLs 133.2 EUR

Climate Chamber ICH110eco - 108L - EACH

CHA1100 Scientific Laboratory Supplies EACH 14007.6 EUR

KBFP720 700L Stability Chamber - EACH

CHA3020 Scientific Laboratory Supplies EACH 31038.68 EUR

KBF1020 1020L Stability Chamber - EACH

CHA3024 Scientific Laboratory Supplies EACH 29271.72 EUR

Stability Chamber KBFP240 247L - EACH

CHA3030 Scientific Laboratory Supplies EACH 25467.52 EUR

Aligned Nanofibers 8 Chamber Slide

3D00013 Neuromics 700 nm-PCLs 136.8 EUR

Coverslip for counting chamber - PK10

Z5000 Scientific Laboratory Supplies PK10 27.17 EUR

UV-Clave UltraViolet Chamber - EACH

STE1450 Scientific Laboratory Supplies EACH 828.9 EUR

KBFLQC240 247L Stability Chamber - EACH

CHA3022 Scientific Laboratory Supplies EACH 35771.16 EUR

Stability Chamber KBFLQC720 700L - EACH

CHA3028 Scientific Laboratory Supplies EACH 39522.47 EUR

Counting Chamber Helber Bacteria - EACH

COU9100 Scientific Laboratory Supplies EACH 157.16 EUR

Flask Chamber 4.5mL Sterile RUO - PK50

170920 Scientific Laboratory Supplies PK50 1070.55 EUR

disposable grinding chamber 40ml - PK100

MIL2208 Scientific Laboratory Supplies PK100 1183.95 EUR

Environmental Chamber for Plunge Freezer

M-CEM-37457 MiTeGen 1 UNIT 14850 EUR

125L square chamber front access - EACH

AUT1080 Scientific Laboratory Supplies EACH 48789 EUR

216L square chamber front access - EACH

AUT1082 Scientific Laboratory Supplies EACH 55644.3 EUR

360L square chamber front access - EACH

AUT1084 Scientific Laboratory Supplies EACH 56727 EUR

Nabertherm Chamber Furnce LF15/13 - EACH

FUR2184 Scientific Laboratory Supplies EACH 14477.96 EUR

Climatic test chamber 256L humidity adjustable - EACH

CHA4002 Scientific Laboratory Supplies EACH 34724.7 EUR

IKA M 20.1 spare grinding chamber - EACH

MIL2202 Scientific Laboratory Supplies EACH 6385.5 EUR

8V acrylic chamber 3 StS shelves - EACH

FRE4562 Scientific Laboratory Supplies EACH 5034.15 EUR

i160 Cu chamber w 6 Door screen - EACH

INC2668 Scientific Laboratory Supplies EACH 22891.95 EUR

IKA ROTAVISC Spindle for 2.1mL chamber - EACH

VIS2226 Scientific Laboratory Supplies EACH 419.85 EUR

IKA ROTAVISC Spindle for 3.8mL Chamber - EACH

VIS2230 Scientific Laboratory Supplies EACH 419.85 EUR

IKA ROTAVISC Spindle for 4.2mL Chamber - EACH

VIS2234 Scientific Laboratory Supplies EACH 419.85 EUR

disposable grinding chamber sterile 40ml - PK10

MIL2210 Scientific Laboratory Supplies PK10 244.35 EUR

BRAND(TM) BLAUBRAND(R) COUNTING CHAMBER - EACH

BR717820-1EA Scientific Laboratory Supplies EACH 112.05 EUR

Climate chamber ICH110L with light 108L - EACH

CHA4076 Scientific Laboratory Supplies EACH 15250.95 EUR

Climate chamber ICH260L with light 256l - EACH

CHA4078 Scientific Laboratory Supplies EACH 22813.65 EUR

Climate chamber ICH750L with light 749L - EACH

CHA4080 Scientific Laboratory Supplies EACH 29436.75 EUR

