Zakażenie SARS-CoV-2 i cukrzyca: doświadczenie w północno-wschodniej Rumunii

Rozprzestrzeniając się na całym świecie, nowy wirus SARS-CoV-2 został po raz pierwszy potwierdzony w Rumunii w lutym 2020 r., Nieuchronnie infekując osoby z cukrzycą (DM) po drodze. Wiadomo, że cukrzyca wpływa na odpowiedź organizmu na patogeny, a z badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 miesięcy wynika, że ​​chorzy na cukrzycę są bardziej narażeni na rozwój ciężkich postaci choroby i wielu powikłań.

Przeprowadziliśmy retrospektywne badanie w celu oceny pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 i cukrzycą przyjętą do „Sf. Szpital Kliniczny Chorób Zakaźnych Parascheva od 4 marca do 30 czerwca 2020 r. Z ogólnej liczby 1080 pacjentów przyjętych w tym okresie 85 pacjentów (7,87%) miało współistniejącą postać DM, głównie typu 2 (82 przypadki, 96,46%); średni wiek tych pacjentów wynosił 62 lata, a mężczyźni 42 (49,41%).

TK klatki piersiowej ujawniły orientacyjne obrazy SARS-CoV-2 u wszystkich pacjentów, a ich leczenie obejmowało indywidualnie dostosowane podanie hydroksychlorochiny / lopinawiru + rytonawiru / enoksaparyny sodowej / tocilizumabu / antybioterapii zgodnie z wytycznymi krajowymi i międzynarodowymi. W sumie 70 pacjentów (82,35%) zostało wyleczonych, a 15 zmarło na MODS i / lub związaną z nim neoplazję, co doprowadziło do śmiertelności do 17,64%. Chociaż zaawansowany wiek i cukrzyca były związane z zaostrzonymi postaciami zakażenia SARS-CoV-2, ponad 80% pacjentów włączonych do niniejszego badania zostało wyleczonych. Niemniej jednak cukrzyca wydaje się być istotnym predyktorem zachorowalności i śmiertelności w przypadku zakażenia SARS-CoV-2.

MicroRNA-1323 służy jako biomarker w cukrzycy ciążowej i pogarsza indukowane przez glukozę hamowanie żywotności komórek trofoblastów poprzez tłumienie TP53INP1

Cukrzyca ciążowa (GDM) prowadzi do złych wyników ciąży, a mikroRNA (miRNA / miR) są sugerowane jako związane z GDM, ale mechanizmy patologiczne pozostają niejasne. Niniejsze badanie miało na celu zbadanie wartości diagnostycznej miR-1323 u pacjentów z GDM i jego wpływu na żywotność komórek trofoblastu. Ponadto w niniejszym badaniu zbadano korelację między miR-1323 i TP53INP1, aby zrozumieć patologiczny mechanizm progresji GDM. Do wykrycia ekspresji miR-1323 i ekspresji mRNA TP53INP1 zastosowano ilościową reakcję łańcuchową polimerazy z odwrotną transkrypcją.

Wartość diagnostyczną miR-1323 w surowicy oceniono za pomocą analizy charakterystyki operacyjnej odbiornika. Komórki HTR-8 / SVneo i BeWo traktowano wysoką zawartością glukozy (HG) w celu skonstruowania modeli komórkowych GDM, a żywotność komórek trofoblastów oceniano przy użyciu testu MTT. Ekspresję białka TP53INP1 wykryto za pomocą analizy Western blot.

Korelację między miR-1323 i TP53INP1 zbadano za pomocą testu reporterowego lucyferazy. Ekspresja miR-1323 była zwiększona u pacjentów z GDM, która miała stosunkowo wysoką dokładność diagnostyczną w badaniach przesiewowych GDM i była dodatnio skorelowana z glikemią na czczo u pacjentów z GDM. HG zwiększał ekspresję miR-1323 i hamował żywotność komórek trofoblastów. Nadekspresja miR-1323 znacząco hamowała żywotność komórek trofoblastu indukowanych przez HG. TP53INP1, gen docelowy miR-1323, był ujemnie skorelowany z miR-1323.

Nadekspresja TP53INP1 odwróciła hamujący wpływ nadekspresji miR-1323 na żywotność komórek trofoblastu traktowanych HG. Podwyższone poziomy miR-1323 w surowicy mogą być biomarkerem diagnostycznym GDM. Dodatkowo miR-1323 może hamować żywotność komórek trofoblastów poprzez hamowanie TP53INP1, co sugeruje, że może być potencjalnym celem terapeutycznym dla GDM.

