Zakażenie SARS-CoV-2 i cukrzyca: doświadczenie w północno-wschodniej Rumunii

Rozprzestrzeniając się na całym świecie, nowy wirus SARS-CoV-2 został po raz pierwszy potwierdzony w Rumunii w lutym 2020 r., Nieuchronnie infekując osoby z cukrzycą (DM) po drodze. Wiadomo, że cukrzyca wpływa na odpowiedź organizmu na patogeny, a z badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 miesięcy wynika, że ​​chorzy na cukrzycę są bardziej narażeni na rozwój ciężkich postaci choroby i wielu powikłań.

Przeprowadziliśmy retrospektywne badanie w celu oceny pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 i cukrzycą przyjętą do „Sf. Szpital Kliniczny Chorób Zakaźnych Parascheva od 4 marca do 30 czerwca 2020 r. Z ogólnej liczby 1080 pacjentów przyjętych w tym okresie 85 pacjentów (7,87%) miało współistniejącą postać DM, głównie typu 2 (82 przypadki, 96,46%); średni wiek tych pacjentów wynosił 62 lata, a mężczyźni 42 (49,41%).

TK klatki piersiowej ujawniły orientacyjne obrazy SARS-CoV-2 u wszystkich pacjentów, a ich leczenie obejmowało indywidualnie dostosowane podanie hydroksychlorochiny / lopinawiru + rytonawiru / enoksaparyny sodowej / tocilizumabu / antybioterapii zgodnie z wytycznymi krajowymi i międzynarodowymi. W sumie 70 pacjentów (82,35%) zostało wyleczonych, a 15 zmarło na MODS i / lub związaną z nim neoplazję, co doprowadziło do śmiertelności do 17,64%. Chociaż zaawansowany wiek i cukrzyca były związane z zaostrzonymi postaciami zakażenia SARS-CoV-2, ponad 80% pacjentów włączonych do niniejszego badania zostało wyleczonych. Niemniej jednak cukrzyca wydaje się być istotnym predyktorem zachorowalności i śmiertelności w przypadku zakażenia SARS-CoV-2.

MicroRNA-1323 służy jako biomarker w cukrzycy ciążowej i pogarsza indukowane przez glukozę hamowanie żywotności komórek trofoblastów poprzez tłumienie TP53INP1

Cukrzyca ciążowa (GDM) prowadzi do złych wyników ciąży, a mikroRNA (miRNA / miR) są sugerowane jako związane z GDM, ale mechanizmy patologiczne pozostają niejasne. Niniejsze badanie miało na celu zbadanie wartości diagnostycznej miR-1323 u pacjentów z GDM i jego wpływu na żywotność komórek trofoblastu. Ponadto w niniejszym badaniu zbadano korelację między miR-1323 i TP53INP1, aby zrozumieć patologiczny mechanizm progresji GDM. Do wykrycia ekspresji miR-1323 i ekspresji mRNA TP53INP1 zastosowano ilościową reakcję łańcuchową polimerazy z odwrotną transkrypcją.

Wartość diagnostyczną miR-1323 w surowicy oceniono za pomocą analizy charakterystyki operacyjnej odbiornika. Komórki HTR-8 / SVneo i BeWo traktowano wysoką zawartością glukozy (HG) w celu skonstruowania modeli komórkowych GDM, a żywotność komórek trofoblastów oceniano przy użyciu testu MTT. Ekspresję białka TP53INP1 wykryto za pomocą analizy Western blot.

Korelację między miR-1323 i TP53INP1 zbadano za pomocą testu reporterowego lucyferazy. Ekspresja miR-1323 była zwiększona u pacjentów z GDM, która miała stosunkowo wysoką dokładność diagnostyczną w badaniach przesiewowych GDM i była dodatnio skorelowana z glikemią na czczo u pacjentów z GDM. HG zwiększał ekspresję miR-1323 i hamował żywotność komórek trofoblastów. Nadekspresja miR-1323 znacząco hamowała żywotność komórek trofoblastu indukowanych przez HG. TP53INP1, gen docelowy miR-1323, był ujemnie skorelowany z miR-1323.