IKA ROTAVISC 2.1mL Chamber for VOLS-1 - EACH

VIS2228 Scientific Laboratory Supplies EACH 508.95 EUR

IKA ROTAVISC 3.8mL Chamber for VOLS-1 - EACH

VIS2232 Scientific Laboratory Supplies EACH 508.95 EUR

IKA ROTAVISC 4.2mL Chamber for VOLS-1 - EACH

VIS2236 Scientific Laboratory Supplies EACH 508.95 EUR

Binder KBF 115 constant climatic chamber - EACH

CHA3080 Scientific Laboratory Supplies EACH 18066.24 EUR

Binder KBF 240 constant climatic chamber - EACH

CHA3082 Scientific Laboratory Supplies EACH 20476.54 EUR

Binder KBF 720 constant climatic chamber - EACH

CHA3084 Scientific Laboratory Supplies EACH 27244.77 EUR

Kinesis Mini Degasser Chamber; PEEK 480ul - EACH

CHR2905 Scientific Laboratory Supplies EACH 743.21 EUR

Kinesis Mini Degasser Chamber; PEEK 925ul - EACH

CHR2909 Scientific Laboratory Supplies EACH 1080 EUR

Stability Chamber KBF-S240 Solid.Line 247L - EACH

CHA3032 Scientific Laboratory Supplies EACH 14452.99 EUR

Stability Chamber KBF-S720 Solid.Line 700L - EACH

CHA3034 Scientific Laboratory Supplies EACH 19755.36 EUR

Stability Chamber KBF-S115 Solid.Line 102L - EACH

CHA3036 Scientific Laboratory Supplies EACH 13673.06 EUR

IKA A 11.5 spare Tefcel grinding chamber - EACH

MIL2144 Scientific Laboratory Supplies EACH 723.6 EUR

KBF-S1020 Solid.Line 1020L Stability Chamber - EACH

CHA3026 Scientific Laboratory Supplies EACH 23168.85 EUR

EZ-LINE Chamber slides, 2 well, 12 per case

SP41213 Bio Basic 1CS, 12UNIT 145.5 EUR

EZ-LINE Chamber slides, 4 well, 12 per case

SP41215 Bio Basic 1CS, 12UNIT 145.5 EUR

EZ-LINE Chamber slides, 8 well, 12 per case

SP41219 Bio Basic 1CS, 12UNIT 145.5 EUR

Under Chamber Boiler for Rodwell autoclaves - EACH

AUT1377 Scientific Laboratory Supplies EACH 4847.04 EUR

CombiClover 4 Chamber 4x250 Pack of 40 Plates

M-R-1009548 MiTeGen 40 PLATES 414 EUR

IKA ROTAVISC Closed Chamber for ELVAS-1 - EACH

VIS2238 Scientific Laboratory Supplies EACH 247.05 EUR

CORNING COUNTING CHAMBER FOR CORNING CELL COUNTER

480200 CORNING 1/pk 170.4 EUR

Memmert constant climate chamber HPP110eco 108L - EACH

CHA4532 Scientific Laboratory Supplies EACH 14046.75 EUR

Memmert constant climate chamber HPP260eco 256L - EACH

CHA4534 Scientific Laboratory Supplies EACH 15786.9 EUR

Memmert constant climate chamber HPP410eco 384L - EACH

CHA4536 Scientific Laboratory Supplies EACH 20478.15 EUR

Memmert constant climate chamber HPP750eco 749L - EACH

CHA4538 Scientific Laboratory Supplies EACH 23041.8 EUR

Humidity chamber HCP50 56L with 1 SS shelf - EACH

CHA4010 Scientific Laboratory Supplies EACH 10359.9 EUR

Memmert constant climate chamber HPP1060eco 1060L - EACH

CHA4540 Scientific Laboratory Supplies EACH 30828.6 EUR

Memmert constant climate chamber HPP1400eco 1360L - EACH

CHA4542 Scientific Laboratory Supplies EACH 44706.6 EUR

Memmert constant climate chamber HPP2200eco 2140L - EACH