Rola terapii skojarzonej z podbakteryjnymi dawkami doksycykliny w kontroli glikemii (HbA1c) u chorych na cukrzycę i zmiany endo-przyzębia w zapobieganiu powikłaniom zatokowym

Niniejsze badanie miało na celu analizę lokalnych i regionalnych zmian w odniesieniu do zębopochodnego zapalenia zatok u pacjentów ze zmianami endo-przyzębia i cukrzycą oraz zbadanie wpływu na poziom kontroli glikemii (hemoglobina glikowana), który może być wywołany przez terapię wspomagającą dawkami subantybiotykowymi. doksycykliny. W badaniu wzięło udział 51 pacjentów z cukrzycą, którzy zostali podzieleni na dwie grupy terapeutyczne: 31 pacjentów z cukrzycą (grupa badana), którzy przeszli konwencjonalną terapię endo-periodontologiczną i sub-przeciwdrobnoustrojowe dawki doksycykliny oraz 20 pacjentów z cukrzycą, którzy byli leczeni wyłącznie terapia (grupa kontrolna).

Zakażenie SARS-CoV-2 i cukrzyca: doświadczenie w północno-wschodniej Rumunii

Pacjentów poddano badaniu klinicznemu endodontycznemu i periodontologicznemu, z wykonaniem zdjęć radiologicznych poza zębodołowych i CBCT. Dla każdego pacjenta oznaczono hemoglobinę glikowaną A1c (HbA1c). Oceny tej dokonano na początku badania, a także 3, 6 i 12 miesięcy po rozpoczęciu badania. Znaczący odsetek pacjentów, zarówno w grupie badanej, jak iw grupie kontrolnej, wykazywał radiologiczne objawy zębopochodnego zapalenia zatok, łącznie 29 pacjentów (56,86%).

Parametry przyzębia ujawniły niższe poziomy u pacjentów poddanych reżimowi składającemu się z sub-przeciwdrobnoustrojowych dawek doksycykliny; wyniki te utrzymywały się przez cały okres badania. Ponadto wykazaliśmy znacząco obniżone poziomy hemoglobiny glikowanej w trakcie badania (12 miesięcy) w grupie leczonej doksycykliną. Fakt ten ma daleko idące skutki również w zakresie powikłań lokoregionalnych, a ryzyko zębopochodnego zapalenia zatok może być znacznie zmniejszone.

Rekombinowany Lactococcus lactis niosący wektory kodujące IL-4 i IL-10 chroni przed cukrzycą typu 1 u myszy NOD i łagodzi zapalenie insuliny w modelu indukowanym STZ

Cukrzyca typu 1 (T1D) jest chorobą autoimmunologiczną, której kulminacją jest zniszczenie komórek beta trzustki, a następnie niedobór produkcji insuliny. Cytokiny odgrywają kluczową rolę w rozwoju cukrzycy, koordynując rekrutację i działanie komórek odpornościowych, aby nie tylko niszczyć komórki produkujące insulinę, ale także je chronić. Dlatego celem tego badania było zbadanie wpływu doustnie podawanych szczepów Lactococcus lactis MG1363 FnBPA + niosących plazmidy kodujące IL-4 i IL-10 w modelu cukrzycy indukowanej streptozotocyną (STZ-) oraz u nieotyłych myszy z cukrzycą (NOD).

Myszy indukowane STZ, które były leczone połączonymi szczepami bakteryjnymi niosącymi plazmidy kodujące IL-4 i IL-10, wykazywały mniejszą częstość występowania cukrzycy i bardziej zachowane wysepki trzustkowe niż myszy, które otrzymały poszczególne szczepy bakteryjne. Połączone podawanie L. lactis MG1363 FnBPA + (pValac :: dts :: IL-4) i L. lactis MG1363 FnBPA + (pValac :: IL-10) skutkowało ochroną przed cukrzycą u myszy NOD. Wykazano, że skojarzone leczenie rekombinowanymi bakteriami drogą doustną zapobiegło hiperglikemii i zmniejszyło destrukcję wysp trzustkowych u myszy NOD. Ponadto zwiększone poziomy IL-4 i IL-10 w surowicy i tkance trzustki ujawniły ogólnoustrojowy efekt leczenia, a także sprzyjały mikrośrodowisku przeciwzapalnemu. Zmniejszone stężenia IL-12 w trzustce miały zasadnicze znaczenie dla regulacji stanu zapalnego, skutkując brakiem występowania cukrzycy u leczonych myszy NOD.

