Ocena ilościowa proliferujących ludzkich komórek CD4+ specyficznych dla antygenu przy użyciu estru sukcynoimidylowego karboksyfluoresceiny.

Opisano prostą, in vitro, opartą na rozcieńczaniu barwników metodę pomiaru proliferacji limfocytów T CD4 + swoistej dla antygenu  w ludzkich jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (PBMC). Opracowanie stabilnych, nietoksycznych barwników fluorescencyjnych, takich jak ester sukcynimidylowy karboksyfluoresceiny (CFSE), pozwala na odróżnienie rzadkich, specyficznych dla antygenu limfocytów T od osób postronnych poprzez zmniejszenie barwienia fluorescencyjnego, co wykrywa się za pomocą cytometrii przepływowej. Ta metoda ma następujące zalety w porównaniu z podejściami alternatywnymi: (i) jest bardzo wrażliwa na komórki T o niskiej częstotliwości, (ii) nie jest wymagana wiedza o antygenie lub epitopie, (iii) można analizować fenotyp komórek odpowiadających, oraz (iv) żywotne, odpowiadające komórki można sortować i stosować do dalszej analizy, takiej jak klonowanie komórek T.

Wykorzystanie estru sukcynoimidylowego  karboksyfluoresceiny  ( CFSE  ) do identyfikacji nieaktywnych komórek macierzystych podobnych do glejaka.

Oporność nowotworu na konwencjonalne terapie jest głównym wyzwaniem w walce z rakiem, chorobą zagrażającą życiu. Ta oporność wynika głównie z heterogeniczności guza, a dokładniej z istnienia komórek „podobnych do macierzystych”, które pozostają w stanie spoczynku przez długi czas i w ten sposób unikają powszechnie stosowanych leków przeciwnowotworowych, co skutkuje niepowodzeniem leczenia. Dlatego celowanie w tę subpopulację stanowiłoby realną strategię przezwyciężenia obciążenia guzem.
To zniechęcające zadanie wymaga głębokiego i dokładnego zrozumienia biologii populacji komórek macierzystych w stanie spoczynku, ich interakcji z mikrośrodowiskiem guza oraz mechanizmów wykorzystywanych do utrzymania się pomimo agresywnych terapii. W tym rozdziale opisujemy szczegółowe procedury techniczne izolacji nieaktywnych lub rzadko dzielących się komórek macierzystych z hodowanych komórek guza glejaka za pomocą barwienia estru sukcynoimidylowego karboksyfluoresceiny (CFSE) i analizy metodą cytometrii przepływowej. Nieaktywne komórki glejaka o cechach podobnych do macierzystych są charakteryzowane, a następnie izolowane w oparciu o ich zdolność do zachowywania znakowania CFSE.

Znaczenie kliniczne  mikrosfer znakowanych estrem sukcynoimidylowym  5-(i 6)-karboksyfluoresceiny w wykrywaniu śródbłonkowych komórek progenitorowych w ludzkiej krwi obwodowej

Celem niniejszego badania było ustalenie jednoplatformowej metody cytometrii przepływowej z zastosowaniem mikrosfer znakowanych estrem sukcynoimidylowym (CFSE) 5-(i 6)-karboksyfluoresceiny jako odniesienia do określania liczby komórek progenitorowych śródbłonka (EPC) oraz ocena skuteczność tej metody wykrywania. Do zliczania liczby komórek przy użyciu mikrokulek fluorescencyjnych barwionych CFSE jako wewnętrznego odniesienia zastosowano jednoplatformową cytometrię przepływową, a liczby EPC w próbkach przy użyciu tej nowej metody porównano z testem zliczania klonogennego in vitro.
Wyniki dwóch metod zliczania były zgodne i porównane z testem zliczania klonogennego in vitro, czas i koszt nowej metody zostały znacznie zmniejszone, podobnie jak odpowiednie wymagania techniczne. Obecne odkrycia wskazują, że jednoplatformowa cytometria przepływowa, z mikrosferami znakowanymi CFSE jako odniesieniem, zapewnia szybsze i lepsze wykrywanie EPC w próbkach ludzkiej krwi obwodowej przy skróconym czasie i kosztach, co czyni ją bardziej odpowiednią do rutynowych zastosowań klinicznych.
PacBlue succinimidyl ester

PacBlue succinimidyl ester

Wykorzystanie estru sukcynoimidylowego  dioctanu  karboksyfluoresceiny  do monitorowania wewnątrzkomórkowej glikacji białek.

