High-quality-factor dual-band Fano resonances induced by dual bound states in the continuum using a planar nanohole slab

W fotonice istotne jest osiągnięcie wysokiej jakości rezonansów współczynnika (Q) w celu poprawy wydajności urządzeń optycznych. W tym miejscu pokazujemy, że dwuzakresowe rezonanse Fano o wysokim współczynniku Q można uzyskać za pomocą płaskiej płyty nanootworowej (PNS) opartej na wzbudzeniu podwójnych stanów związanych w kontinuum (BIC). Poprzez kurczenie lub rozszerzanie tetrameryzowanych otworów supersieci PNS, dwa BIC z ochroną symetrii mogą być indukowane do dwuzakresowych rezonansów Fano, a ich lokalizacje, jak również ich współczynniki dobroci, mogą być elastycznie dostrajane.
Mechanizmy fizyczne dla dwuzakresowych rezonansów Fano można interpretować jako sprzężenia rezonansowe między elektrycznymi dipolami toroidalnymi lub toroidalnymi dipolami magnetycznymi w oparciu o wielokrotne rozkłady w dalekim polu i rozkłady w bliskim polu supersieci. Dwuzakresowe rezonanse Fano PNS posiadają cechę niezależną od polaryzacji i mogą przetrwać nawet przy znacznych zmianach parametrów geometrycznych PNS, co czyni je bardziej odpowiednimi do potencjalnych zastosowań.

Jednoczesna zmienna – płyta  podwójna – Echo TOF MR Angiografia i obrazowanie ważone podatnością

W niniejszym artykule proponujemy nową, trójwymiarową metodę podwójnego echa do jednoczesnej wielopłytkowej angiografii rezonansu magnetycznego w czasie przelotu (TOF MRA) i obrazowania jednopłytkowego ważonego wrażliwością (SWI). Poprzedni schemat zmiany kolejności w przestrzeni k specyficznej dla echa dla zgodnej arteriowenografii z podwójnym echem (CODEA) został udoskonalony w celu zastosowania impulsów wzbudzających RF dla wielu cienkich płyt i pojedynczej grubej płyty odpowiednio do pierwszego (TOF MRA) i drugiego (SWI) echa . Jednopłytowy CODEA i wielopłytowy CODEA (stała płyta CODEA) zostały dodatkowo pozyskane jako odniesienie do porównania z proponowaną zmienną płytą CODEA.
Przetestowano również obrazowanie równoległe pod kątem możliwości przyspieszenia proponowanej metody. TOF MRA i SWI z proponowanego zmiennego slabu CODEA były wizualnie i ilościowo porównywalne odpowiednio z wielopłytowym TOF MRA i jednopłytowym SWI, oddzielnie uzyskanymi z CODEA o stałej płycie. Obrazowanie równoległe skróciło czas skanowania z 10,3 do 5,6 min. Co więcej, zaproponowane podejście zmiennych płyt poprawiło ciągłość naczyń na granicach płyt TOF MRA dla CODEA, jak również dla konwencjonalnej metody pojedynczego echa. Zaproponowany program CODEA o zmiennej płycie zapewniał jednocześnie wielopłytkowy TOF MRA i jednopłytowy SWI w klinicznie uzasadnionym czasie skanowania ~5 minut przy minimalnym wpływie na jakość obrazu, przy jednoczesnym ograniczeniu artefaktów granicznych płyty w TOF MRA.
AE-6220 Dual Slab Chamber set

AE-6220 Dual Slab Chamber set

Szybkie obrazowanie całego mózgu istoty szarej za pomocą jednopłytowego  trójwymiarowego,  dwuechowego szybkiego echa spinowego: studium wykonalności.