CHA4544 Scientific Laboratory Supplies EACH 54958.5 EUR

digital dry bath, single chamber, without blocks, 115V

BCM1407 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 739.7 EUR

Counting Chamber Improved Neubauer 2 x Bright - EACH

HAE2118 Scientific Laboratory Supplies EACH 129.25 EUR

Humidity chamber HCP105 107L with 2 SS shelves - EACH

CHA4012 Scientific Laboratory Supplies EACH 11773.35 EUR

Humidity chamber HCP150 156L with 2 SS shelves - EACH

CHA4014 Scientific Laboratory Supplies EACH 16128.45 EUR

Humidity chamber HCP240 241L with 2 SS shelves - EACH

CHA4016 Scientific Laboratory Supplies EACH 17828.1 EUR

Temperature test chamber TTC256 256L with 1 grid - EACH

CHA4004 Scientific Laboratory Supplies EACH 30176.55 EUR

Scanvac ACpl manifold and chamber connection plate - EACH

FRE4511 Scientific Laboratory Supplies EACH 556.2 EUR

Binder KBW 240 Plant Growth Chamber with two racks - EACH

CHA3050 Scientific Laboratory Supplies EACH 18368.81 EUR

Scanvac CCS200 200mm dia. PC chamber with two trays - EACH

FRE4527 Scientific Laboratory Supplies EACH 1453.95 EUR

CELLSTACK CHAMBER,1-STACK,W/SOLID CAPS,S,IND,1/5

9954 CORNING 1/pk 356.4 EUR

Stainless steel racks for Binder KBF 115 climatic chamber

CHA3094 Scientific Laboratory Supplies EACH 209.76 EUR

Binder KBW 400 Plant Growth Chamber with three racks - EACH

CHA3052 Scientific Laboratory Supplies EACH 20291.47 EUR

Binder KBW 720 Plant Growth Chamber with three racks - EACH

CHA3054 Scientific Laboratory Supplies EACH 28339.03 EUR

BD Biocoat cellware invasion chamber 25mm 6well plate - PK24

354481 Scientific Laboratory Supplies PK24 878.85 EUR

Spring Set , AE-6220

2392051 Atto 5unit 19.9 EUR

IKA A 11.4 PP grinding chamber for A 11.6 double beater - EACH

MIL2102 Scientific Laboratory Supplies EACH 980.1 EUR

CELLSTACK CHAMBER,10-STACK,W/UNIVERSAL CAPS,S,IND,1/6

9988 CORNING 1/pk 535.2 EUR

CELLSTACK CHAMBER,40-STACK,W/UNIVERSAL CAPS,S,IND,1/2

9994 CORNING 1/pk 550.8 EUR

Stainless steel racks for Binder KBF 240 climatic chamber - EACH

CHA3058 Scientific Laboratory Supplies EACH 339.29 EUR

Scanvac CCS300 300mm dia acrylic chamber with three trays - EACH

FRE4528 Scientific Laboratory Supplies EACH 3177.9 EUR

Block multipurpose f liquids beads etc. Chamber dims: 4x2.6x1 - EACH

MIX7230 Scientific Laboratory Supplies EACH 714.15 EUR

Eppendorf Multiporator Helix Fusion Chamber For Cell Fusion - EACH

E4308014008 Scientific Laboratory Supplies EACH 1150.2 EUR

Jeiotech 1000L Plant Growth Chamber Temperature Humidity & Light - EACH

CHA3004 Scientific Laboratory Supplies EACH 36573.12 EUR

Polystyrene CellSTACK - 1 Chamber with Vent Caps 8 per Case - PK8

3268 Scientific Laboratory Supplies PK8 449.55 EUR

Polystyrene CellSTACK - 2 Chamber with Vent Caps 5 per Case - PK5

3269 Scientific Laboratory Supplies PK5 499.5 EUR

