Ocena ilościowa proliferujących ludzkich komórek CD4+ specyficznych dla antygenu przy użyciu estru sukcynoimidylowego karboksyfluoresceiny.

Opisano prostą, in vitro, opartą na rozcieńczaniu barwników metodę pomiaru proliferacji limfocytów T CD4 + swoistej dla antygenu  w ludzkich jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (PBMC). Opracowanie stabilnych, nietoksycznych barwników fluorescencyjnych, takich jak ester sukcynimidylowy karboksyfluoresceiny (CFSE), pozwala na odróżnienie rzadkich, specyficznych dla antygenu limfocytów T od osób postronnych poprzez zmniejszenie barwienia fluorescencyjnego, co wykrywa się za pomocą cytometrii przepływowej. Ta metoda ma następujące zalety w porównaniu z podejściami alternatywnymi: (i) jest bardzo wrażliwa na komórki T o niskiej częstotliwości, (ii) nie jest wymagana wiedza o antygenie lub epitopie, (iii) można analizować fenotyp komórek odpowiadających, oraz (iv) żywotne, odpowiadające komórki można sortować i stosować do dalszej analizy, takiej jak klonowanie komórek T.

Wykorzystanie estru sukcynoimidylowego  karboksyfluoresceiny  ( CFSE  ) do identyfikacji nieaktywnych komórek macierzystych podobnych do glejaka.

Oporność nowotworu na konwencjonalne terapie jest głównym wyzwaniem w walce z rakiem, chorobą zagrażającą życiu. Ta oporność wynika głównie z heterogeniczności guza, a dokładniej z istnienia komórek „podobnych do macierzystych”, które pozostają w stanie spoczynku przez długi czas i w ten sposób unikają powszechnie stosowanych leków przeciwnowotworowych, co skutkuje niepowodzeniem leczenia. Dlatego celowanie w tę subpopulację stanowiłoby realną strategię przezwyciężenia obciążenia guzem.
To zniechęcające zadanie wymaga głębokiego i dokładnego zrozumienia biologii populacji komórek macierzystych w stanie spoczynku, ich interakcji z mikrośrodowiskiem guza oraz mechanizmów wykorzystywanych do utrzymania się pomimo agresywnych terapii. W tym rozdziale opisujemy szczegółowe procedury techniczne izolacji nieaktywnych lub rzadko dzielących się komórek macierzystych z hodowanych komórek guza glejaka za pomocą barwienia estru sukcynoimidylowego karboksyfluoresceiny (CFSE) i analizy metodą cytometrii przepływowej. Nieaktywne komórki glejaka o cechach podobnych do macierzystych są charakteryzowane, a następnie izolowane w oparciu o ich zdolność do zachowywania znakowania CFSE.

Znaczenie kliniczne  mikrosfer znakowanych estrem sukcynoimidylowym  5-(i 6)-karboksyfluoresceiny w wykrywaniu śródbłonkowych komórek progenitorowych w ludzkiej krwi obwodowej

Celem niniejszego badania było ustalenie jednoplatformowej metody cytometrii przepływowej z zastosowaniem mikrosfer znakowanych estrem sukcynoimidylowym (CFSE) 5-(i 6)-karboksyfluoresceiny jako odniesienia do określania liczby komórek progenitorowych śródbłonka (EPC) oraz ocena skuteczność tej metody wykrywania. Do zliczania liczby komórek przy użyciu mikrokulek fluorescencyjnych barwionych CFSE jako wewnętrznego odniesienia zastosowano jednoplatformową cytometrię przepływową, a liczby EPC w próbkach przy użyciu tej nowej metody porównano z testem zliczania klonogennego in vitro.
Wyniki dwóch metod zliczania były zgodne i porównane z testem zliczania klonogennego in vitro, czas i koszt nowej metody zostały znacznie zmniejszone, podobnie jak odpowiednie wymagania techniczne. Obecne odkrycia wskazują, że jednoplatformowa cytometria przepływowa, z mikrosferami znakowanymi CFSE jako odniesieniem, zapewnia szybsze i lepsze wykrywanie EPC w próbkach ludzkiej krwi obwodowej przy skróconym czasie i kosztach, co czyni ją bardziej odpowiednią do rutynowych zastosowań klinicznych.
PacBlue succinimidyl ester

PacBlue succinimidyl ester

Wykorzystanie estru sukcynoimidylowego  dioctanu  karboksyfluoresceiny  do monitorowania wewnątrzkomórkowej glikacji białek.

