High-quality-factor dual-band Fano resonances induced by dual bound states in the continuum using a planar nanohole slab

W fotonice istotne jest osiągnięcie wysokiej jakości rezonansów współczynnika (Q) w celu poprawy wydajności urządzeń optycznych. W tym miejscu pokazujemy, że dwuzakresowe rezonanse Fano o wysokim współczynniku Q można uzyskać za pomocą płaskiej płyty nanootworowej (PNS) opartej na wzbudzeniu podwójnych stanów związanych w kontinuum (BIC). Poprzez kurczenie lub rozszerzanie tetrameryzowanych otworów supersieci PNS, dwa BIC z ochroną symetrii mogą być indukowane do dwuzakresowych rezonansów Fano, a ich lokalizacje, jak również ich współczynniki dobroci, mogą być elastycznie dostrajane.
Mechanizmy fizyczne dla dwuzakresowych rezonansów Fano można interpretować jako sprzężenia rezonansowe między elektrycznymi dipolami toroidalnymi lub toroidalnymi dipolami magnetycznymi w oparciu o wielokrotne rozkłady w dalekim polu i rozkłady w bliskim polu supersieci. Dwuzakresowe rezonanse Fano PNS posiadają cechę niezależną od polaryzacji i mogą przetrwać nawet przy znacznych zmianach parametrów geometrycznych PNS, co czyni je bardziej odpowiednimi do potencjalnych zastosowań.

Jednoczesna zmienna – płyta  podwójna – Echo TOF MR Angiografia i obrazowanie ważone podatnością

W niniejszym artykule proponujemy nową, trójwymiarową metodę podwójnego echa do jednoczesnej wielopłytkowej angiografii rezonansu magnetycznego w czasie przelotu (TOF MRA) i obrazowania jednopłytkowego ważonego wrażliwością (SWI). Poprzedni schemat zmiany kolejności w przestrzeni k specyficznej dla echa dla zgodnej arteriowenografii z podwójnym echem (CODEA) został udoskonalony w celu zastosowania impulsów wzbudzających RF dla wielu cienkich płyt i pojedynczej grubej płyty odpowiednio do pierwszego (TOF MRA) i drugiego (SWI) echa . Jednopłytowy CODEA i wielopłytowy CODEA (stała płyta CODEA) zostały dodatkowo pozyskane jako odniesienie do porównania z proponowaną zmienną płytą CODEA.
Przetestowano również obrazowanie równoległe pod kątem możliwości przyspieszenia proponowanej metody. TOF MRA i SWI z proponowanego zmiennego slabu CODEA były wizualnie i ilościowo porównywalne odpowiednio z wielopłytowym TOF MRA i jednopłytowym SWI, oddzielnie uzyskanymi z CODEA o stałej płycie. Obrazowanie równoległe skróciło czas skanowania z 10,3 do 5,6 min. Co więcej, zaproponowane podejście zmiennych płyt poprawiło ciągłość naczyń na granicach płyt TOF MRA dla CODEA, jak również dla konwencjonalnej metody pojedynczego echa. Zaproponowany program CODEA o zmiennej płycie zapewniał jednocześnie wielopłytkowy TOF MRA i jednopłytowy SWI w klinicznie uzasadnionym czasie skanowania ~5 minut przy minimalnym wpływie na jakość obrazu, przy jednoczesnym ograniczeniu artefaktów granicznych płyty w TOF MRA.
AE-6220 Dual Slab Chamber set

AE-6220 Dual Slab Chamber set

Szybkie obrazowanie całego mózgu istoty szarej za pomocą jednopłytowego  trójwymiarowego,  dwuechowego szybkiego echa spinowego: studium wykonalności.