Nadekspresja TP53INP1 odwróciła hamujący wpływ nadekspresji miR-1323 na żywotność komórek trofoblastu traktowanych HG. Podwyższone poziomy miR-1323 w surowicy mogą być biomarkerem diagnostycznym GDM. Dodatkowo miR-1323 może hamować żywotność komórek trofoblastów poprzez hamowanie TP53INP1, co sugeruje, że może być potencjalnym celem terapeutycznym dla GDM.

Rola terapii skojarzonej z podbakteryjnymi dawkami doksycykliny w kontroli glikemii (HbA1c) u chorych na cukrzycę i zmiany endo-przyzębia w zapobieganiu powikłaniom zatokowym

Niniejsze badanie miało na celu analizę lokalnych i regionalnych zmian w odniesieniu do zębopochodnego zapalenia zatok u pacjentów ze zmianami endo-przyzębia i cukrzycą oraz zbadanie wpływu na poziom kontroli glikemii (hemoglobina glikowana), który może być wywołany przez terapię wspomagającą dawkami subantybiotykowymi. doksycykliny. W badaniu wzięło udział 51 pacjentów z cukrzycą, którzy zostali podzieleni na dwie grupy terapeutyczne: 31 pacjentów z cukrzycą (grupa badana), którzy przeszli konwencjonalną terapię endo-periodontologiczną i sub-przeciwdrobnoustrojowe dawki doksycykliny oraz 20 pacjentów z cukrzycą, którzy byli leczeni wyłącznie terapia (grupa kontrolna).

Zakażenie SARS-CoV-2 i cukrzyca: doświadczenie w północno-wschodniej Rumunii

Pacjentów poddano badaniu klinicznemu endodontycznemu i periodontologicznemu, z wykonaniem zdjęć radiologicznych poza zębodołowych i CBCT. Dla każdego pacjenta oznaczono hemoglobinę glikowaną A1c (HbA1c). Oceny tej dokonano na początku badania, a także 3, 6 i 12 miesięcy po rozpoczęciu badania. Znaczący odsetek pacjentów, zarówno w grupie badanej, jak iw grupie kontrolnej, wykazywał radiologiczne objawy zębopochodnego zapalenia zatok, łącznie 29 pacjentów (56,86%).

Parametry przyzębia ujawniły niższe poziomy u pacjentów poddanych reżimowi składającemu się z sub-przeciwdrobnoustrojowych dawek doksycykliny; wyniki te utrzymywały się przez cały okres badania. Ponadto wykazaliśmy znacząco obniżone poziomy hemoglobiny glikowanej w trakcie badania (12 miesięcy) w grupie leczonej doksycykliną. Fakt ten ma daleko idące skutki również w zakresie powikłań lokoregionalnych, a ryzyko zębopochodnego zapalenia zatok może być znacznie zmniejszone.

Rekombinowany Lactococcus lactis niosący wektory kodujące IL-4 i IL-10 chroni przed cukrzycą typu 1 u myszy NOD i łagodzi zapalenie insuliny w modelu indukowanym STZ

Cukrzyca typu 1 (T1D) jest chorobą autoimmunologiczną, której kulminacją jest zniszczenie komórek beta trzustki, a następnie niedobór produkcji insuliny. Cytokiny odgrywają kluczową rolę w rozwoju cukrzycy, koordynując rekrutację i działanie komórek odpornościowych, aby nie tylko niszczyć komórki produkujące insulinę, ale także je chronić. Dlatego celem tego badania było zbadanie wpływu doustnie podawanych szczepów Lactococcus lactis MG1363 FnBPA + niosących plazmidy kodujące IL-4 i IL-10 w modelu cukrzycy indukowanej streptozotocyną (STZ-) oraz u nieotyłych myszy z cukrzycą (NOD).

Myszy indukowane STZ, które były leczone połączonymi szczepami bakteryjnymi niosącymi plazmidy kodujące IL-4 i IL-10, wykazywały mniejszą częstość występowania cukrzycy i bardziej zachowane wysepki trzustkowe niż myszy, które otrzymały poszczególne szczepy bakteryjne. Połączone podawanie L. lactis MG1363 FnBPA + (pValac :: dts :: IL-4) i L. lactis MG1363 FnBPA + (pValac :: IL-10) skutkowało ochroną przed cukrzycą u myszy NOD. Wykazano, że skojarzone leczenie rekombinowanymi bakteriami drogą doustną zapobiegło hiperglikemii i zmniejszyło destrukcję wysp trzustkowych u myszy NOD. Ponadto zwiększone poziomy IL-4 i IL-10 w surowicy i tkance trzustki ujawniły ogólnoustrojowy efekt leczenia, a także sprzyjały mikrośrodowisku przeciwzapalnemu. Zmniejszone stężenia IL-12 w trzustce miały zasadnicze znaczenie dla regulacji stanu zapalnego, skutkując brakiem występowania cukrzycy u leczonych myszy NOD.