Glikacja białek jest wszechobecnym procesem związanym z powikłaniami naczyniowymi obserwowanymi w cukrzycy. Glyoxal (GO), wewnątrzkomórkowy reaktywny oksoaldehyd, który jest jednym z najsilniejszych czynników glikacji, łatwo reaguje z aminami obecnymi na białkach, tworząc pochodzący z lizyny addukt karboksymetylolizyny, który jest dominującym produktem końcowym zaawansowanej glikacji (AGE). Nasza grupa wykazała wcześniej, że ekspozycja komórek na GO prowadzi do zmiany aktywności skurczowej komórek, która może wystąpić w wyniku glikacji różnych białek regulujących maszynerię kurczliwości komórek.
Tutaj zmierzyliśmy zakres glikacji trzech funkcjonalnie odrębnych białek, o których wiadomo, że uczestniczą w skurczu komórek i organizacji cytoszkieletu – kinazie Rho (ROCK), aktynie i gelsolinie (GSN) – przy użyciu testu opartego na reakcji błony komórkowej – przepuszczalna sonda fluorescencyjna karboksyfluoresceinaester sukcynoimidylowy dioctanu (CFDA-SE), który reaguje z pierwszorzędowymi grupami aminowymi białek. Łącząc fluorescencję CFDA-SE i wykrywanie Western blot, zaobserwowaliśmy (po inkubacji GO) zwiększoną glikację aktyny i ROCK, jak również zwiększoną interakcję między aktyną i GSN, obserwowaną przez koimmunoprecypitację. Zatem dochodzimy do wniosku, że zastosowanie sondy fluorescencyjnej CFDA-SE stanowi interesującą alternatywę do przeprowadzenia analizy porównawczej stopnia wewnątrzkomórkowej glikacji białek w żywych komórkach.

Metoda znakowania estrów sukcynoimidylowych  dioctanu  karboksyfluoresceiny  w celu zbadania interakcji między Leptospira i makrofagami

Leptospiroza, wywoływana przez patogenne gatunki z rodzaju Leptospira, stała się jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób odzwierzęcych na świecie. Dokładny mechanizm patogenezy pozostaje nieznany, a interakcja między Leptospira i makrofagami nie jest dobrze poznana. W tym badaniu donosimy, że ester sukcynoimidylowy dioctanu karboksyfluoresceiny (CFDA-SE) może skutecznie znakować różne szczepy Leptospira interrogans bez wpływu na ruchliwość, żywotność lub zjadliwość bakterii.
Po wspólnej inkubacji leptospirale znakowane CFDA-SE związane z makrofagami oznaczono ilościowo za pomocą cytometrii przepływowej lub mikroskopii konfokalnej. Ponadto wykazaliśmy, że błękit trypanowy skutecznie tłumił pozakomórkową fluorescencję przylegających leptospirów, co umożliwiło rozróżnienie bakterii wewnątrzkomórkowych i zewnątrzkomórkowych.

 CHEMIA POWIERZCHNI ESTRÓW SUKCYNOIMIDYLOWYCH  : IMPLIKACJE KONKURENCJI MIĘDZY AMINOLIZĄ I HYDROLIZĄ NA KOWALENCYJNE UNIERUCHOMIENIE BIAŁEK

Estrowe grupy końcowe N-hydroksysukcynoimidu (NHS) są powszechnie stosowane do kowalencyjnego sprzęgania biocząsteczek zawierających aminy (np. białek i peptydów) z powierzchniami poprzez wiązania amidowe. Ta jednoetapowa aminoliza jest często przeprowadzana w zbuforowanych roztworach wodnych w pobliżu fizjologicznego pH (pH 6 do pH 9). W tych warunkach hydroliza grupy estrowej konkuruje z procesem amidowania, potencjalnie obniżając wydajność chemii sprzęgania. W pracy zbadano skuteczność immobilizacji białek kowalencyjnych w buforze boranowym (50 mM, pH 8,50) przy użyciu monowarstwy tiolanowej utworzonej przez chemisorpcjęditiobis (propionian sukcynoimidylowy) (DSP) na złocie. Strukturę i reaktywność tych warstw ad-warstw ocenia się za pomocą spektroskopii w podczerwieni (IR), rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS), elektrochemicznej desorpcji redukcyjnej i pomiarów kąta zwilżania.