Aby osiągnąć szybkie obrazowanie całego mózgu w wysokiej rozdzielczości (GM) poprzez opracowanie nowatorskiej, jednopłytowej, trójwymiarowej sekwencji impulsów z podwójnym echem, szybkiego echa spinowego i rekonstrukcji selektywnej dla GM.
W przeciwieństwie do konwencjonalnego obrazowania GM, które wykorzystuje czasochłonne przygotowanie do odzyskiwania podwójnej inwersji, proponowana sekwencja impulsów została zaprojektowana tak, aby składała się z dwóch podzielonych części wzdłuż ciągu echa, w którym pierwsza połowa była poświęcona na uzyskanie białego indukowanego przez inwersję (IR) tłumienie materii i dwustopniowa ewolucja sygnału GM indukowana zmiennym kątem obrotu, podczas gdy druga połowa sygnałów tylko płynem mózgowo-rdzeniowym. Zoptymalizowano wieloetapowe harmonogramy o zmiennym kącie obrotu i zmianę kolejności próbkowania, aby uzyskać wysokie sygnały GM, jednocześnie równoważąc sygnały płynu mózgowo-rdzeniowego między sygnałami ECHO.Obrazy GM selektywne zostały następnie zrekonstruowane bezpośrednio na podstawie ważonego odejmowania między ECHO, rozwiązując problem odzyskiwania rzadkiego sygnału. Przeprowadzono badania in vivo w celu sprawdzenia skuteczności proponowanej metody w porównaniu z konwencjonalnym odzyskiem metodą podwójnej inwersji.
Proponowana metoda, osiągając jednomilimetrowe izotropowe obrazowanie całego mózgu GM w ciągu 5,5 minuty, wykazała lepszą wydajność niż konwencjonalne odzyskiwanie metodą podwójnej inwersji w tworzeniu obrazów zawierających tylko GM bez widocznych artefaktów i szumów.
Z powodzeniem wykazaliśmy wykonalność proponowanej metody w uzyskaniu obrazowania całego mózgu GM w klinicznie akceptowalnym czasie obrazowania. Oczekuje się, że proponowana metoda będzie obiecującą alternatywą dla konwencjonalnego odzyskiwania metodą podwójnej inwersji w zastosowaniach klinicznych. Magn Reson Med 78:1691-1699, 2017. © 2017 Międzynarodowe Towarzystwo Rezonansu Magnetycznego w Medycynie.

Redukcja przestrzennie wzajemnego sprzężenia między  dwupolaryzacyjnymi antenami patch za pomocą sprzężonych  płyt metamateriałowych .

Wzajemne sprzężenie wewnątrz szyku antenowego jest zwykle spowodowane dwiema drogami: wyciekiem sygnału przez przewodzące prądy na tle metalicznym lub fali powierzchniowej wzdłuż podłoży; wyciek radiowy odbierany z przestrzeni między elementami antenowymi. Ten pierwszy można obniżyć, zmieniając rozkład prądów powierzchniowych, jak podaje literatura. Ale jeśli chodzi o to drugie, sprzężenie spowodowane przeciekiem promieniowania, tradycyjne metody wykorzystujące manipulację obwodami mogą być nieefektywne. W niniejszym artykule proponujemy i projektujemy nowy typ modułu odsprzęgającego, który składa się z płyt z połączonych metamateriałów (MTM).
Dwie klasy cząstek MTM, struktura międzypalcowa (IS) i rezonatory z dzielonym pierścieniem (SRR), są przystosowane do zapewnienia pierwszej i drugiej modulacji sygnału. Potwierdzamy jego funkcję w celu zmniejszenia wycieku promieniowania między dwiema podwójnie spolaryzowanymi antenami typu patch. Prototyp jest wytwarzany w objętości o skali subfalowej (0,6 λ × 0,3 λ × 0,053 λ), aby zapewnić poprawę o 7 dB zarówno dla izolacji kopolaryzacji, jak i polaryzacji krzyżowej od 1,95 do 2,2 GHz. Projekt ma dobry potencjał dla komunikacji bezprzewodowej i systemów radarowych.

WYKRYWANIE DEFEKTÓW NA  POWIERZCHNI PŁYTY  : NOWA  STRATEGIA PODWÓJNEGO  URZĄDZENIA ZE SPRZĘŻENIEM ŁADUNKOWYM OPARTA NA OBRAZOWANIU ROZMYTEGO POŁĄCZENIA

Aby zapewnić dokładny system kontroli defektów powierzchni i urzeczywistnić automatyzację solidnej metody segmentacji obrazu na rutynowej linii produkcyjnej, przedstawiono ogólne podejście do ekstrakcji i wyznaczania defektów powierzchni kęsiska ciągłego odlewania (płyty CC). Możliwość zastosowania systemu nie jest związana wyłącznie z płytą CC.