Rat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A14268 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E02K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E02K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E02K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E08K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E08K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E08K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E07K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E07K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E07K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Kit Ligand, Kitlg ELISA Kit

DEIA142 10 plates
EUR 2994
Description: The Human DKK1 ELISA kit is for the quantitative determination of Human DKK1.;This ELISA kit contains the basic components required for the development of sandwich ELISAs. Each kit contains sufficient materials to run ELISAs on five 96-well plates.

Pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

EK10212 96Т
EUR 799

Cow Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511856-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Dog Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511858-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511861-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Rat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511862-96tests 96 tests
EUR 801.6

Pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36653PI-48Tests 48 Tests
EUR 360
Description: Pig (Sus scrofa; Porcine)

Pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36653PI-96Tests 96 Tests
EUR 680
Description: Pig (Sus scrofa; Porcine)

Pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

RK15222 96T
EUR 280

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx255989-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx255989-596tests 5 × 96 tests Ask for price

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx156124-100g 100 µg
EUR 6075

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx156124-10g 10 µg
EUR 675

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx156124-50g 50 µg
EUR 3212.5

Pig Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx155002-100g 100 µg
EUR 3387.5

Pig Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx155002-50g 50 µg
EUR 712.5

Sheep Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A101469 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A5520 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E03K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E03K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E03K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Kit Ligand, KitLG ELISA Kit

DEIA141 10 plates
EUR 2994
Description: Human KITLG ELISA development kit contains the key components required for the quantitative measurement of natural and/or recombinant KITLG in a sandwich ELISA format within the range of 16-2,000 pg/mL. Using the ELISA protocol described below, this kit provides sufficient reagents to assay KITLG in approximately 1,000 ELISA plate wells

Mouse Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A23013 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511860-96tests 96 tests
EUR 801.6

Human Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx253483-96tests 96 tests
EUR 801.6

Human Kit ligand(KITLG) ELISA Kit

NSL0499Hu 96 wells
EUR 468

Mouse Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx254547-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Mouse Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx254547-596tests 5 × 96 tests Ask for price

Canine Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A66606 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rabbit Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A31743 96T
EUR 700
Description: ELISA

Monkey Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A75323 96T
EUR 700
Description: ELISA

Bovine Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A84043 96T
EUR 700
Description: ELISA

Monkey Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E09K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E09K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E09K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E04K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E04K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E04K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

EK10215 96Т
EUR 799

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36658DO-48Tests 48 Tests
EUR 360
Description: Canine (Canis familiaris; Dog)

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36658DO-96Tests 96 Tests
EUR 680
Description: Canine (Canis familiaris; Dog)

Bovine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36661BO-48Tests 48 Tests
EUR 360
Description: Bovine (Bos taurus; Cattle)

Bovine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36661BO-96Tests 96 Tests
EUR 680
Description: Bovine (Bos taurus; Cattle)

Bovine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

RK06246 96T
EUR 280

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

RK06248 96T
EUR 280

Bovine Kit ligand(KITLG) ELISA Kit

NSL1377Bo 96 T
EUR 528

Canine Kit ligand(KITLG) ELISA Kit

NSL1404Ca 1499 wells
EUR 528

Porcine Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A57894 96T
EUR 700
Description: ELISA

Chicken Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A92762 96T
EUR 700
Description: ELISA

Chicken Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511857-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Chicken Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

RK06247 96T
EUR 280

Porcine Kit ligand(KITLG) ELISA Kit

NSL0010Po 96T
EUR 528

Guinea Pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A40456 96T
EUR 700
Description: ELISA

Guinea pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E05K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E05K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E05K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Kitlg/ Kit ligand ELISA Kit