Glikacja białek jest wszechobecnym procesem związanym z powikłaniami naczyniowymi obserwowanymi w cukrzycy. Glyoxal (GO), wewnątrzkomórkowy reaktywny oksoaldehyd, który jest jednym z najsilniejszych czynników glikacji, łatwo reaguje z aminami obecnymi na białkach, tworząc pochodzący z lizyny addukt karboksymetylolizyny, który jest dominującym produktem końcowym zaawansowanej glikacji (AGE). Nasza grupa wykazała wcześniej, że ekspozycja komórek na GO prowadzi do zmiany aktywności skurczowej komórek, która może wystąpić w wyniku glikacji różnych białek regulujących maszynerię kurczliwości komórek.
Tutaj zmierzyliśmy zakres glikacji trzech funkcjonalnie odrębnych białek, o których wiadomo, że uczestniczą w skurczu komórek i organizacji cytoszkieletu – kinazie Rho (ROCK), aktynie i gelsolinie (GSN) – przy użyciu testu opartego na reakcji błony komórkowej – przepuszczalna sonda fluorescencyjna karboksyfluoresceinaester sukcynoimidylowy dioctanu (CFDA-SE), który reaguje z pierwszorzędowymi grupami aminowymi białek. Łącząc fluorescencję CFDA-SE i wykrywanie Western blot, zaobserwowaliśmy (po inkubacji GO) zwiększoną glikację aktyny i ROCK, jak również zwiększoną interakcję między aktyną i GSN, obserwowaną przez koimmunoprecypitację. Zatem dochodzimy do wniosku, że zastosowanie sondy fluorescencyjnej CFDA-SE stanowi interesującą alternatywę do przeprowadzenia analizy porównawczej stopnia wewnątrzkomórkowej glikacji białek w żywych komórkach.

Metoda znakowania estrów sukcynoimidylowych  dioctanu  karboksyfluoresceiny  w celu zbadania interakcji między Leptospira i makrofagami

Leptospiroza, wywoływana przez patogenne gatunki z rodzaju Leptospira, stała się jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób odzwierzęcych na świecie. Dokładny mechanizm patogenezy pozostaje nieznany, a interakcja między Leptospira i makrofagami nie jest dobrze poznana. W tym badaniu donosimy, że ester sukcynoimidylowy dioctanu karboksyfluoresceiny (CFDA-SE) może skutecznie znakować różne szczepy Leptospira interrogans bez wpływu na ruchliwość, żywotność lub zjadliwość bakterii.
Po wspólnej inkubacji leptospirale znakowane CFDA-SE związane z makrofagami oznaczono ilościowo za pomocą cytometrii przepływowej lub mikroskopii konfokalnej. Ponadto wykazaliśmy, że błękit trypanowy skutecznie tłumił pozakomórkową fluorescencję przylegających leptospirów, co umożliwiło rozróżnienie bakterii wewnątrzkomórkowych i zewnątrzkomórkowych.