Cy3NS succinimidyl ester

191 AAT Bioquest 25 mg 306 EUR

AMCA, succinimidyl ester

502 AAT Bioquest 10 mg 132 EUR

EB succinimidyl ester

40072 Biotium 5MG 342 EUR

TO succinimidyl ester

40073 Biotium 5MG 342 EUR

AO succinimidyl ester

40074 Biotium 5MG 342 EUR

MB succinimidyl ester

40075 Biotium 5MG 342 EUR

CFQ520 succinimidyl ester

80500 Biotium 5MG 277 EUR

CF514 succinimidyl ester

92103 Biotium 1UMOL 312 EUR

CF532 succinimidyl ester

92104 Biotium 1UMOL 312 EUR

CF543 succinimidyl ester

92105 Biotium 1UMOL 312 EUR

CF620R succinimidyl ester

92106 Biotium 1UMOL 312 EUR

CF680R succinimidyl ester

92107 Biotium 1UMOL 342 EUR

CF640R succinimidyl ester

92108 Biotium 1UMOL 312 EUR

CF350 succinimidyl ester

92109 Biotium 1UMOL 312 EUR

CF405S succinimidyl ester

92110 Biotium 1UMOL 312 EUR

CF405M succinimidyl ester

92111 Biotium 1UMOL 312 EUR

CF405L succinimidyl ester

92112 Biotium 1UMOL 312 EUR

CF430 succinimidyl ester

92117 Biotium 1UMOL 318 EUR

CF488A, succinimidyl ester

92120 Biotium 1UMOL 312 EUR

CF440 succinimidyl ester

92123 Biotium 1UMOL 318 EUR

CF800 succinimidyl ester

92127 Biotium 0,25UMOL 236 EUR

CF555, succinimidyl ester

92130 Biotium 1UMOL 312 EUR

CF568 succinimidyl ester

92131 Biotium 1UMOL 312 EUR

CF594 succinimidyl ester

92132 Biotium 1UMOL 312 EUR

CF633 succinimidyl ester

92133 Biotium 1UMOL 312 EUR

CF660R succinimidyl ester

92134 Biotium 1UMOL 312 EUR

CF647, succinimidyl ester

92135 Biotium 1UMOL 312 EUR

CF660C, succinimidyl ester

92137 Biotium 1UMOL 312 EUR

CF680, succinimidyl ester

92139 Biotium 1UMOL 330 EUR

CF750, succinimidyl ester

92142 Biotium 1UMOL 330 EUR

CF770, succinimidyl ester

92150 Biotium 1UMOL 330 EUR

CF790 succinimidyl ester

92155 Biotium 0.25UMOL 213 EUR

CF570 succinimidyl ester

96014 Biotium 1UMOL 328 EUR

CF583 succinimidyl ester

96016 Biotium 1UMOL 328 EUR

CF700 succinimidyl ester

96067 Biotium 1UMOL 374 EUR

CF820 succinimidyl ester

96068 Biotium 0.25UMOL 244 EUR

MCA succinimidyl ester [7-Methoxycoumarin-4-acetic acid, succinimidyl ester]

558 AAT Bioquest 25 mg 176 EUR

RuFluor™ succinimidyl ester

1520 AAT Bioquest 1 mg 393 EUR

Thioflavin T, succinimidyl ester

23065 AAT Bioquest 5 mg 219 EUR

Cyanine 555 succinimidyl ester

9-90016 Biotium
 • 1100.00 EUR
 • 226.00 EUR
 • 10MG
 • 1MG

Cyanine 647 succinimidyl ester

9-90025 Biotium
 • 1100.00 EUR
 • 226.00 EUR
 • 10MG
 • 1MG

Cyanine 680 succinimidyl ester

9-90048 Biotium
 • 1100.00 EUR
 • 226.00 EUR
 • 10MG
 • 1MG

Cyanine 750 succinimidyl ester

9-90049 Biotium
 • 1100.00 EUR
 • 226.00 EUR
 • 10MG
 • 1MG

Cyanine 488NS succinimidyl ester

90117-1mg Biotium 1MG 166 EUR

Cyanine 555NS succinimidyl ester

90118-1mg Biotium 1MG 166 EUR

Cyanine 647NS succinimidyl ester

90119-1mg Biotium 1MG 166 EUR

iFluor™ 610 succinimidyl ester

1038 AAT Bioquest 1 mg 219 EUR

iFluor™ 546 succinimidyl ester

1048 AAT Bioquest 1 mg 219 EUR

iFluor™ 568 succinimidyl ester

1049 AAT Bioquest 1 mg 219 EUR

iFluor™ 810 succinimidyl ester

1389 AAT Bioquest 1 mg 306 EUR

iFluor™ 820 succinimidyl ester

1399 AAT Bioquest 1 mg 306 EUR

trFluor™ Tb succinimidyl ester

1443 AAT Bioquest 1 mg 1350 EUR

ReadiView™ biotin succinimidyl ester

3059 AAT Bioquest 5 mg 132 EUR

biotin, succinimidyl ester (biotin se)

90050 Biotium 100MG 125 EUR

4-pentynoic acid succinimidyl ester

ADC-L-084 Creative Biolabs unit Ask for price

trFluor™ Eu-Cryptate succinimidyl ester

1430 AAT Bioquest 100 ug 306 EUR

Biotin-PEO4-Propionate Succinimidyl ester: (5mg)