E0545Ra 1 Kit
EUR 557
Description: Kitl,Mgf,Hematopoietic growth factor KL,Mast cell growth factor,Stem cell factor,c-Kit ligand,MGF,SCF

Dog KITLG / Kit ligand ELISA Kit

E0120d 96T
EUR 900

Pig KITLG / Kit ligand ELISA Kit

E0120p 96T
EUR 900

Rat Kitlg / Kit ligand ELISA Kit

E0120r 96T
EUR 796

Human KITLG/ Kit ligand ELISA Kit

E1378Hu 1 Kit
EUR 515
Description: MGF,SCF,Mast cell growth factor,Stem cell factor,c-Kit ligand,MGF,SCF

Mouse Kitlg/ Kit ligand ELISA Kit

E1654Mo 1 Kit
EUR 543
Description: Kitl,Mgf,Sl,Slf,Hematopoietic growth factor KL,Mast cell growth factor,Steel factor,Stem cell factor,c-Kit ligand,MGF,SCF

Human KITLG(Kit ligand ) ELISA Kit

EH0514 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 18.75pg/ml

Human KITLG / Kit ligand ELISA Kit

E0120h 96T
EUR 536

Mouse Kitlg / Kit ligand ELISA Kit

E0120m 96T
EUR 776

ELISA kit for Pig Kit ligand (KITLG)

KTE80143-48T 48T
EUR 424.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Pig Kit ligand (KITLG)

KTE80143-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Pig Kit ligand (KITLG)

KTE80143-96T 96T
EUR 686.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Bovine KITLG/ Kit ligand ELISA Kit

E0164Bo 1 Kit
EUR 630
Description: SCF,Mast cell growth factor,Stem cell factor,c-Kit ligand,MGF,SCF

Bovine KITLG / Kit ligand ELISA Kit

E0120b 96T
EUR 900

Chicken KITLG / Kit ligand ELISA Kit

E0120c 96T
EUR 900

ELISA kit for Bovine Kit ligand (KITLG)

KTE10341-48T 48T
EUR 424.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Bovine Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Bovine Kit ligand (KITLG)

KTE10341-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Bovine Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Bovine Kit ligand (KITLG)

KTE10341-96T 96T
EUR 686.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Bovine Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Canine Kit ligand (KITLG)

KTE20076-48T 48T
EUR 424.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Canine Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Canine Kit ligand (KITLG)

KTE20076-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Canine Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Canine Kit ligand (KITLG)

KTE20076-96T 96T
EUR 686.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Canine Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Low Sample Volume Mouse Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx574577-96tests 96 tests
EUR 600

Low Sample Volume Human Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx575478-96tests 96 tests
EUR 550

Kit ligand/KITLG/SCF

E21-D53 10ug
EUR 225
Description: Recombinant Human Stem Cell Factor is produced by our Mammalian expression system and the target gene encoding Glu26-His214 is expressed with a 6His tag at the C-terminus.

Human Kit ligand (KITLG)

1-CSB-EP012376HU
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Kit ligand(KITLG),partial expressed in E.coli

Kit Ligand (KITLG) Antibody

20-abx321525
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Kit ligand (KITLG) Antibody

abx330456-100ul 100 ul
EUR 510

Kit Ligand (KITLG) Antibody

20-abx125169
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx122984-100ug 100 ug
EUR 469.2

Kit Ligand (KITLG) Antibody

20-abx006306
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx006306-100g 100 µg
EUR 275

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx006306-10g 10 µg
EUR 175

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx006306-200g 200 µg
EUR 400

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx101394-100l 100 µl
EUR 200

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx101394-1ml 1 ml
EUR 462.5

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx101394-200l 200 µl
EUR 250

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx101395-100l 100 µl
EUR 262.5

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx101395-1ml 1 ml
EUR 725

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx101395-200l 200 µl
EUR 337.5

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx020085-400l 400 µl Ask for price

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx020085-80l 80 µl
EUR 350

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx122984-100l 100 µl Ask for price

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx122984-20l 20 µl
EUR 337.5

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx122984-50l 50 µl Ask for price

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx028356-400l 400 µl
EUR 518.75

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx174639-100l 100 µl
EUR 625

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx174639-1ml 1 ml Ask for price

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx174639-200l 200 µl Ask for price