 CHEMIA POWIERZCHNI ESTRÓW SUKCYNOIMIDYLOWYCH  : IMPLIKACJE KONKURENCJI MIĘDZY AMINOLIZĄ I HYDROLIZĄ NA KOWALENCYJNE UNIERUCHOMIENIE BIAŁEK

Estrowe grupy końcowe N-hydroksysukcynoimidu (NHS) są powszechnie stosowane do kowalencyjnego sprzęgania biocząsteczek zawierających aminy (np. białek i peptydów) z powierzchniami poprzez wiązania amidowe. Ta jednoetapowa aminoliza jest często przeprowadzana w zbuforowanych roztworach wodnych w pobliżu fizjologicznego pH (pH 6 do pH 9). W tych warunkach hydroliza grupy estrowej konkuruje z procesem amidowania, potencjalnie obniżając wydajność chemii sprzęgania. W pracy zbadano skuteczność immobilizacji białek kowalencyjnych w buforze boranowym (50 mM, pH 8,50) przy użyciu monowarstwy tiolanowej utworzonej przez chemisorpcjęditiobis (propionian sukcynoimidylowy) (DSP) na złocie. Strukturę i reaktywność tych warstw ad-warstw ocenia się za pomocą spektroskopii w podczerwieni (IR), rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS), elektrochemicznej desorpcji redukcyjnej i pomiarów kąta zwilżania.

PacBlue succinimidyl ester [equivalent to Pacific Blue succinimidyl ester]

570 AAT Bioquest 5 mg 227 EUR

PacBlue succinimidyl ester [equivalent to Pacific Blue succinimidyl ester]

570-5mg AAT Bioquest 5 mg 222 EUR

Pacific Blue Succinimidyl Ester

P132300 Toronto Research Chemicals 100mg 11200 EUR

BG Succinimidyl Ester

12564-1mg AAT Bioquest 1 mg 211 EUR

BC Succinimidyl Ester

12565-1mg AAT Bioquest 1 mg 211 EUR

EB Succinimidyl Ester

40072-1 Biotium EA 329 EUR

TO Succinimidyl Ester

40073-1 Biotium EA 329 EUR

AO Succinimidyl Ester

40074-1 Biotium EA 329 EUR

MB Succinimidyl Ester

40075-1 Biotium EA 329 EUR

PB succiniMidyl ester

T39632-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

PB succiniMidyl ester

T39632-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

PB succiniMidyl ester

T39632-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

PB succiniMidyl ester

T39632-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

PB succiniMidyl ester

T39632-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

PB succiniMidyl ester

MBS5800073-5mg MyBiosource 5(mg 915 EUR

PB succiniMidyl ester

MBS5800073-5x5mg MyBiosource 5x5(mg 3970 EUR

PB succiniMidyl ester

HY-133532 MedChemExpress 5mg 989.19 EUR

NTA succinimidyl ester

12608-5mg AAT Bioquest 5 mg 203 EUR

IDA succinimidyl ester

12632 AAT Bioquest 5 mg 315 EUR

IDA succinimidyl ester

12632-5mg AAT Bioquest 5 mg 308 EUR

Cy5.5NS succinimidyl ester

199-10mg AAT Bioquest 10 mg 334 EUR

AMCA, succinimidyl ester

502 AAT Bioquest 10 mg 112 EUR

AMCA, succinimidyl ester

502-10mg AAT Bioquest 10 mg 109 EUR

MCA succinimidyl ester [7-Methoxycoumarin-4-acetic acid, succinimidyl ester]

558 AAT Bioquest 25 mg 170 EUR

MCA succinimidyl ester [7-Methoxycoumarin-4-acetic acid, succinimidyl ester]