AE-6220 Dual Slab Chamber set

2392990 Atto 1unit 1219.2 EUR

AE-6200 Slab EP Chamber

2392985 Atto 1unit 1177.2 EUR

Spring Set , AE-6220

2392051 Atto 5unit 310.8 EUR

Dummy plate, AE-6220

2328796 Atto 3unit 331.2 EUR

AE-6210-2 Slab Gel Cast

2392981 Atto 1unit 760.8 EUR

AE-6530M mPAGE Chamber

2321900 Atto 1unit 514.8 EUR

AE-6530P mPAGE Chamber

2321905 Atto 1unit 514.8 EUR

AE-6540B Disc Gel EP Chamber

2321182 Atto 1unit 550.8 EUR

AE-6210 Slab Gel Cast, 1-mm 12-well

2392980 Atto 1unit 760.8 EUR

Lower Chamber - AE-6500(6450) - Base Unit

2398250 Atto 1unit 402 EUR

AE-6407 0.75mm Dual Mini Gel Cast

2393012 Atto 1unit 391.2 EUR

digital dry bath, dual chamber, without blocks, 115V

BCM1408 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 895 EUR

Biotin-dT Phosphoramidite

6220 AAT Bioquest 50 umoles 131 EUR

AE-6401 1 mm Dual Mini Gel Cast

2393010 Atto 2unit 421.2 EUR

myBlock ll- digital dry bath dual chamber without blocks 230V

BLO1262 Scientific Laboratory Supplies EACH 738.72 EUR

WSE-1165 Mini-Slab 1set

2322197 Atto 1unit 806.4 EUR

Zaire Ebola virus glycoprotein (EVGP) coated plate for use in #AE-320620 ELISA kit (5 plates/pk)

AE-320621 Alpha Diagnostics 1 2215.2 EUR

myBlock ll™ - digital dry bath, dual chamber, without blocks, 115V

BSH5002 Benchmark Scientific 1 each 667.2 EUR

ICP Environmental EPA Set

EPA-SET Scientific Laboratory Supplies EACH 1512.78 EUR

Set of 10 Biolipidure Reagents

Biolipidure-set Biolipidure 10mLx10 1820.4 EUR

Grinding chamber reduction

MIL1018 Scientific Laboratory Supplies EACH 140.22 EUR

Electrically heated chamber

FRE4564 Scientific Laboratory Supplies EACH 15021.78 EUR

WSE-1190 Multi Mini-Slab Gel Cast

2393031 Atto 1unit 552 EUR

Set of 2 ICP Drinking Water Standards

DW-SET Scientific Laboratory Supplies EACH 234.84 EUR

StemBoost? YPAC Cocktail Set (1000X), Sterile-Filtered

K871-set Biovision each 1149.6 EUR

Sharpie Dual-Tip Pen Set

STO0004 Scientific Laboratory Supplies PK8 51.07 EUR

ICP-MS Set of 7 Multi-Element Solutions

CLMS-SET Scientific Laboratory Supplies EACH 1344.06 EUR

StemBoost? Reprogramming Cocktail Set I (1000X), Sterile-Filtered

K869-set Biovision each 1018.8 EUR

StemBoost? Reprogramming Cocktail Set II (1000X), Sterile-Filtered

K870-set Biovision each 1005.6 EUR

StemBoost? 2i-Reprogramming Cocktail Set (1000X), Sterile-Filtered

K889-set Biovision each 744 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCA0371-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCAP0371-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCAP0371-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC610371-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC610371-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC680371-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC680371-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCR0371-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNUB0371-100 Biotium 100uL 250.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNUB0371-500 Biotium 500uL 549.6 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC430371-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC430371-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC470371-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC470371-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC400371-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC400371-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC880371-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC880371-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC810371-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC810371-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCP0371-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNUM0371-50 Biotium 50uL 474 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC050371-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC050371-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC700371-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC700371-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC800371-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC800371-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCB0371-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCB0371-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC940371-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC940371-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC550371-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC550371-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCH0371-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCH0371-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC040371-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC040371-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Antigen-Antibody Pens, a set of any 3 pens