Rat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511862-96tests 96 tests
EUR 801.6

Dog Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E08K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E08K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E08K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Kit Ligand, Kitlg ELISA Kit

DEIA142 10 plates
EUR 2994
Description: The Human DKK1 ELISA kit is for the quantitative determination of Human DKK1.;This ELISA kit contains the basic components required for the development of sandwich ELISAs. Each kit contains sufficient materials to run ELISAs on five 96-well plates.

Rat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E02K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E02K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E02K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E07K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E07K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E07K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511860-96tests 96 tests
EUR 801.6

Human Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx253483-96tests 96 tests
EUR 801.6

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Kit Ligand, KitLG ELISA Kit

DEIA141 10 plates
EUR 2994
Description: Human KITLG ELISA development kit contains the key components required for the quantitative measurement of natural and/or recombinant KITLG in a sandwich ELISA format within the range of 16-2,000 pg/mL. Using the ELISA protocol described below, this kit provides sufficient reagents to assay KITLG in approximately 1,000 ELISA plate wells

Mouse Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E03K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E03K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E03K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E04K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E04K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E04K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E09K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E09K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E09K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Chicken Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511857-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Guinea pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E05K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E05K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E05K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Kitlg/ Kit ligand ELISA Kit

E0545Ra 1 Kit
EUR 655.2

Mouse Kitlg/ Kit ligand ELISA Kit

E1654Mo 1 Kit
EUR 655.2

Human KITLG/ Kit ligand ELISA Kit

E1378Hu 1 Kit
EUR 644.4

Human KITLG(Kit ligand ) ELISA Kit

EH0514 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 18.75pg/ml

ELISA kit for Pig Kit ligand (KITLG)

KTE80143-48T 48T
EUR 424.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Pig Kit ligand (KITLG)

KTE80143-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Pig Kit ligand (KITLG)

KTE80143-96T 96T
EUR 686.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Bovine KITLG/ Kit ligand ELISA Kit

E0164Bo 1 Kit
EUR 860.4

ELISA kit for Bovine Kit ligand (KITLG)

KTE10341-48T 48T
EUR 424.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Bovine Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Bovine Kit ligand (KITLG)

KTE10341-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Bovine Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Bovine Kit ligand (KITLG)

KTE10341-96T 96T
EUR 686.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Bovine Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Canine Kit ligand (KITLG)

KTE20076-48T 48T
EUR 424.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Canine Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Canine Kit ligand (KITLG)

KTE20076-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Canine Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Canine Kit ligand (KITLG)

KTE20076-96T 96T
EUR 686.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Canine Kit ligand (KITLG) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Kit ligand/KITLG/SCF

E21-D53 10ug
EUR 411.6

Human Kit ligand (KITLG)

1-CSB-EP012376HU
 • EUR 456.00
 • EUR 256.80
 • EUR 1570.80
 • EUR 672.00
 • EUR 1047.60
 • EUR 314.40
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Kit ligand(KITLG),partial expressed in E.coli

Kit Ligand (KITLG) Antibody

20-abx321525
 • EUR 360.00
 • EUR 292.80
 • 100 ul
 • 50 ul

Kit Ligand (KITLG) Antibody

20-abx006306
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Kit Ligand (KITLG) Antibody

20-abx125169
 • EUR 594.00
 • EUR 844.80
 • 100 ul
 • 200 ul

Kit Ligand (KITLG) Antibody

abx122984-100ug 100 ug
EUR 469.2

Kit ligand (KITLG) Antibody

abx330456-100ul 100 ul
EUR 510

c-kit Ligand/SCF/KITLG

E21-034 10ug
EUR 411.6

Goat FAS Ligand ELISA kit

E06F0051-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat FAS Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat FAS Ligand ELISA kit

E06F0051-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat FAS Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat FAS Ligand ELISA kit

E06F0051-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat FAS Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CD30 Ligand ELISA kit

E06C0335-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat CD30 Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CD30 Ligand ELISA kit

E06C0335-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat CD30 Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CD30 Ligand ELISA kit

