Zakażenie SARS-CoV-2 i cukrzyca: doświadczenie w północno-wschodniej Rumunii

Rozprzestrzeniając się na całym świecie, nowy wirus SARS-CoV-2 został po raz pierwszy potwierdzony w Rumunii w lutym 2020 r., Nieuchronnie infekując osoby z cukrzycą (DM) po drodze. Wiadomo, że cukrzyca wpływa na odpowiedź organizmu na patogeny, a z badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 miesięcy wynika, że ​​chorzy na cukrzycę są bardziej narażeni na rozwój ciężkich postaci choroby i wielu powikłań.

Przeprowadziliśmy retrospektywne badanie w celu oceny pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 i cukrzycą przyjętą do „Sf. Szpital Kliniczny Chorób Zakaźnych Parascheva od 4 marca do 30 czerwca 2020 r. Z ogólnej liczby 1080 pacjentów przyjętych w tym okresie 85 pacjentów (7,87%) miało współistniejącą postać DM, głównie typu 2 (82 przypadki, 96,46%); średni wiek tych pacjentów wynosił 62 lata, a mężczyźni 42 (49,41%).

TK klatki piersiowej ujawniły orientacyjne obrazy SARS-CoV-2 u wszystkich pacjentów, a ich leczenie obejmowało indywidualnie dostosowane podanie hydroksychlorochiny / lopinawiru + rytonawiru / enoksaparyny sodowej / tocilizumabu / antybioterapii zgodnie z wytycznymi krajowymi i międzynarodowymi. W sumie 70 pacjentów (82,35%) zostało wyleczonych, a 15 zmarło na MODS i / lub związaną z nim neoplazję, co doprowadziło do śmiertelności do 17,64%. Chociaż zaawansowany wiek i cukrzyca były związane z zaostrzonymi postaciami zakażenia SARS-CoV-2, ponad 80% pacjentów włączonych do niniejszego badania zostało wyleczonych. Niemniej jednak cukrzyca wydaje się być istotnym predyktorem zachorowalności i śmiertelności w przypadku zakażenia SARS-CoV-2.

MicroRNA-1323 służy jako biomarker w cukrzycy ciążowej i pogarsza indukowane przez glukozę hamowanie żywotności komórek trofoblastów poprzez tłumienie TP53INP1

Cukrzyca ciążowa (GDM) prowadzi do złych wyników ciąży, a mikroRNA (miRNA / miR) są sugerowane jako związane z GDM, ale mechanizmy patologiczne pozostają niejasne. Niniejsze badanie miało na celu zbadanie wartości diagnostycznej miR-1323 u pacjentów z GDM i jego wpływu na żywotność komórek trofoblastu. Ponadto w niniejszym badaniu zbadano korelację między miR-1323 i TP53INP1, aby zrozumieć patologiczny mechanizm progresji GDM. Do wykrycia ekspresji miR-1323 i ekspresji mRNA TP53INP1 zastosowano ilościową reakcję łańcuchową polimerazy z odwrotną transkrypcją.

Wartość diagnostyczną miR-1323 w surowicy oceniono za pomocą analizy charakterystyki operacyjnej odbiornika. Komórki HTR-8 / SVneo i BeWo traktowano wysoką zawartością glukozy (HG) w celu skonstruowania modeli komórkowych GDM, a żywotność komórek trofoblastów oceniano przy użyciu testu MTT. Ekspresję białka TP53INP1 wykryto za pomocą analizy Western blot.

Korelację między miR-1323 i TP53INP1 zbadano za pomocą testu reporterowego lucyferazy. Ekspresja miR-1323 była zwiększona u pacjentów z GDM, która miała stosunkowo wysoką dokładność diagnostyczną w badaniach przesiewowych GDM i była dodatnio skorelowana z glikemią na czczo u pacjentów z GDM. HG zwiększał ekspresję miR-1323 i hamował żywotność komórek trofoblastów. Nadekspresja miR-1323 znacząco hamowała żywotność komórek trofoblastu indukowanych przez HG. TP53INP1, gen docelowy miR-1323, był ujemnie skorelowany z miR-1323.

Nadekspresja TP53INP1 odwróciła hamujący wpływ nadekspresji miR-1323 na żywotność komórek trofoblastu traktowanych HG. Podwyższone poziomy miR-1323 w surowicy mogą być biomarkerem diagnostycznym GDM. Dodatkowo miR-1323 może hamować żywotność komórek trofoblastów poprzez hamowanie TP53INP1, co sugeruje, że może być potencjalnym celem terapeutycznym dla GDM.