PEN13-SET Alpha Diagnostics 3 541.2 EUR

StemBoost? SMAD Signaling Inhibitor Cocktail Set (1000X), Sterile-Filtered

K877-set Biovision each 614.4 EUR

StemBoost? Neuronal Cell Induction Cocktail Set (100X), Sterile-Filtered

K891-set Biovision each 966 EUR

PDGFD antibody

70R-6220 Fitzgerald 50 ug 560.4 EUR

UQCRFS1 Blocking Peptide

33R-6220 Fitzgerald 100 ug 216 EUR

UCK1 antibody

10R-6220 Fitzgerald 100 ul 829.2 EUR

Set of Cyanide Standards for Calibration of Ion Selective Electrodes

RSCN9-SET Scientific Laboratory Supplies EACH 171 EUR

WSE-1150M pageRunAce Chamber

2321650 Atto 1unit 1040.4 EUR

WSE-1150P pageRunAce Chamber

2321660 Atto 1unit 1040.4 EUR

disposable grinding chamber 40ml

MIL2208 Scientific Laboratory Supplies PK100 999.78 EUR

Drying chamber FD260-230V

OVE8012 Scientific Laboratory Supplies EACH 4066.38 EUR

Clip for Cyto Chamber

GBA1524 Scientific Laboratory Supplies PK4 580.26 EUR

Chamber Imp Neubauer 2xPlain

HAE2112 Scientific Laboratory Supplies EACH 74.1 EUR

Vacuum Chamber Pc 170X237

5305-0609 Scientific Laboratory Supplies PK2 393.3 EUR

Counting Chamber Helber Bacteria

COU9100 Scientific Laboratory Supplies EACH 111.72 EUR

Climate Chamber ICH110eco - 108L

CHA1100 Scientific Laboratory Supplies EACH 10523.34 EUR

KBFP720 700L Stability Chamber

CHA3020 Scientific Laboratory Supplies EACH 24090.48 EUR

KBFLQC240 247L Stability Chamber

CHA3022 Scientific Laboratory Supplies EACH 27763.56 EUR

KBF1020 1020L Stability Chamber

CHA3024 Scientific Laboratory Supplies EACH 22719.06 EUR

Stability Chamber KBFLQC720 700L

CHA3028 Scientific Laboratory Supplies EACH 30675.12 EUR

Stability Chamber KBFP240 247L

CHA3030 Scientific Laboratory Supplies EACH 19766.46 EUR

Climate chamber ICH110 108L

CHA4070 Scientific Laboratory Supplies EACH 8922.78 EUR

Climate chamber ICH260 256L

CHA4072 Scientific Laboratory Supplies EACH 13424.64 EUR

Climate chamber ICH750 749L

CHA4074 Scientific Laboratory Supplies EACH 18675.48 EUR

Coverslip for counting chamber

Z5000 Scientific Laboratory Supplies PK10 19.38 EUR

UV-Clave UltraViolet Chamber

STE1450 Scientific Laboratory Supplies EACH 608.76 EUR

Monoclonal Cytokeratin, pan (Epithelial Marker) Mouse Monoclonal Antibody [Clone AE-1/AE-3], Clone: AE-1/AE-3

APR15662G Leading Biology 0.1 ml 580.8 EUR

Set of 8 Sulfur Oil Standards in Base Oil 20 100 grams

DSS8-SET Scientific Laboratory Supplies EACH 636.12 EUR

AE-6530MW mPAGE

2321915 Atto 1unit 664.8 EUR

AE-1410 EzRun

2332310 Atto 5unit 326.4 EUR

AE-1412 EzRunC+

2332320 Atto 2unit 326.4 EUR

AE-1415 EzRunT

2332325 Atto 3unit 373.2 EUR
  • Podczas projektowania systemu połączyliśmy strategie tradycyjnego obrazowania skanującego (LS-imaging) z matrycą liniową CCD (ang. Charge-coupled Device) oraz trójwymiarowego (3D) skaningowego obrazowania laserowego CCD (AL-imaging). Jego celem jest zniesienie ograniczeń danego systemu obrazowania.
  • W systemie obrazy pozyskane z dwóch czujników CCD są dokładnie wyrównane w przestrzeni i czasie za pomocą maksymalnie wzajemnego, pełnego schematu rejestracji opartego na informacjach. Następnie informacje o obrazie są łączone z tych dwóch podsystemów, takie jak nieprzerwana informacja 2D w obrazowaniu LS i informacja o obniżeniu 3D w obrazowaniu AL.
  • Na koniec, w oparciu o ustalony system obrazowania podwójnego skanowania , zaprojektowano lokalizację obszaru zainteresowania (ROI) według specyfikacji nasion, a wyznaczenie ROI za pomocą iteracyjnego algorytmu względnego połączenia rozmytego (IRFC) zostało wykorzystane w celu uzyskania dokładnych wyników kontroli.
  • Nasza metoda uwzględnia uzupełniające się zalety dwóch powszechnych systemów widzenia maszynowego (MV) i działa konkurencyjnie w stosunku do najnowocześniejszych rozwiązań, co widać po porównaniu wyników eksperymentalnych.
  • Po raz pierwszy zaproponowano wspólną strategię skanowania obrazowania do inspekcji defektów powierzchni płyt CC, która umożliwia zastosowanie skutecznych strategii wyznaczania obszarów ROI w zakresie inspekcji MV.
  • Nakreślenie wielu ROI przy użyciu IRFC w tej dziedzinie badań może jeszcze bardziej poprawić wyniki.

Dodaj komentarz