E06C0335-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat CD30 Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CD 40 Ligand ELISA kit

E06C0018-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat CD 40 Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CD 40 Ligand ELISA kit

E06C0018-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat CD 40 Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CD 40 Ligand ELISA kit

E06C0018-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat CD 40 Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat soluble OX40 Ligand ELISA kit

E06S0320-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat soluble OX40 Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat soluble OX40 Ligand ELISA kit

E06S0320-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat soluble OX40 Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat soluble OX40 Ligand ELISA kit

E06S0320-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat soluble OX40 Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CXC chemokine ligand 16 ELISA kit

E06C0851-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat CXC chemokine ligand 16 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CXC chemokine ligand 16 ELISA kit

E06C0851-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat CXC chemokine ligand 16 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CXC chemokine ligand 16 ELISA kit

E06C0851-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat CXC chemokine ligand 16 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CXC chemokine ligand 10 ELISA kit

E06C0856-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat CXC chemokine ligand 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CXC chemokine ligand 10 ELISA kit

E06C0856-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat CXC chemokine ligand 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CXC chemokine ligand 10 ELISA kit

E06C0856-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat CXC chemokine ligand 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CXC chemokine ligand 13 ELISA kit

E06C2556-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat CXC chemokine ligand 13 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CXC chemokine ligand 13 ELISA kit

E06C2556-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat CXC chemokine ligand 13 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat CXC chemokine ligand 13 ELISA kit

E06C2556-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat CXC chemokine ligand 13 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Kit Ligand, Kitl ELISA Kit

DEIA140 10 plates
EUR 2994
Description: Mouse Kitl ELISA development kit contains the key components required for the quantitative measurement of natural and/or recombinant SCF in a sandwich ELISA format within the range of 32-5,250 pg/mL. Using the ELISA protocol described below, this kit provides sufficient reagents to assay Kitl in approximately 1,500 ELISA plate wells.

Goat A Proliferation inducing ligand ELISA kit

E06A0051-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat A Proliferation inducing ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat A Proliferation inducing ligand ELISA kit

E06A0051-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat A Proliferation inducing ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat A Proliferation inducing ligand ELISA kit

E06A0051-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat A Proliferation inducing ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat P selectin glycoprotein ligand 1 ELISA kit

E06P0114-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat P selectin glycoprotein ligand 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat P selectin glycoprotein ligand 1 ELISA kit

E06P0114-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat P selectin glycoprotein ligand 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat P selectin glycoprotein ligand 1 ELISA kit

E06P0114-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat P selectin glycoprotein ligand 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C motif ligand 18 ELISA kit

E06C0064-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C motif ligand 18 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C motif ligand 18 ELISA kit

E06C0064-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C motif ligand 18 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C motif ligand 18 ELISA kit

E06C0064-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C motif ligand 18 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C-C motif ligand 20 ELISA kit

E06C2513-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C-C motif ligand 20 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C-C motif ligand 20 ELISA kit

E06C2513-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C-C motif ligand 20 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C-C motif ligand 20 ELISA kit

E06C2513-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C-C motif ligand 20 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C motif ligand 2 ELISA kit

E06C0231-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C motif ligand 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C motif ligand 2 ELISA kit

E06C0231-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C motif ligand 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C motif ligand 2 ELISA kit

E06C0231-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C motif ligand 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C motif ligand 5 ELISA kit

E06C0233-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C motif ligand 5 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C motif ligand 5 ELISA kit

E06C0233-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C motif ligand 5 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C motif ligand 5 ELISA kit

E06C0233-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C motif ligand 5 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C Motif Ligand 14 ELISA kit

E06C0599-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 14 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C Motif Ligand 14 ELISA kit

E06C0599-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 14 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C Motif Ligand 14 ELISA kit

E06C0599-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 14 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C Motif Ligand 16 ELISA kit

E06C0600-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 16 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C Motif Ligand 16 ELISA kit

E06C0600-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 16 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C Motif Ligand 16 ELISA kit

E06C0600-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 16 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C Motif Ligand 17 ELISA kit

E06C0616-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 17 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C Motif Ligand 17 ELISA kit

E06C0616-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 17 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C Motif Ligand 17 ELISA kit

E06C0616-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 17 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C Motif Ligand 22 ELISA kit

E06C0618-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 22 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C Motif Ligand 22 ELISA kit

E06C0618-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 22 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C Motif Ligand 22 ELISA kit