Polystyrene CellSTACK - 10 Chamber with Vent Caps 2 per Case - PK2

3270 Scientific Laboratory Supplies PK2 496.8 EUR

Polystyrene CellSTACK - 10 Chamber with Vent Caps 6 per Case - PK6

3271 Scientific Laboratory Supplies PK6 1408.05 EUR

Polystyrene CellSTACK - 40 Chamber with Vent Caps 2 per Case - PK2

3272 Scientific Laboratory Supplies PK2 3447.9 EUR

Polystyrene CellSTACK - 5 Chamber with Vent Caps 8 per Case - PK8

3313 Scientific Laboratory Supplies PK8 2025 EUR

Polystyrene CellSTACK - 5 Chamber with Vent Caps 2 per Case - PK2

3319 Scientific Laboratory Supplies PK2 550.8 EUR

Sample chamber with sipper module 67 series spectrophotometer - EACH

SPE3528 Scientific Laboratory Supplies EACH 2772.9 EUR

Sample chamber with Peltier module 67 series spectrophotometer - EACH

SPE3530 Scientific Laboratory Supplies EACH 1618.65 EUR

CELLSTACK CHAMBER,10 STACK,UNIVERSAL CAP,SOLID CAP,S,IND,1/4

9903 CORNING 1/pk 1195.2 EUR

myBlock l™ - digital dry bath, single chamber, without blocks, 115V

BSH5001 Benchmark Scientific 1 each 546.62 EUR

myBlock l™- digital dry bath, single chamber, without blocks, 230V

BSH5001-E Benchmark Scientific 1 PC 546.62 EUR

myBlock l- digital dry bath single chamber without blocks 230V - EACH

BLO1260 Scientific Laboratory Supplies EACH 762.75 EUR

Carbolite drop down door ELF 116B laboratory chamber furnace 6L - EACH

FUR1200 Scientific Laboratory Supplies EACH 3010.5 EUR

BD Biocoat cellwaire invasion chamber 9mm 2x24well plate 24insert - PK24

354480 Scientific Laboratory Supplies PK24 758.7 EUR

Carbolite drop down door ELF 114B laboratory chamber furnace 14L - EACH

FUR1202 Scientific Laboratory Supplies EACH 3241.35 EUR

Straight glass tube, 15ml with overflow chamber, for S21and S21G pestle

099CS35 Glascol each 88 EUR

Straight glass tube, 40ml with overflow chamber, for S23 and S23G pestle

099CS37 Glascol each 127 EUR

Forma Steri-Cycle i250 CR Cleanroom CO2 Incubator Copper Chamber - EACH

INC2522 Scientific Laboratory Supplies EACH 30755.7 EUR

Forma Steri-Cycle i160 CR Cleanroom CO2 Incubator Copper Chamber - EACH

INC2526 Scientific Laboratory Supplies EACH 26713.8 EUR

Sample chamber with Peltier sipper module 67 series spectrophotometer - EACH

SPE3532 Scientific Laboratory Supplies EACH 3558.6 EUR

Perforated stainless steel racks for Binder KBF 240 climatic chamber - EACH

CHA3060 Scientific Laboratory Supplies EACH 418.61 EUR

Perforated stainless steel racks for Binder KBF 115 climatic chamber - EACH

CHA3096 Scientific Laboratory Supplies EACH 337.82 EUR

Benchmark BenchMasher 400 Paddle Blender with Incubation and UV Chamber - EACH

HOM3100 Scientific Laboratory Supplies EACH 7815.48 EUR

Nest Biofactor 40 Chamber with 2 Solid Overcaps, Total Culture Area: 25280 cm2,

771422 NEST Biotechnology 2 pcs/cs 315.26 EUR

Block, multipurpose for liquids, beads, etc. Chamber dimensions: 4 x 2.6 x 1"