558-25mg AAT Bioquest 25 mg 166 EUR

6XHis Succinimidyl Ester

12624 AAT Bioquest 1mg 301 EUR

6XHis Succinimidyl Ester

12624-1mg AAT Bioquest 1 mg 295 EUR

Cy3NS succinimidyl ester

191 AAT Bioquest 25 mg 341 EUR

Cy3NS succinimidyl ester

191-25mg AAT Bioquest 25 mg 334 EUR

Cy5NS succinimidyl ester

195-25mg AAT Bioquest 25 mg 334 EUR

CFQ520 Succinimidyl Ester

80500 Biotium 5MG 256 EUR

RuFluorâ„¢ succinimidyl ester

1520 AAT Bioquest 1 mg 455 EUR

RuFluorâ„¢ succinimidyl ester

1520-1mg AAT Bioquest 1 mg 446 EUR

Fentanyl succinimidyl ester

50560 AAT Bioquest 1 mg 543 EUR

Fentanyl succinimidyl ester

50560-1mg AAT Bioquest 1 mg 532 EUR

Estradiol succinimidyl ester

50545 AAT Bioquest 1 mg 105 EUR

Estradiol succinimidyl ester

50545-1mg AAT Bioquest 1 mg 102 EUR

5-dR6G, succinimidyl ester

302-5mg AAT Bioquest 5 mg 3162 EUR

5-dROX, succinimidyl ester

312 AAT Bioquest 5 mg 2133 EUR

5-dROX, succinimidyl ester

312-5mg AAT Bioquest 5 mg 2091 EUR

5-dTMR, succinimidyl ester

307-5mg AAT Bioquest 5 mg 2091 EUR

Cyanine 555 Succinimidyl Ester

9-90016 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10MG
 • 1MG

Cyanine 555 Succinimidyl Ester

90016-10mg-1 Biotium EA 1245 EUR

Cyanine 555 Succinimidyl Ester

90016-1mg-1 Biotium EA 209 EUR

Cyanine 647 Succinimidyl Ester

9-90025 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10MG
 • 1MG

Cyanine 647 Succinimidyl Ester

90025-10mg-1 Biotium EA 1245 EUR

Cyanine 647 Succinimidyl Ester

90025-1mg-1 Biotium EA 209 EUR

Cyanine 680 Succinimidyl Ester

9-90048 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10MG
 • 1MG

Cyanine 680 Succinimidyl Ester

90048-10mg-1 Biotium EA 1245 EUR

Cyanine 680 Succinimidyl Ester

90048-1mg-1 Biotium EA 209 EUR

Cyanine 750 Succinimidyl Ester

9-90049 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10MG
 • 1MG

Cyanine 750 Succinimidyl Ester

90049-10mg-1 Biotium EA 1245 EUR

Cyanine 750 Succinimidyl Ester

90049-1mg-1 Biotium EA 209 EUR

iFluorâ„¢ 675 succinimidyl ester

1043-1mg AAT Bioquest 1 mg 308 EUR

iFluorâ„¢ 620 succinimidyl ester

1051-1mg AAT Bioquest 1 mg 308 EUR

zFluorâ„¢ 647 succinimidyl ester

1500 AAT Bioquest 1 mg 284 EUR

zFluorâ„¢ 647 succinimidyl ester

1500-1mg AAT Bioquest 1 mg 278 EUR

zFluorâ„¢ 635 succinimidyl ester

1501-1mg AAT Bioquest 1 mg 255 EUR

zFluorâ„¢ 633 succinimidyl ester

1510 AAT Bioquest 1 mg 284 EUR

zFluorâ„¢ 633 succinimidyl ester

1510-1mg AAT Bioquest 1 mg 278 EUR

5-dR110, succinimidyl ester

317 AAT Bioquest 5 mg 5413 EUR

5-dR110, succinimidyl ester

317-5mg AAT Bioquest 5 mg 5306 EUR

AzoDye-1 Succinimidyl Ester

2402-5mg AAT Bioquest 5 mg 102 EUR

AzoDye-2 Succinimidyl Ester

2422-5mg AAT Bioquest 5 mg 102 EUR

AzoDye-3 Succinimidyl Ester

2472 AAT Bioquest 5 mg 99 EUR

AzoDye-3 Succinimidyl Ester

2472-5mg AAT Bioquest 5 mg 97 EUR

trFluorâ„¢ Eu succinimidyl ester

1433-1mg AAT Bioquest 1 mg 558 EUR

Biotin PEG2 succinimidyl ester