Rola terapii skojarzonej z podbakteryjnymi dawkami doksycykliny w kontroli glikemii (HbA1c) u chorych na cukrzycę i zmiany endo-przyzębia w zapobieganiu powikłaniom zatokowym

Niniejsze badanie miało na celu analizę lokalnych i regionalnych zmian w odniesieniu do zębopochodnego zapalenia zatok u pacjentów ze zmianami endo-przyzębia i cukrzycą oraz zbadanie wpływu na poziom kontroli glikemii (hemoglobina glikowana), który może być wywołany przez terapię wspomagającą dawkami subantybiotykowymi. doksycykliny. W badaniu wzięło udział 51 pacjentów z cukrzycą, którzy zostali podzieleni na dwie grupy terapeutyczne: 31 pacjentów z cukrzycą (grupa badana), którzy przeszli konwencjonalną terapię endo-periodontologiczną i sub-przeciwdrobnoustrojowe dawki doksycykliny oraz 20 pacjentów z cukrzycą, którzy byli leczeni wyłącznie terapia (grupa kontrolna).

Zakażenie SARS-CoV-2 i cukrzyca: doświadczenie w północno-wschodniej Rumunii

Pacjentów poddano badaniu klinicznemu endodontycznemu i periodontologicznemu, z wykonaniem zdjęć radiologicznych poza zębodołowych i CBCT. Dla każdego pacjenta oznaczono hemoglobinę glikowaną A1c (HbA1c). Oceny tej dokonano na początku badania, a także 3, 6 i 12 miesięcy po rozpoczęciu badania. Znaczący odsetek pacjentów, zarówno w grupie badanej, jak iw grupie kontrolnej, wykazywał radiologiczne objawy zębopochodnego zapalenia zatok, łącznie 29 pacjentów (56,86%).

Parametry przyzębia ujawniły niższe poziomy u pacjentów poddanych reżimowi składającemu się z sub-przeciwdrobnoustrojowych dawek doksycykliny; wyniki te utrzymywały się przez cały okres badania. Ponadto wykazaliśmy znacząco obniżone poziomy hemoglobiny glikowanej w trakcie badania (12 miesięcy) w grupie leczonej doksycykliną. Fakt ten ma daleko idące skutki również w zakresie powikłań lokoregionalnych, a ryzyko zębopochodnego zapalenia zatok może być znacznie zmniejszone.

Rekombinowany Lactococcus lactis niosący wektory kodujące IL-4 i IL-10 chroni przed cukrzycą typu 1 u myszy NOD i łagodzi zapalenie insuliny w modelu indukowanym STZ

Cukrzyca typu 1 (T1D) jest chorobą autoimmunologiczną, której kulminacją jest zniszczenie komórek beta trzustki, a następnie niedobór produkcji insuliny. Cytokiny odgrywają kluczową rolę w rozwoju cukrzycy, koordynując rekrutację i działanie komórek odpornościowych, aby nie tylko niszczyć komórki produkujące insulinę, ale także je chronić. Dlatego celem tego badania było zbadanie wpływu doustnie podawanych szczepów Lactococcus lactis MG1363 FnBPA + niosących plazmidy kodujące IL-4 i IL-10 w modelu cukrzycy indukowanej streptozotocyną (STZ-) oraz u nieotyłych myszy z cukrzycą (NOD).

Myszy indukowane STZ, które były leczone połączonymi szczepami bakteryjnymi niosącymi plazmidy kodujące IL-4 i IL-10, wykazywały mniejszą częstość występowania cukrzycy i bardziej zachowane wysepki trzustkowe niż myszy, które otrzymały poszczególne szczepy bakteryjne. Połączone podawanie L. lactis MG1363 FnBPA + (pValac :: dts :: IL-4) i L. lactis MG1363 FnBPA + (pValac :: IL-10) skutkowało ochroną przed cukrzycą u myszy NOD. Wykazano, że skojarzone leczenie rekombinowanymi bakteriami drogą doustną zapobiegło hiperglikemii i zmniejszyło destrukcję wysp trzustkowych u myszy NOD. Ponadto zwiększone poziomy IL-4 i IL-10 w surowicy i tkance trzustki ujawniły ogólnoustrojowy efekt leczenia, a także sprzyjały mikrośrodowisku przeciwzapalnemu. Zmniejszone stężenia IL-12 w trzustce miały zasadnicze znaczenie dla regulacji stanu zapalnego, skutkując brakiem występowania cukrzycy u leczonych myszy NOD.