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx174640-1ml 1 ml
EUR 775

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx174643-1ml 1 ml
EUR 850

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx178473-96tests 96 tests
EUR 475

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx178478-96tests 96 tests
EUR 287.5

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx321525-100g 100 µg
EUR 350

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx321525-50g 50 µg
EUR 237.5

Kitlg (untagged ORF) - Rat KIT ligand (Kitlg), (10 ug)

RN200324 10 µg Ask for price

Kitlg (untagged ORF) - Rat KIT ligand (Kitlg), (10 ug)

RN200325 10 µg Ask for price

Rat Kit Ligand (KITLG) Protein

abx069172-100g 100 µg
EUR 600

Rat Kit Ligand (KITLG) Protein

abx069172-10g 10 µg
EUR 412.5

Rat Kit Ligand (KITLG) Protein

abx069172-2g 2 µg
EUR 225

Dog Kit Ligand (KITLG) Protein

abx655134-10g 10 µg
EUR 2112.5

Dog Kit Ligand (KITLG) Protein

abx655134-50g 50 µg
EUR 5300

Cow Kit Ligand (KITLG) Protein

abx655137-10g 10 µg
EUR 2637.5

Cow Kit Ligand (KITLG) Protein

abx655137-50g 50 µg
EUR 6587.5

Pig Kit Ligand (KITLG) Protein

abx651567-100g 100 µg
EUR 1100

Pig Kit Ligand (KITLG) Protein

abx651567-10g 10 µg
EUR 600

Pig Kit Ligand (KITLG) Protein

abx651567-50g 50 µg
EUR 900

Rat Kit Ligand (KITLG) Protein

abx690343-100g 100 µg
EUR 400

Rat Kit Ligand (KITLG) Protein

abx690343-20g 20 µg
EUR 212.5

Kit Ligand (KITLG) Antibody (FITC)

abx271176-1ml 1 ml
EUR 637.5

Kit Ligand (KITLG) Antibody (FITC)

abx271176-200l 200 µl
EUR 300

Mouse Kit Ligand (KITLG) Protein

abx069171-100g 100 µg
EUR 575

Mouse Kit Ligand (KITLG) Protein

abx069171-10g 10 µg
EUR 400

Mouse Kit Ligand (KITLG) Protein

abx069171-2g 2 µg
EUR 225

Horse Kit Ligand (KITLG) Protein

abx655136-10g 10 µg
EUR 2112.5

Horse Kit Ligand (KITLG) Protein

abx655136-50g 50 µg
EUR 5300

Human Kit Ligand (KITLG) Protein

abx652076-100g 100 µg
EUR 612.5

Human Kit Ligand (KITLG) Protein

abx652076-10g 10 µg
EUR 237.5

Human Kit Ligand (KITLG) Protein

abx652076-50g 50 µg
EUR 425

Kit Ligand (KITLG) Antibody Pair

abx370118-100g 100 µg
EUR 975

Kit Ligand (KITLG) Antibody Pair

abx370504-100g 100 µg
EUR 2537.5

Kit Ligand (KITLG) Antibody Pair

abx370504-50g 50 µg
EUR 1575

Kit Ligand (KITLG) Antibody (Biotin)

abx271442-1ml 1 ml
EUR 500

Kit Ligand (KITLG) Antibody (Biotin)

abx271442-200l 200 µl
EUR 262.5

Chicken Kit Ligand (KITLG) Protein

abx655138-10g 10 µg
EUR 450

Chicken Kit Ligand (KITLG) Protein

abx655138-50g 50 µg
EUR 662.5

c-kit Ligand/SCF/KITLG

E21-034 10ug
EUR 225
Description: Recombinant Human Stem Cell Factor is produced by our E.coli expression system and the target gene encoding Glu26-Ala189 is expressed.