H5000-WB Benchmark Scientific 1 PC 494.19 EUR

Scanvac 150ml freeze drying flask/chamber with rubber lid and connector - EACH

FRE4521 Scientific Laboratory Supplies EACH 334.8 EUR

Scanvac 300ml freeze drying flask/chamber with rubber lid and connector - EACH

FRE4522 Scientific Laboratory Supplies EACH 355.05 EUR

Scanvac 600ml freeze drying flask/chamber with rubber lid and connector - EACH

FRE4523 Scientific Laboratory Supplies EACH 522.45 EUR

Scanvac 1200ml freeze drying flask/chamber with rubber lid and connector - EACH

FRE4524 Scientific Laboratory Supplies EACH 692.55 EUR

Nest BioFactory 10 Chamber, -20℃ Frost Resistance, 2 Wide Plug Seal Caps, Total

771392 NEST Biotechnology 6 pcs/cs 316.69 EUR

Nest BioFactory 2 Chamber, 2 Wide Plug Seal Caps, Total Culture Area: 1264 cm2,

771101 NEST Biotechnology 8 pcs/cs 212.19 EUR

Nest BioFactory 5 Chamber, 2 Wide Plug Seal Caps, Total Culture Area: 3160 cm2,

771204 NEST Biotechnology 4 pcs/cs 162.47 EUR

Nest BioFactory 10 Chamber, 2 Wide Plug Seal Caps, Total Culture Area: 6320 cm2,

771302 NEST Biotechnology 6 pcs/cs 316.69 EUR

Nest BioFactory 40 Chamber, 2 Wide Plug Seal Caps, Total Culture Area: 25280 cm2

771403 NEST Biotechnology 2 pcs/cs 315.26 EUR

Nest BioFactory 10 Chamber, 2 Narrow Plug Seal Caps, Total Culture Area: 6320 cm

772302 NEST Biotechnology 6 pcs/cs 316.69 EUR

Nest BioFactory 40 Chamber, 2 Narrow Plug Seal Caps, Total Culture Area: 25280 c

772403 NEST Biotechnology 2 pcs/cs 315.26 EUR

Nest Biofactor 10 Chamber with 2 Solid Overcaps, Total Culture Area: 6320 cm2, T

771322 NEST Biotechnology 6 pcs/cs 339.24 EUR
  • Podczas projektowania systemu połączyliśmy strategie tradycyjnego obrazowania skanującego (LS-imaging) z matrycą liniową CCD (ang. Charge-coupled Device) oraz trójwymiarowego (3D) skaningowego obrazowania laserowego CCD (AL-imaging). Jego celem jest zniesienie ograniczeń danego systemu obrazowania.
  • W systemie obrazy pozyskane z dwóch czujników CCD są dokładnie wyrównane w przestrzeni i czasie za pomocą maksymalnie wzajemnego, pełnego schematu rejestracji opartego na informacjach. Następnie informacje o obrazie są łączone z tych dwóch podsystemów, takie jak nieprzerwana informacja 2D w obrazowaniu LS i informacja o obniżeniu 3D w obrazowaniu AL.
  • Na koniec, w oparciu o ustalony system obrazowania podwójnego skanowania , zaprojektowano lokalizację obszaru zainteresowania (ROI) według specyfikacji nasion, a wyznaczenie ROI za pomocą iteracyjnego algorytmu względnego połączenia rozmytego (IRFC) zostało wykorzystane w celu uzyskania dokładnych wyników kontroli.
  • Nasza metoda uwzględnia uzupełniające się zalety dwóch powszechnych systemów widzenia maszynowego (MV) i działa konkurencyjnie w stosunku do najnowocześniejszych rozwiązań, co widać po porównaniu wyników eksperymentalnych.
  • Po raz pierwszy zaproponowano wspólną strategię skanowania obrazowania do inspekcji defektów powierzchni płyt CC, która umożliwia zastosowanie skutecznych strategii wyznaczania obszarów ROI w zakresie inspekcji MV.
  • Nakreślenie wielu ROI przy użyciu IRFC w tej dziedzinie badań może jeszcze bardziej poprawić wyniki.

Dodaj komentarz