E06C0618-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 22 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C motif ligand 8 ELISA kit

E06C0619-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C motif ligand 8 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C motif ligand 8 ELISA kit

E06C0619-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C motif ligand 8 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C motif ligand 8 ELISA kit

E06C0619-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C motif ligand 8 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat a prolifeion inducing ligand(APRIL) ELISA kit

E06A2010-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat a prolifeion inducing ligand(APRIL) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat a prolifeion inducing ligand(APRIL) ELISA kit

E06A2010-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat a prolifeion inducing ligand(APRIL) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat a prolifeion inducing ligand(APRIL) ELISA kit

E06A2010-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat a prolifeion inducing ligand(APRIL) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine (C Motif) Ligand 1 (XCL1) ELISA kit

E06C0243-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine (C Motif) Ligand 1 (XCL1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine (C Motif) Ligand 1 (XCL1) ELISA kit

E06C0243-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine (C Motif) Ligand 1 (XCL1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine (C Motif) Ligand 1 (XCL1) ELISA kit

E06C0243-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine (C Motif) Ligand 1 (XCL1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C-C-Motif Ligand 1 ELISA kit

E06C0598-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive for quantitative measurement of Goat Chemokine C-C-Motif Ligand 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C-C-Motif Ligand 1 ELISA kit

E06C0598-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive for quantitative measurement of Goat Chemokine C-C-Motif Ligand 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C-C-Motif Ligand 1 ELISA kit

E06C0598-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive for quantitative measurement of Goat Chemokine C-C-Motif Ligand 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Programmed cell death 1 ligand 1 ELISA kit

E06P0181-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Programmed cell death 1 ligand 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Programmed cell death 1 ligand 1 ELISA kit

E06P0181-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Programmed cell death 1 ligand 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Programmed cell death 1 ligand 1 ELISA kit

E06P0181-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Programmed cell death 1 ligand 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat FMS Like Tyrosine Kinase 3 Ligand ELISA kit

E06F0108-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat FMS Like Tyrosine Kinase 3 Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat FMS Like Tyrosine Kinase 3 Ligand ELISA kit

E06F0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat FMS Like Tyrosine Kinase 3 Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat FMS Like Tyrosine Kinase 3 Ligand ELISA kit

E06F0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat FMS Like Tyrosine Kinase 3 Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat FMS-like tyrosine kinase 3 ligand ELISA kit

E06F0228-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat FMS-like tyrosine kinase 3 ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat FMS-like tyrosine kinase 3 ligand ELISA kit

E06F0228-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat FMS-like tyrosine kinase 3 ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat FMS-like tyrosine kinase 3 ligand ELISA kit

E06F0228-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat FMS-like tyrosine kinase 3 ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C X C Motif Ligand 9 ELISA kit

E06C0855-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C X C Motif Ligand 9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C X C Motif Ligand 9 ELISA kit

E06C0855-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C X C Motif Ligand 9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C X C Motif Ligand 9 ELISA kit

E06C0855-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C X C Motif Ligand 9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C X C Motif Ligand 1 ELISA kit

E06C1175-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C X C Motif Ligand 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C X C Motif Ligand 1 ELISA kit

E06C1175-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C X C Motif Ligand 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C X C Motif Ligand 1 ELISA kit

E06C1175-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C X C Motif Ligand 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

KITLG ELISA KIT|Human

EF000332 96 Tests
EUR 826.8

Human KitLG ELISA Kit

ELA-E0120h 96 Tests
EUR 988.8

Goat Soluble cluster of differentiation 30 ligand ELISA kit

E06S0238-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Soluble cluster of differentiation 30 ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Soluble cluster of differentiation 30 ligand ELISA kit

E06S0238-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Soluble cluster of differentiation 30 ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Soluble cluster of differentiation 30 ligand ELISA kit

E06S0238-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Soluble cluster of differentiation 30 ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat soluble Cluster of differentiation 40 ligand ELISA kit

E06C0209-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat soluble Cluster of differentiation 40 ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat soluble Cluster of differentiation 40 ligand ELISA kit

E06C0209-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat soluble Cluster of differentiation 40 ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat soluble Cluster of differentiation 40 ligand ELISA kit

E06C0209-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat soluble Cluster of differentiation 40 ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Cluster of Differentiation 40 Ligand Antibody ELISA kit