3016-25mg AAT Bioquest 25 mg 109 EUR

Biotin PEG4 succinimidyl ester

3022-25mg AAT Bioquest 25 mg 109 EUR

CF®514 Succinimidyl Ester

92103 Biotium 1UMOL 295 EUR

CF®514 Succinimidyl Ester

92103-1 Biotium EA 295 EUR

CF®532 Succinimidyl Ester

92104 Biotium 1UMOL 295 EUR

CF®532 Succinimidyl Ester

92104-1 Biotium EA 295 EUR

CF®543 Succinimidyl Ester

92105 Biotium 1UMOL 295 EUR

CF®543 Succinimidyl Ester

92105-1 Biotium EA 295 EUR

CF®350 Succinimidyl Ester

92109 Biotium 1UMOL 295 EUR

CF®350 Succinimidyl Ester

92109-1 Biotium EA 295 EUR

CF®430 Succinimidyl Ester

92117 Biotium 1UMOL 302 EUR

CF®430 Succinimidyl Ester

92117-1 Biotium EA 302 EUR

CF®440 Succinimidyl Ester

92123 Biotium 1UMOL 302 EUR

CF®440 Succinimidyl Ester

92123-1 Biotium EA 302 EUR

CF®800 Succinimidyl Ester

92127 Biotium 0,25UMOL 209 EUR

CF®800 Succinimidyl Ester

92127-1 Biotium EA 209 EUR

CF®555, Succinimidyl Ester

92130 Biotium 1UMOL 295 EUR

CF®555, Succinimidyl Ester

92130-1 Biotium EA 295 EUR

CF®568 Succinimidyl Ester

92131 Biotium 1UMOL 295 EUR

CF®568 Succinimidyl Ester

92131-1 Biotium EA 295 EUR

CF®594 Succinimidyl Ester

92132 Biotium 1UMOL 295 EUR

CF®594 Succinimidyl Ester

92132-1 Biotium EA 295 EUR

CF®633 Succinimidyl Ester

92133 Biotium 1UMOL 295 EUR

CF®633 Succinimidyl Ester

92133-1 Biotium EA 295 EUR

CF®647, Succinimidyl Ester

92135 Biotium 1UMOL 295 EUR

CF®647, Succinimidyl Ester

92135-1 Biotium EA 295 EUR

CF®680, Succinimidyl Ester

92139 Biotium 1UMOL 316 EUR

CF®680, Succinimidyl Ester

92139-1 Biotium EA 316 EUR

CF®750, Succinimidyl Ester

92142 Biotium 1UMOL 316 EUR

CF®750, Succinimidyl Ester

92142-1 Biotium EA 316 EUR

CF®770, Succinimidyl Ester

92150 Biotium 1UMOL 316 EUR

CF®770, Succinimidyl Ester

92150-1 Biotium EA 316 EUR

CF®790 Succinimidyl Ester

92155 Biotium 0.25UMOL 184 EUR

CF®790 Succinimidyl Ester

92155-1 Biotium EA 184 EUR

CF®570 Succinimidyl Ester

96014 Biotium 1UMOL 314 EUR

CF®570 Succinimidyl Ester

96014-1 Biotium EA 314 EUR

CF®583 Succinimidyl Ester

96016 Biotium 1UMOL 314 EUR

CF®583 Succinimidyl Ester

96016-1 Biotium EA 314 EUR

CF®700 Succinimidyl Ester

96067 Biotium 1UMOL 354 EUR

CF®700 Succinimidyl Ester

96067-1 Biotium EA 354 EUR

CF®820 Succinimidyl Ester

96068 Biotium 0.25UMOL 211 EUR

CF®820 Succinimidyl Ester

96068-1 Biotium EA 211 EUR

Cyanine 488NS Succinimidyl Ester

90117-1mg Biotium 1MG 138 EUR

Cyanine 488NS Succinimidyl Ester

90117-1mg-1 Biotium EA 138 EUR

Cyanine 555NS Succinimidyl Ester

90118-1mg Biotium 1MG 138 EUR

Cyanine 555NS Succinimidyl Ester

90118-1mg-1 Biotium EA 138 EUR

Cyanine 647NS Succinimidyl Ester

90119-1mg Biotium 1MG 138 EUR

Cyanine 647NS Succinimidyl Ester

90119-1mg-1 Biotium EA 138 EUR

Thioflavin T, succinimidyl ester

23065-5mg AAT Bioquest 5 mg 222 EUR

CF®620R Succinimidyl Ester

92106 Biotium 1UMOL 295 EUR

CF®620R Succinimidyl Ester

92106-1 Biotium EA 295 EUR