KITLG (untagged)-Human KIT ligand (KITLG), transcript variant b

SC119596 10 µg Ask for price

KITLG (untagged)-Human KIT ligand (KITLG), transcript variant a

SC312617 10 µg Ask for price

Kitlg (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat KIT ligand (Kitlg), (10 ug)

RR200324 10 µg Ask for price

Kitlg (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat KIT ligand (Kitlg), (10 ug)

RR200325 10 µg Ask for price

Pig Kit Ligand (KITLG) Protein (Active)

abx651442-5mg 5 mg
EUR 1062.5

KITLG (GFP-tagged) - Human KIT ligand (KITLG), transcript variant b

RG216131 10 µg Ask for price

KITLG (GFP-tagged) - Human KIT ligand (KITLG), transcript variant a

RG213540 10 µg Ask for price

Mouse Kit Ligand (KITLG) Protein (Active)

abx655828-100g 100 µg
EUR 637.5

Human Kit Ligand (KITLG) Protein (Active)

abx655829-100g 100 µg
EUR 2525

Recombinant Human Kit ligand (KITLG), partial

CSB-EP012376HU 1547 mg Ask for price

Recombinant Human Kit ligand (KITLG), partial

CSB-MP002061HU 4884 mg Ask for price

Recombinant Human Kit ligand(KITLG),partial

AP70472 1mg
EUR 1978

KITLG (Myc-DDK-tagged)-Human KIT ligand (KITLG), transcript variant b

RC216131 10 µg Ask for price

KITLG (Myc-DDK-tagged)-Human KIT ligand (KITLG), transcript variant a

RC213540 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Kitlg (mGFP-tagged ORF) - Rat KIT ligand (Kitlg), (10 ug)

RR200324L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Kitlg (mGFP-tagged ORF) - Rat KIT ligand (Kitlg), (10 ug)

RR200325L4 10 µg Ask for price

Recombinant Human Kit ligand (KITLG), partial (Active)

CSB-AP003741HU 8575 mg Ask for price

Recombinant Human Kit ligand (KITLG), partial (Active)

CSB-AP003881HU 8588 mg Ask for price

Recombinant Mouse Kit ligand (Kitlg), partial (Active)

CSB-AP004071MO 8602 mg Ask for price

Lenti ORF clone of Kitlg (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat KIT ligand (Kitlg), (10 ug)

RR200324L3 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Kitlg (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat KIT ligand (Kitlg), (10 ug)

RR200325L3 10 µg Ask for price

Lenti ORF particles, Kitlg (GFP-tagged ORF) - Rat KIT ligand (Kitlg), 200ul, >10^7 TU/mL

RR200324L4V 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Kitlg (GFP-tagged ORF) - Rat KIT ligand (Kitlg), 200ul, >10^7 TU/mL

RR200325L4V 200 µl Ask for price

Recombinant Human Kit ligand protein(KITLG) (Active)

AP73590 1mg
EUR 3151

Recombinant Mouse Kit ligand protein(Kitlg) (Active)

AP73591 1mg
EUR 3151

Lenti ORF particles, Kitlg (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat KIT ligand (Kitlg), 200ul, >10^7 TU/mL

RR200324L3V 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Kitlg (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat KIT ligand (Kitlg), 200ul, >10^7 TU/mL

RR200325L3V 200 µl Ask for price

Goat FAS Ligand ELISA kit

E01A48093 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat FAS Ligand ELISA kit

E06F0051-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat FAS Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat FAS Ligand ELISA kit

E06F0051-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat FAS Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat FAS Ligand ELISA kit

E06F0051-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat FAS Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CD30 Ligand ELISA kit

E01A45855 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat CD30 Ligand ELISA kit

E06C0335-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat CD30 Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CD30 Ligand ELISA kit

E06C0335-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat CD30 Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CD30 Ligand ELISA kit

E06C0335-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat CD30 Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Recombinant Human Kit ligand protein (KITLG), partial (Active)

CSB-AP002061HU 8311 mg Ask for price

Prawidłowe poziomy sIgA jelitowego po długotrwałym leczeniu szczepami L. lactis niosącymi plazmidy kodujące IL-4 i IL-10 wskazują na rozwój tolerancji doustnej i potwierdzają zastosowanie tego silnego narzędzia do dostarczania przez śluzówkę. Po raz pierwszy szczepy L. lactis MG1363 FnBPA + niosące eukariotyczne wektory ekspresyjne kodujące IL-4 i IL-10 testowano w mysich modelach indukowanych STZ i NOD. Dlatego nasze badanie pokazuje, że ta innowacyjna strategia zapewnia potencjał immunomodulacyjny do dalszych badań nad T1D i innymi chorobami autoimmunologicznymi.

Dodaj komentarz