E06C2557-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Cluster of Differentiation 40 Ligand Antibody in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Cluster of Differentiation 40 Ligand Antibody ELISA kit

E06C2557-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Cluster of Differentiation 40 Ligand Antibody in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Cluster of Differentiation 40 Ligand Antibody ELISA kit

E06C2557-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Cluster of Differentiation 40 Ligand Antibody in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat chemokine (C X C motif) ligand 17 (CXCL17) ELISA kit

E06C2195-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat chemokine (C X C motif) ligand 17 (CXCL17) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat chemokine (C X C motif) ligand 17 (CXCL17) ELISA kit

E06C2195-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat chemokine (C X C motif) ligand 17 (CXCL17) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat chemokine (C X C motif) ligand 17 (CXCL17) ELISA kit

E06C2195-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat chemokine (C X C motif) ligand 17 (CXCL17) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine (C-X-C Motif) Ligand 12 (CXCL12) ELISA kit

E06S0067-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine (C-X-C Motif) Ligand 12 (CXCL12) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine (C-X-C Motif) Ligand 12 (CXCL12) ELISA kit

E06S0067-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine (C-X-C Motif) Ligand 12 (CXCL12) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine (C-X-C Motif) Ligand 12 (CXCL12) ELISA kit

E06S0067-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine (C-X-C Motif) Ligand 12 (CXCL12) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Receptor Activator of Nuclear Factor Kb Ligand ELISA kit

E06R0005-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Receptor Activator of Nuclear Factor Kb Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Receptor Activator of Nuclear Factor Kb Ligand ELISA kit

E06R0005-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Receptor Activator of Nuclear Factor Kb Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Receptor Activator of Nuclear Factor Kb Ligand ELISA kit

E06R0005-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Receptor Activator of Nuclear Factor Kb Ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Calcium signal modulating cyclophilin ligand(CAMLG) ELISA kit

E06C1344-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Calcium signal modulating cyclophilin ligand(CAMLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Calcium signal modulating cyclophilin ligand(CAMLG) ELISA kit

E06C1344-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Calcium signal modulating cyclophilin ligand(CAMLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Calcium signal modulating cyclophilin ligand(CAMLG) ELISA kit

E06C1344-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Calcium signal modulating cyclophilin ligand(CAMLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Kitlg ELISA Kit (Rat) (OKEH04516)

OKEH04516 96 Wells
EUR 652.8
Description: Description of target: Soluble growth factor that activates c-kit tyrosine kinase receptor; important for signaling in spermatogenesis; putative regulator of Leydig cell development.;Species reactivity: Rat;Application: ;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 15.78 pg/mL

KITLG ELISA Kit (Dog) (OKCD05998)

OKCD05998 96 Wells
EUR 1201.2
Description: Description of target: This gene encodes the ligand of the tyrosine-kinase receptor encoded by the KIT locus. This ligand is a pleiotropic factor that acts in utero in germ cell and neural cell development, and hematopoiesis, all believed to reflect a role in cell migration. In adults, it functions pleiotropically, while mostly noted for its continued requirement in hematopoiesis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.;Species reactivity: Dog;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: < 6.5pg/mL

KITLG ELISA Kit (Pig) (OKCD06001)

OKCD06001 96 Wells
EUR 1248
Description: Description of target: This gene encodes the ligand of the tyrosine-kinase receptor encoded by the KIT locus. This ligand is a pleiotropic factor that acts in utero in germ cell and neural cell development, and hematopoiesis, all believed to reflect a role in cell migration. In adults, it functions pleiotropically, while mostly noted for its continued requirement in hematopoiesis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.;Species reactivity: Pig;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: < 6.4pg/mL

KITLG ELISA Kit (Rat) (OKCD06002)

OKCD06002 96 Wells
EUR 981.6
Description: Description of target: soluble growth factor that activates c-kit tyrosine kinase receptor; important for signaling in spermatogenesis; putative regulator of Leydig cell development.;Species reactivity: Rat;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: < 6.3pg/mL

KITLG ELISA Kit (Dog) (OKEH07312)

OKEH07312 96 Wells
EUR 1420.8
Description: Description of target: ;Species reactivity: Dog;Application: ELISA;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 39pg/mL

KITLG ELISA Kit (Pig) (OKEH07313)

OKEH07313 96 Wells
EUR 1310.4
Description: Description of target: ;Species reactivity: Pig;Application: ELISA;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 39pg/mL