Aby osiągnąć szybkie obrazowanie całego mózgu w wysokiej rozdzielczości (GM) poprzez opracowanie nowatorskiej, jednopłytowej, trójwymiarowej sekwencji impulsów z podwójnym echem, szybkiego echa spinowego i rekonstrukcji selektywnej dla GM.
W przeciwieństwie do konwencjonalnego obrazowania GM, które wykorzystuje czasochłonne przygotowanie do odzyskiwania podwójnej inwersji, proponowana sekwencja impulsów została zaprojektowana tak, aby składała się z dwóch podzielonych części wzdłuż ciągu echa, w którym pierwsza połowa była poświęcona na uzyskanie białego indukowanego przez inwersję (IR) tłumienie materii i dwustopniowa ewolucja sygnału GM indukowana zmiennym kątem obrotu, podczas gdy druga połowa sygnałów tylko płynem mózgowo-rdzeniowym. Zoptymalizowano wieloetapowe harmonogramy o zmiennym kącie obrotu i zmianę kolejności próbkowania, aby uzyskać wysokie sygnały GM, jednocześnie równoważąc sygnały płynu mózgowo-rdzeniowego między sygnałami ECHO.Obrazy GM selektywne zostały następnie zrekonstruowane bezpośrednio na podstawie ważonego odejmowania między ECHO, rozwiązując problem odzyskiwania rzadkiego sygnału. Przeprowadzono badania in vivo w celu sprawdzenia skuteczności proponowanej metody w porównaniu z konwencjonalnym odzyskiem metodą podwójnej inwersji.
Proponowana metoda, osiągając jednomilimetrowe izotropowe obrazowanie całego mózgu GM w ciągu 5,5 minuty, wykazała lepszą wydajność niż konwencjonalne odzyskiwanie metodą podwójnej inwersji w tworzeniu obrazów zawierających tylko GM bez widocznych artefaktów i szumów.
Z powodzeniem wykazaliśmy wykonalność proponowanej metody w uzyskaniu obrazowania całego mózgu GM w klinicznie akceptowalnym czasie obrazowania. Oczekuje się, że proponowana metoda będzie obiecującą alternatywą dla konwencjonalnego odzyskiwania metodą podwójnej inwersji w zastosowaniach klinicznych. Magn Reson Med 78:1691-1699, 2017. © 2017 Międzynarodowe Towarzystwo Rezonansu Magnetycznego w Medycynie.

Redukcja przestrzennie wzajemnego sprzężenia między  dwupolaryzacyjnymi antenami patch za pomocą sprzężonych  płyt metamateriałowych .

Wzajemne sprzężenie wewnątrz szyku antenowego jest zwykle spowodowane dwiema drogami: wyciekiem sygnału przez przewodzące prądy na tle metalicznym lub fali powierzchniowej wzdłuż podłoży; wyciek radiowy odbierany z przestrzeni między elementami antenowymi. Ten pierwszy można obniżyć, zmieniając rozkład prądów powierzchniowych, jak podaje literatura. Ale jeśli chodzi o to drugie, sprzężenie spowodowane przeciekiem promieniowania, tradycyjne metody wykorzystujące manipulację obwodami mogą być nieefektywne. W niniejszym artykule proponujemy i projektujemy nowy typ modułu odsprzęgającego, który składa się z płyt z połączonych metamateriałów (MTM).
Dwie klasy cząstek MTM, struktura międzypalcowa (IS) i rezonatory z dzielonym pierścieniem (SRR), są przystosowane do zapewnienia pierwszej i drugiej modulacji sygnału. Potwierdzamy jego funkcję w celu zmniejszenia wycieku promieniowania między dwiema podwójnie spolaryzowanymi antenami typu patch. Prototyp jest wytwarzany w objętości o skali subfalowej (0,6 λ × 0,3 λ × 0,053 λ), aby zapewnić poprawę o 7 dB zarówno dla izolacji kopolaryzacji, jak i polaryzacji krzyżowej od 1,95 do 2,2 GHz. Projekt ma dobry potencjał dla komunikacji bezprzewodowej i systemów radarowych.

WYKRYWANIE DEFEKTÓW NA  POWIERZCHNI PŁYTY  : NOWA  STRATEGIA PODWÓJNEGO  URZĄDZENIA ZE SPRZĘŻENIEM ŁADUNKOWYM OPARTA NA OBRAZOWANIU ROZMYTEGO POŁĄCZENIA

Aby zapewnić dokładny system kontroli defektów powierzchni i urzeczywistnić automatyzację solidnej metody segmentacji obrazu na rutynowej linii produkcyjnej, przedstawiono ogólne podejście do ekstrakcji i wyznaczania defektów powierzchni kęsiska ciągłego odlewania (płyty CC). Możliwość zastosowania systemu nie jest związana wyłącznie z płytą CC.

AE-6220 Dual Slab Chamber set

2392990 Atto 1unit 1016 EUR

AE-6200 Slab EP Chamber

2392985 Atto 1unit 981 EUR

Spring Set , AE-6220

2392051 Atto 5unit 259 EUR

Dummy plate, AE-6220

2328796 Atto 3unit 276 EUR

AE-6530M mPAGE Chamber

2321900 Atto 1unit 429 EUR

AE-6530P mPAGE Chamber

2321905 Atto 1unit 429 EUR

AE-6210-2 Slab Gel Cast

2392981 Atto 1unit 634 EUR

AE-6540B Disc Gel EP Chamber

2321182 Atto 1unit 459 EUR

Lower Chamber - AE-6500(6450) - Base Unit

2398250 Atto 1unit 335 EUR

AE-6210 Slab Gel Cast, 1-mm 12-well

2392980 Atto 1unit 634 EUR

digital dry bath, dual chamber, without blocks, 115V

BCM1408 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 745.83 EUR

AE-6407 0.75mm Dual Mini Gel Cast

2393012 Atto 1unit 326 EUR

AE-6401 1 mm Dual Mini Gel Cast

2393010 Atto 2unit 351 EUR

Mouse C3 ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6220 Alpha Diagnostics 1 kit 712 EUR