CF®680R Succinimidyl Ester

92107 Biotium 1UMOL 329 EUR

CF®680R Succinimidyl Ester

92107-1 Biotium EA 329 EUR

CF®640R Succinimidyl Ester

92108 Biotium 1UMOL 295 EUR

CF®640R Succinimidyl Ester

92108-1 Biotium EA 295 EUR

CF®405S Succinimidyl Ester

92110-1 Biotium EA 295 EUR

CF®405M Succinimidyl Ester

92111 Biotium 1UMOL 295 EUR

CF®405M Succinimidyl Ester

92111-1 Biotium EA 295 EUR

CF®405L Succinimidyl Ester

92112 Biotium 1UMOL 295 EUR

CF®405L Succinimidyl Ester

92112-1 Biotium EA 295 EUR

CF®488A, Succinimidyl Ester

92120 Biotium 1UMOL 295 EUR

CF®488A, Succinimidyl Ester

92120-1 Biotium EA 295 EUR

CF®660R Succinimidyl Ester

92134 Biotium 1UMOL 295 EUR

CF®660R Succinimidyl Ester

92134-1 Biotium EA 295 EUR

CF®660C, Succinimidyl Ester

92137 Biotium 1UMOL 295 EUR

CF®660C, Succinimidyl Ester

92137-1 Biotium EA 295 EUR

CF®550R Succinimidyl Ester

96073 Biotium 1UMOL 281 EUR

CF®550R Succinimidyl Ester

96073-1 Biotium EA 281 EUR

CF®503R Succinimidyl Ester

96078 Biotium 1UMOL 281 EUR

CF®503R Succinimidyl Ester

96078-1 Biotium EA 281 EUR

CF®583R Succinimidyl Ester

96084 Biotium 1UMOL 405 EUR

CF®583R Succinimidyl Ester

96084-1 Biotium EA 405 EUR

CF®597R Succinimidyl Ester

96092 Biotium 1UMOL 388 EUR

CF®597R Succinimidyl Ester

96092-1 Biotium EA 388 EUR

iFluor® 350 succinimidyl ester

1020-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 405 succinimidyl ester

1021-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 460 succinimidyl ester

1022-1mg AAT Bioquest 1 mg 211 EUR

iFluor® 488 succinimidyl ester

1023-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 514 succinimidyl ester

1024-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 532 succinimidyl ester

1025-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 450 succinimidyl ester

1026-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 555 succinimidyl ester

1028-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 594 succinimidyl ester

1029-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 633 succinimidyl ester

1030-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 647 succinimidyl ester

1031-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 670 succinimidyl ester

1033-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 570 succinimidyl ester

1034-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 680 succinimidyl ester

1035-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 700 succinimidyl ester

1036-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 750 succinimidyl ester

1037-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 610 succinimidyl ester

1038-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 440 succinimidyl ester

1041-1mg AAT Bioquest 1 mg 211 EUR

iFluor® 690 succinimidyl ester

1042-1mg AAT Bioquest 1 mg 308 EUR

iFluor® 710 succinimidyl ester

1045-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 720 succinimidyl ester