KITLG ELISA Kit (Rat) (OKBB00736)

OKBB00736 96 Wells
EUR 606
Description: Description of target: Stem Cell Factor (also known as SCF, kit-ligand, KL, or steel factor) is a cytokine that binds to the c-Kit receptor (CD117). It is mapped to 12q21.32. SCF was primarily expressed by perivascular cells throughout the bone marrow, and it plays a role in the regulation of HSCs in the stem cell niche in the bone marrow. SCF can exist both as a transmembrane protein and a soluble protein. This gene plays an important role in the hematopoiesis during embryonic development. During development, the presence of the SCF also plays an important role in the localization of melanocytes, cells that produce melanin and control pigmentation. In addition to it, SCF can promote mast cell adhesion, migration, proliferation, and survival. It also promotes the release of histamine and tryptase, which are involved in the allergic response.;Species reactivity: Rat;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: <10pg/ml

KITLG ELISA Kit (Mouse) (OKEH04054)

OKEH04054 96 Wells
EUR 652.8
Description: Description of target: Ligand for the receptor-type protein-tyrosine kinase KIT. Plays an essential role in the regulation of cell survival and proliferation, hematopoiesis, stem cell maintenance, gametogenesis, mast cell development, migration and function, and in melanogenesis. KITLG/SCF binding can activate several signaling pathways. Promotes phosphorylation of PIK3R1, the regulatory subunit of phosphatidylinositol 3-kinase, and subsequent activation of the kinase AKT1. KITLG/SCF and KIT also transmit signals via GRB2 and activation of RAS, RAF1 and the MAP kinases MAPK1/ERK2 and/or MAPK3/ERK1. KITLG/SCF and KIT promote activation of STAT family members STAT1, STAT3 and STAT5. KITLG/SCF and KIT promote activation of PLCG1, leading to the production of the cellular signaling molecules diacylglycerol and inositol 1,4,5-trisphosphate. KITLG/SCF acts synergistically with other cytokines, probably interleukins.;Species reactivity: Mouse;Application: ;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 0.039 ng/mL

KITLG ELISA Kit (Human) (OKCD05999)

OKCD05999 96 Wells
EUR 777.6
Description: Description of target: KITLG is the ligand of the tyrosine-kinase receptor encoded by the KIT locus. This ligand is a pleiotropic factor that acts in utero in germ cell and neural cell development, and hematopoiesis, all believed to reflect a role in cell migration. In adults, it functions pleiotropically, while mostly noted for its continued requirement in hematopoiesis.This gene encodes the ligand of the tyrosine-kinase receptor encoded by the KIT locus. This ligand is a pleiotropic factor that acts in utero in germ cell and neural cell development, and hematopoiesis, all believed to reflect a role in cell migration. In adults, it functions pleiotropically, while mostly noted for its continued requirement in hematopoiesis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: < 6.5pg/mL

KITLG ELISA Kit (Human) (OKBB00735)

OKBB00735 96 Wells
EUR 606
Description: Description of target: Stem Cell Factor (also known as SCF, kit-ligand, KL, or steel factor) is a cytokine that binds to the c-Kit receptor (CD117). It is mapped to 12q21.32. SCF was primarily expressed by perivascular cells throughout the bone marrow, and it plays a role in the regulation of HSCs in the stem cell niche in the bone marrow. SCF can exist both as a transmembrane protein and a soluble protein. This gene plays an important role in the hematopoiesis during embryonic development. During development, the presence of the SCF also plays an important role in the localization of melanocytes, cells that produce melanin and control pigmentation. In addition to it, SCF can promote mast cell adhesion, migration, proliferation, and survival. It also promotes the release of histamine and tryptase, which are involved in the allergic response.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: <10pg/ml

KITLG ELISA Kit (Mouse) (OKBB00737)

OKBB00737 96 Wells
EUR 606
Description: Description of target: Stem Cell Factor (also known as SCF, kit-ligand, KL, or steel factor) is a cytokine that binds to the c-Kit receptor (CD117). It is mapped to 12q21.32. SCF was primarily expressed by perivascular cells throughout the bone marrow, and it plays a role in the regulation of HSCs in the stem cell niche in the bone marrow. SCF can exist both as a transmembrane protein and a soluble protein. This gene plays an important role in the hematopoiesis during embryonic development. During development, the presence of the SCF also plays an important role in the localization of melanocytes, cells that produce melanin and control pigmentation. In addition to it, SCF can promote mast cell adhesion, migration, proliferation, and survival. It also promotes the release of histamine and tryptase, which are involved in the allergic response.;Species reactivity: Mouse;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: <10pg/ml