WSE-1165 Mini-Slab 1set

2322197 Atto 1unit 672 EUR

Zaire Ebola virus glycoprotein (EVGP) coated plate for use in #AE-320620 ELISA kit (5 plates/pk)

AE-320621 Alpha Diagnostics 1 1846 EUR

WSE-1150M pageRunAce Chamber

2321650 Atto 1unit 867 EUR

WSE-1150P pageRunAce Chamber

2321660 Atto 1unit 867 EUR

Set of 10 Biolipidure Reagents

Biolipidure-set Biolipidure 10mLx10 1517 EUR

StemBoost? YPAC Cocktail Set (1000X), Sterile-Filtered

K871-set Biovision 958 EUR

StemBoost? Reprogramming Cocktail Set I (1000X), Sterile-Filtered

K869-set Biovision 849 EUR

StemBoost? Reprogramming Cocktail Set II (1000X), Sterile-Filtered

K870-set Biovision 838 EUR

StemBoost? 2i-Reprogramming Cocktail Set (1000X), Sterile-Filtered

K889-set Biovision 620 EUR

Random Nanofibers 8 Chamber Slide

3D00007 Neuromics 700 nm-PCLs 111 EUR

Aligned Nanofibers 8 Chamber Slide

3D00013 Neuromics 700 nm-PCLs 114 EUR

WSE-1190 Multi Mini-Slab Gel Cast

2393031 Atto 1unit 460 EUR

Antigen-Antibody Pens, a set of any 3 pens

PEN13-SET Alpha Diagnostics 3 451 EUR

StemBoost? SMAD Signaling Inhibitor Cocktail Set (1000X), Sterile-Filtered

K877-set Biovision 512 EUR

StemBoost? Neuronal Cell Induction Cocktail Set (100X), Sterile-Filtered

K891-set Biovision 805 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC040371-100 Biotium 100uL 199 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC040371-500 Biotium 500uL 544 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC470371-100 Biotium 100uL 199 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC470371-500 Biotium 500uL 544 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC550371-100 Biotium 100uL 199 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC550371-500 Biotium 500uL 544 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCAP0371-100 Biotium 100uL 199 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCAP0371-500 Biotium 500uL 544 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCB0371-100 Biotium 100uL 199 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCB0371-500 Biotium 500uL 544 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC810371-100 Biotium 100uL 199 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC810371-500 Biotium 500uL 544 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC700371-100 Biotium 100uL 199 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC700371-500 Biotium 500uL 544 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC880371-100 Biotium 100uL 199 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC880371-500 Biotium 500uL 544 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC940371-100 Biotium 100uL 199 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC940371-500 Biotium 500uL 544 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC680371-100 Biotium 100uL 199 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC680371-500 Biotium 500uL 544 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCA0371-250 Biotium 250uL 383 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNUM0371-50 Biotium 50uL 395 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCP0371-250 Biotium 250uL 383 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC050371-100 Biotium 100uL 199 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC050371-500 Biotium 500uL 544 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC400371-100 Biotium 100uL 199 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC400371-500 Biotium 500uL 544 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCR0371-250 Biotium 250uL 383 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNUB0371-100 Biotium 100uL 209 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNUB0371-500 Biotium 500uL 458 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC430371-100 Biotium 100uL 199 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC430371-500 Biotium 500uL 544 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCH0371-100 Biotium 100uL 199 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNCH0371-500 Biotium 500uL 544 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC610371-100 Biotium 100uL 199 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC610371-500 Biotium 500uL 544 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC800371-100 Biotium 100uL 199 EUR

Cytokeratin pan(AE-1 / AE-3) Antibody

BNC800371-500 Biotium 500uL 544 EUR

Mouse IgA, IgGs (1, 2a, 2b, 3), IgM, and IgE isotype controls (set of 7 IgGs)

20102-SET Alpha Diagnostics 1 Set (100 ugx7) 598 EUR

UQCRFS1 Blocking Peptide

33R-6220 Fitzgerald 100 ug 180 EUR

UCK1 antibody

10R-6220 Fitzgerald 100 ul 691 EUR

PDGFD antibody

70R-6220 Fitzgerald 50 ug 467 EUR

Monoclonal Cytokeratin, pan (Epithelial Marker) Mouse Monoclonal Antibody [Clone AE-1/AE-3], Clone: AE-1/AE-3