Goat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7250093-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Goat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7250093-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Goat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS284162-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6840

Goat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS284162-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 480

Goat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS284162-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3610

Goat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS284162-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 805

Goat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2604272-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3545

Goat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2604272-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 310

Goat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2604272-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1940

Goat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2604272-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 475

Goat Kit Ligand (KITLG) Protein

abx655135-10g 10 µg
EUR 2112.5

Goat Kit Ligand (KITLG) Protein

abx655135-50g 50 µg
EUR 5300

Recombinant Goat Kit ligand (KITLG), partial

MBS1381870-005mgBaculovirus 0.05mg(Baculovirus)
EUR 1085

Recombinant Goat Kit ligand (KITLG), partial

MBS1381870-005mgMammalianCell 0.05mg(Mammalian-Cell)
EUR 1305

Recombinant Goat Kit ligand (KITLG), partial

MBS1381870-05mgEColi 0.5mg(E-Coli)
EUR 1085

Recombinant Goat Kit ligand (KITLG), partial

MBS1381870-05mgYeast 0.5mg(Yeast)
EUR 1305

Recombinant Goat Kit ligand (KITLG), partial

MBS1381870-1mgEColi 1mg(E-Coli)
EUR 1575

Cow Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511856-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Dog Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511858-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511861-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Rat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511862-96tests 96 tests
EUR 801.6

Rat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E02K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E02K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E02K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E07K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E07K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E07K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E08K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E08K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E08K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Kit Ligand, Kitlg ELISA Kit

DEIA142 10 plates
EUR 2994
Description: The Human DKK1 ELISA kit is for the quantitative determination of Human DKK1.;This ELISA kit contains the basic components required for the development of sandwich ELISAs. Each kit contains sufficient materials to run ELISAs on five 96-well plates.

Rat Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A14268 96T
EUR 700
Description: ELISA

Pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

EK10212 96Т
EUR 799

Pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36653PI-48Tests 48 Tests
EUR 360
Description: Pig (Sus scrofa; Porcine)

Pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36653PI-96Tests 96 Tests
EUR 680
Description: Pig (Sus scrofa; Porcine)

Pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

RK15222 96T
EUR 280

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx255989-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx255989-596tests 5 × 96 tests Ask for price

Pig Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx155002-100g 100 µg
EUR 3387.5

Pig Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx155002-50g 50 µg
EUR 712.5

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx156124-100g 100 µg
EUR 6075

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx156124-10g 10 µg
EUR 675

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx156124-50g 50 µg
EUR 3212.5

Pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36653PI-48T 48T
EUR 360
Description: Pig (Sus scrofa; Porcine)

Pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36653PI-96T 96T
EUR 680
Description: Pig (Sus scrofa; Porcine)

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7255323-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7255323-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7255323-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Rat Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7255323-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Dog Kit ligand, KITLG ELISA Kit

MBS9329260-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Dog Kit ligand, KITLG ELISA Kit

MBS9329260-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Dog Kit ligand, KITLG ELISA Kit

MBS9329260-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Dog Kit ligand, KITLG ELISA Kit

MBS9329260-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Cat Kit ligand, KITLG ELISA Kit

MBS9323528-INQUIRE INQUIRE Ask for price

Cat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS284453-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6840

Cat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS284453-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 480

Cat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS284453-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3610

Cat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS284453-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 805

Pig Kit ligand, KITLG ELISA Kit

MBS2602815-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3545

Pig Kit ligand, KITLG ELISA Kit

MBS2602815-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 310

Pig Kit ligand, KITLG ELISA Kit

MBS2602815-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1940

Pig Kit ligand, KITLG ELISA Kit

MBS2602815-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 475

Rat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2607392-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3290

Rat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2607392-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 295

Rat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2607392-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1800

Rat Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2607392-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 450

Human Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx253483-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511860-96tests 96 tests
EUR 801.6

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A5520 96T
EUR 700
Description: ELISA

Sheep Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A101469 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A23013 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E03K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E03K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E03K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Kit Ligand, KitLG ELISA Kit

DEIA141 10 plates
EUR 2994
Description: Human KITLG ELISA development kit contains the key components required for the quantitative measurement of natural and/or recombinant KITLG in a sandwich ELISA format within the range of 16-2,000 pg/mL. Using the ELISA protocol described below, this kit provides sufficient reagents to assay KITLG in approximately 1,000 ELISA plate wells

Human Kit ligand(KITLG) ELISA Kit

NSL0499Hu 96 wells
EUR 468

Mouse Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx254547-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Mouse Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

abx254547-596tests 5 × 96 tests Ask for price

Mouse Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7256166-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Mouse Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7256166-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Mouse Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7256166-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Mouse Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7256166-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Human Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7210252-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Human Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7210252-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Human Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7210252-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Human Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7210252-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Sheep Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7248756-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Sheep Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7248756-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Sheep Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7248756-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Sheep Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7248756-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Human KIT Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS3800157-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Human KIT Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS3800157-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Human KIT Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS3800157-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Human KIT Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS3800157-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Horse Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS281527-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6840

Horse Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS281527-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 480

Horse Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS281527-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3610

Horse Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS281527-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 805

Human Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2603258-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3040

Human Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2603258-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 285

Human Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2603258-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1670

Human Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2603258-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 405

Mouse Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2604961-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3290