KITLG ELISA Kit (Human) (OKAN04599)

OKAN04599 96 Wells
EUR 950.4
Description: Description of target: This gene encodes the ligand of the tyrosine-kinase receptor encoded by the KIT locus. This ligand is a pleiotropic factor that acts in utero in germ cell and neural cell development, and hematopoiesis, all believed to reflect a role in cell migration. In adults, it functions pleiotropically, while mostly noted for its continued requirement in hematopoiesis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 6.5 pg/mL

KITLG ELISA Kit (Bovine) (OKEH04606)

OKEH04606 96 Wells
EUR 934.8
Description: Description of target: Stimulates the proliferation of mast cells. Able to augment the proliferation of both myeloid and lymphoid hematopoietic progenitors in bone marrow culture. Mediates also cell-cell adhesion. Acts synergistically with other cytokines, probably interleukins..;Species reactivity: Bovine;Application: ;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 30 pg/mL

KITLG ELISA Kit (Bovine) (OKCD05997)

OKCD05997 96 Wells
EUR 1248
Description: Description of target: Stimulates the proliferation of mast cells. Able to augment the proliferation of both myeloid and lymphoid hematopoietic progenitors in bone marrow culture. Mediates also cell-cell adhesion. Acts synergistically with other cytokines, probably interleukins..;Species reactivity: Bovine;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: < 5.7pg/mL

KITLG ELISA Kit (Chicken) (OKEH07311)

OKEH07311 96 Wells
EUR 1420.8
Description: Description of target: ;Species reactivity: Chicken;Application: ELISA;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 39pg/mL

Goat Chemokine C C Motif Ligand 4 Like Protein 1 ELISA kit

E06C0597-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 4 Like Protein 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C Motif Ligand 4 Like Protein 1 ELISA kit

E06C0597-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 4 Like Protein 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C Motif Ligand 4 Like Protein 1 ELISA kit

E06C0597-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 4 Like Protein 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C Motif Ligand 3 Like Protein 1 ELISA kit

E06C0615-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 3 Like Protein 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C Motif Ligand 3 Like Protein 1 ELISA kit

E06C0615-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 3 Like Protein 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Chemokine C C Motif Ligand 3 Like Protein 1 ELISA kit

E06C0615-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Chemokine C C Motif Ligand 3 Like Protein 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand ELISA kit

E06T0023-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand ELISA kit

E06T0023-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand ELISA kit

E06T0023-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Soluble receptor activator of nuclear factor kB ligand ELISA kit

E06S0284-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Soluble receptor activator of nuclear factor kB ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Soluble receptor activator of nuclear factor kB ligand ELISA kit

E06S0284-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Soluble receptor activator of nuclear factor kB ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Soluble receptor activator of nuclear factor kB ligand ELISA kit

E06S0284-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Soluble receptor activator of nuclear factor kB ligand in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 1 ELISA kit

E06T0539-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 1 ELISA kit

E06T0539-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 1 ELISA kit

E06T0539-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 4 ELISA kit

E06T0540-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 4 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 4 ELISA kit

E06T0540-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 4 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 4 ELISA kit

E06T0540-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 4 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 3 ELISA kit

E06T0541-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 3 ELISA kit

E06T0541-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 3 ELISA kit

E06T0541-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat soluble NKG2D ligands ELISA kit

E06N0038-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat soluble NKG2D ligands in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Prawidłowe poziomy sIgA jelitowego po długotrwałym leczeniu szczepami L. lactis niosącymi plazmidy kodujące IL-4 i IL-10 wskazują na rozwój tolerancji doustnej i potwierdzają zastosowanie tego silnego narzędzia do dostarczania przez śluzówkę. Po raz pierwszy szczepy L. lactis MG1363 FnBPA + niosące eukariotyczne wektory ekspresyjne kodujące IL-4 i IL-10 testowano w mysich modelach indukowanych STZ i NOD. Dlatego nasze badanie pokazuje, że ta innowacyjna strategia zapewnia potencjał immunomodulacyjny do dalszych badań nad T1D i innymi chorobami autoimmunologicznymi.

Dodaj komentarz