APR15662G Leading Biology 0.1 ml 484 EUR

AE-6530MW mPAGE

2321915 Atto 1unit 554 EUR

AE-1410 EzRun

2332310 Atto 5unit 272 EUR

AE-1412 EzRunC+

2332320 Atto 2unit 272 EUR

AE-1415 EzRunT

2332325 Atto 3unit 311 EUR

AE-1430 EzApply

2332330 Atto 3unit 246 EUR

AE-1435 EzApply2Dkit

2332335 Atto 2unit 387 EUR

AE-1440 EzStandard

2332340 Atto 3unit 311 EUR

AE-1465 EzFastBlot

2332590 Atto 3unit 294 EUR

AE-1460 EzBlot

2332600 Atto 2unit 272 EUR

AE-1490 EzWestBlue

2332630 Atto 2unit 272 EUR

WSE-1165 Mini-Slab 1set (Gel casting kit included)

2322198 Atto 1unit 797 EUR

CORNING COUNTING CHAMBER FOR CORNING CELL COUNTER

480200 CORNING 1/pk 142 EUR

Spring Set - AE-6500(6450) - For Pressure Platen

2398283 Atto 8unit 250 EUR

pENTR1A Dual

PVT11161 Lifescience Market 2 ug 266 EUR

Cytokeratin, Pan (Epithelial Marker); Clone AE-1 & AE-3 (Concentrate)

RA0382-C.1 ScyTek Laboratories 0.1 ml 125 EUR

Cytokeratin, Pan (Epithelial Marker); Clone AE-1 & AE-3 (Concentrate)

RA0382-C.5 ScyTek Laboratories 0.5 ml 300 EUR

Anti-Cytokeratin Antibody Clone AE-1/AE-3, Unconjugated-100ug

MSM2-371-P1 EnQuireBio 100ug 428 EUR

AE-6935B Visirays-B

2008001 Atto 1unit 2384 EUR

AE-6935GS Visirays-GS

2008011 Atto 1unit 2384 EUR

AE-6935GL Visirays-GL

2008012 Atto 1unit 2384 EUR

AE-7065 EzRun MOPS

2332326 Atto 3unit 261 EUR

AE-1440-2 EzStandard

2332345 Atto 2unit 373 EUR

AE-1450 EzStandard prestainBlue

2332347 Atto 2unit 301 EUR

AE-1310 EzStain reverse

2332350 Atto 2unit 330 EUR

AE-1360 EzStain silver

2332360 Atto 2unit 330 EUR

AE-1340 EzStain Aqua

2332370 Atto 3unit 311 EUR

AE-1390 SDS-eliminant

2332390 Atto 2unit 301 EUR

AE-1475 EzBlock Chemi

2332615 Atto 3unit 294 EUR
  • Podczas projektowania systemu połączyliśmy strategie tradycyjnego obrazowania skanującego (LS-imaging) z matrycą liniową CCD (ang. Charge-coupled Device) oraz trójwymiarowego (3D) skaningowego obrazowania laserowego CCD (AL-imaging). Jego celem jest zniesienie ograniczeń danego systemu obrazowania.
  • W systemie obrazy pozyskane z dwóch czujników CCD są dokładnie wyrównane w przestrzeni i czasie za pomocą maksymalnie wzajemnego, pełnego schematu rejestracji opartego na informacjach. Następnie informacje o obrazie są łączone z tych dwóch podsystemów, takie jak nieprzerwana informacja 2D w obrazowaniu LS i informacja o obniżeniu 3D w obrazowaniu AL.
  • Na koniec, w oparciu o ustalony system obrazowania podwójnego skanowania , zaprojektowano lokalizację obszaru zainteresowania (ROI) według specyfikacji nasion, a wyznaczenie ROI za pomocą iteracyjnego algorytmu względnego połączenia rozmytego (IRFC) zostało wykorzystane w celu uzyskania dokładnych wyników kontroli.
  • Nasza metoda uwzględnia uzupełniające się zalety dwóch powszechnych systemów widzenia maszynowego (MV) i działa konkurencyjnie w stosunku do najnowocześniejszych rozwiązań, co widać po porównaniu wyników eksperymentalnych.
  • Po raz pierwszy zaproponowano wspólną strategię skanowania obrazowania do inspekcji defektów powierzchni płyt CC, która umożliwia zastosowanie skutecznych strategii wyznaczania obszarów ROI w zakresie inspekcji MV.
  • Nakreślenie wielu ROI przy użyciu IRFC w tej dziedzinie badań może jeszcze bardziej poprawić wyniki.

Dodaj komentarz