1046 AAT Bioquest 1 mg 315 EUR

iFluor® 720 succinimidyl ester

1046-1mg AAT Bioquest 1 mg 308 EUR

iFluor® 740 succinimidyl ester

1047 AAT Bioquest 1 mg 315 EUR

iFluor® 740 succinimidyl ester

1047-1mg AAT Bioquest 1 mg 308 EUR

iFluor® 546 succinimidyl ester

1048 AAT Bioquest 1 mg 227 EUR

iFluor® 546 succinimidyl ester

1048-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 568 succinimidyl ester

1049 AAT Bioquest 1 mg 227 EUR

iFluor® 568 succinimidyl ester

1049-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 597 succinimidyl ester

1050 AAT Bioquest 1 mg 315 EUR

iFluor® 597 succinimidyl ester

1050-1mg AAT Bioquest 1 mg 308 EUR

iFluor® 430 succinimidyl ester

1052-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 560 succinimidyl ester

1040-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 790 succinimidyl ester

1368 AAT Bioquest 1 mg 227 EUR

iFluor® 790 succinimidyl ester

1368-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 770 succinimidyl ester

1369 AAT Bioquest 1 mg 227 EUR

iFluor® 770 succinimidyl ester

1369-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 780 succinimidyl ester

1371-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 800 succinimidyl ester

1379 AAT Bioquest 1 mg 341 EUR

iFluor® 800 succinimidyl ester

1379-1mg AAT Bioquest 1 mg 334 EUR

iFluor® 830 succinimidyl ester

1384 AAT Bioquest 1 mg 341 EUR

iFluor® 830 succinimidyl ester

1384-1mg AAT Bioquest 1 mg 334 EUR

iFluor® 810 succinimidyl ester

1389 AAT Bioquest 1 mg 341 EUR

iFluor® 810 succinimidyl ester

1389-1mg AAT Bioquest 1 mg 334 EUR

iFluor® 820 succinimidyl ester

1399 AAT Bioquest 1 mg 341 EUR

iFluor® 820 succinimidyl ester

1399-1mg AAT Bioquest 1 mg 334 EUR

iFluor® 840 succinimidyl ester

1403-1mg AAT Bioquest 1 mg 334 EUR

iFluor® 860 succinimidyl ester

1409-1mg AAT Bioquest 1 mg 334 EUR

iFluor® 605 succinimidyl ester

1420 AAT Bioquest 1mg 227 EUR

iFluor® 605 succinimidyl ester

1420-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 625 succinimidyl ester

1422 AAT Bioquest 1mg 227 EUR

iFluor® 625 succinimidyl ester

1422-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 510 succinimidyl ester

1424 AAT Bioquest 1mg 227 EUR

iFluor® 510 succinimidyl ester

1424-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

iFluor® 540 succinimidyl ester

1426 AAT Bioquest 1mg 227 EUR

iFluor® 540 succinimidyl ester

1426-1mg AAT Bioquest 1 mg 222 EUR
Proponuje się, że hydroliza monowarstwy opartej na DSP przebiega zgodnie z mechanizmem reakcji z początkowym etapem zarodkowania, w przeciwieństwie do prostego prawa szybkości reakcji pseudopierwszego rzędu dla całej reakcji, wskazującego na silną zależność reakcji międzyfazowej od upakowania i obecność defektów w warstwie adlayer. Ta interpretacja jest wykorzystywana w późniejszej analizie wykresów kinetycznych IR-ERS, które dają stałą szybkości niejednorodnej aminolizy, ka, czyli ponad 3 rzędy wielkości niższą od stałej szybkości niejednorodnej hydrolizy, kh. Co ważniejsze, projekcja tych heterogenicznych szybkości kinetycznych na unieruchomienie białka sugeruje, że w warunkach sprzęgania, w których stosuje się niskie stężenia białka i bufory o pH zbliżonym do fizjologicznego, białka są bardziej prawdopodobnie fizycznie zaadsorbowane niż połączone kowalencyjnie.

Dodaj komentarz