Mouse Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2604961-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 295

Mouse Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2604961-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1800

Mouse Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2604961-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 450

Human Kit ligand(KITLG) ELISA Kit

EIA07160h each
EUR 430

Rabbit Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A31743 96T
EUR 700
Description: ELISA

Canine Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A66606 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rabbit Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E04K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E04K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E04K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Bovine Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A84043 96T
EUR 700
Description: ELISA

Monkey Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A75323 96T
EUR 700
Description: ELISA

Monkey Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E09K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E09K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E09K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

EK10215 96Т
EUR 799

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36658DO-48Tests 48 Tests
EUR 360
Description: Canine (Canis familiaris; Dog)

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36658DO-96Tests 96 Tests
EUR 680
Description: Canine (Canis familiaris; Dog)

Bovine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36661BO-48Tests 48 Tests
EUR 360
Description: Bovine (Bos taurus; Cattle)

Bovine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36661BO-96Tests 96 Tests
EUR 680
Description: Bovine (Bos taurus; Cattle)

Bovine Kit ligand(KITLG) ELISA Kit

NSL1377Bo 96 T
EUR 528

Canine Kit ligand(KITLG) ELISA Kit

NSL1404Ca 1499 wells
EUR 528

Bovine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

RK06246 96T
EUR 280

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

RK06248 96T
EUR 280

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36658DO-48T 48T
EUR 360
Description: Canine (Canis familiaris; Dog)

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36658DO-96T 96T
EUR 680
Description: Canine (Canis familiaris; Dog)

Bovine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36661BO-48T 48T
EUR 360
Description: Bovine (Bos taurus; Cattle)

Bovine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

AE36661BO-96T 96T
EUR 680
Description: Bovine (Bos taurus; Cattle)

Monkey Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7200666-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Monkey Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7200666-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Monkey Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7200666-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Monkey Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7200666-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Bovine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7236416-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Bovine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7236416-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Bovine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7236416-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Bovine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7236416-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7236741-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7236741-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7236741-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7236741-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Rabbit Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7249742-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Rabbit Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7249742-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Rabbit Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7249742-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Rabbit Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7249742-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Bovine Kit ligand(KITLG) ELISA Kit

MBS2610400-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3545

Bovine Kit ligand(KITLG) ELISA Kit

MBS2610400-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 310

Bovine Kit ligand(KITLG) ELISA Kit

MBS2610400-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1940

Bovine Kit ligand(KITLG) ELISA Kit

MBS2610400-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 475

Rabbit Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2606084-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3545

Rabbit Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2606084-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 310

Rabbit Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2606084-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1940

Rabbit Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2606084-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 475

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2607466-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3545

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2607466-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 310

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2607466-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1940

Canine Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2607466-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 475

Chicken Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

abx511857-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Porcine Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A57894 96T
EUR 700
Description: ELISA

Chicken Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A92762 96T
EUR 700
Description: ELISA

Porcine Kit ligand(KITLG) ELISA Kit

NSL0010Po 96T
EUR 528

Chicken Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

RK06247 96T
EUR 280

Porcine Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7261035-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Porcine Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7261035-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Porcine Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7261035-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Porcine Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7261035-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Chicken Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7264900-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Chicken Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7264900-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Chicken Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7264900-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Chicken Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7264900-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Chicken Kit ligand, KITLG ELISA Kit

MBS9324976-INQUIRE INQUIRE Ask for price

Chicken Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2605268-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3545

Chicken Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2605268-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 310

Chicken Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2605268-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1940

Chicken Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2605268-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 475

Guinea Pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E01A40456 96T
EUR 700
Description: ELISA

Guinea pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E05K0089-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E05K0089-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Kit ligand(KITLG) ELISA kit

E05K0089-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Kit ligand(KITLG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea Pig Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7257911-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Guinea Pig Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7257911-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Guinea Pig Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7257911-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Guinea Pig Kit Ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS7257911-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Guinea pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2604886-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3545

Guinea pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2604886-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 310

Guinea pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2604886-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1940

Guinea pig Kit ligand (KITLG) ELISA Kit

MBS2604886-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 475

Prawidłowe poziomy sIgA jelitowego po długotrwałym leczeniu szczepami L. lactis niosącymi plazmidy kodujące IL-4 i IL-10 wskazują na rozwój tolerancji doustnej i potwierdzają zastosowanie tego silnego narzędzia do dostarczania przez śluzówkę. Po raz pierwszy szczepy L. lactis MG1363 FnBPA + niosące eukariotyczne wektory ekspresyjne kodujące IL-4 i IL-10 testowano w mysich modelach indukowanych STZ i NOD. Dlatego nasze badanie pokazuje, że ta innowacyjna strategia zapewnia potencjał immunomodulacyjny do dalszych badań nad T1D i innymi chorobami autoimmunologicznymi.

Dodaj komentarz