90069 Biotium 5MG 173 EUR

5(6)-Carboxyfluorescein N-Succinimidyl Ester

abx188507-100mg Abbexa 100 mg 314 EUR

DABCYL succinimidyl ester [4-((4-(Dimethylamino)phenyl)azo)benzoic acid, succinimidyl ester] *CAS 146998-31-4*

2004 AAT Bioquest 1 g 350 EUR

DABCYL succinimidyl ester [4-((4-(Dimethylamino)phenyl)azo)benzoic acid, succinimidyl ester] *CAS 146998-31-4*

2005 AAT Bioquest 5 g 1311 EUR

5-OG488 succinimidyl ester [equivalent to Oregon Green® 488 carboxylic acid, succinimidyl ester, 5-isomer ]

710 AAT Bioquest 5 mg 219 EUR

6-OG488 succinimidyl ester [equivalent to Oregon Green® 488 carboxylic acid, succinimidyl ester, 6-isomer ]

711 AAT Bioquest 5 mg 219 EUR

Tide Quencher™ 2WS succinimidyl ester [TQ2WS, SE]

2058 AAT Bioquest 5 mg 219 EUR

Tide Quencher™ 4WS succinimidyl ester [TQ4WS SE]

2067 AAT Bioquest 1 mg 219 EUR

Tide Quencher™ 5WS succinimidyl ester [TQ5WS SE]

2081 AAT Bioquest 1 mg 219 EUR

Tide Quencher™ 6WS succinimidyl ester [TQ6WS SE]

2096 AAT Bioquest 1 mg 219 EUR

Tide Quencher™ 7WS succinimidyl ester [TQ7WS SE]

2111 AAT Bioquest 1 mg 393 EUR

Tide Quencher™ 1 succinimidyl ester [TQ1 SE]

2199 AAT Bioquest 25 mg 219 EUR

Tide Quencher™ 2 succinimidyl ester [TQ2 SE]

2210 AAT Bioquest 25 mg 219 EUR

Tide Quencher™ 3WS succinimidyl ester [TQ3WS SE]

2229 AAT Bioquest 1 mg 219 EUR

Tide Quencher™ 3 succinimidyl ester [TQ3 SE]

2230 AAT Bioquest 25 mg 219 EUR

NBD-X, succinimidyl ester *CAS 145195-58-0*

829 AAT Bioquest 100 mg 306 EUR

4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid N-Succinimidyl ester

ADC-L-097 Creative Biolabs unit Ask for price

6-(N-Trifluoroacetyl)aMinocaproic Acid N-SucciniMidyl Ester

20-abx180641 Abbexa
 • 439.00 EUR
 • 314.00 EUR
 • 1 g
 • 250 mg

7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid, succinimidyl ester

556 AAT Bioquest 25 mg 132 EUR

4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid N-succinimidyl ester

abx186301-100mg Abbexa 100 mg 398 EUR

6-CR6G, SE [6-Carboxyrhodamine 6G, succinimidyl ester] *Single isomer*

342 AAT Bioquest 1 mg 115 EUR

5-CR6G, SE [5-Carboxyrhodamine 6G, succinimidyl ester] *Single isomer*

345 AAT Bioquest 5 mg 219 EUR

6-CR6G, SE [6-Carboxyrhodamine 6G, succinimidyl ester] *Single isomer*

346 AAT Bioquest 5 mg 219 EUR

5-FAM-PEO8 SE (5-Carboxyfluorescein-PEO8 propionate succinimidyl ester)

90085 Biotium 1MG 178 EUR

5-Carboxytetramethylrhodamine-PEO12-propionate succinimidyl ester (5-TAMRA-PEO12 SE)

90088 Biotium 1MG 191 EUR

6-TET, SE [6-Carboxy-2',4,7',7-tetrachlorofluorescein, succinimidyl ester]

211 AAT Bioquest 5 mg 176 EUR

Tide Fluor™ 8WS, succinimidyl ester [TF8WS SE]*Near Infrared Emission*

2338 AAT Bioquest 1 mg 132 EUR

5-TAMRA, SE [5-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *CAS#: 150810-68-7*

373 AAT Bioquest 5 mg 136 EUR

5-TAMRA, SE [5-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *CAS#: 150810-68-7*

374 AAT Bioquest 100 mg 876 EUR

5-TAMRA, SE [5-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *CAS#: 150810-68-7*

375 AAT Bioquest 1 g 4356 EUR

6-TAMRA, SE [6-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *CAS#: 150810-69-8*

376 AAT Bioquest 5 mg 136 EUR

6-TAMRA, SE [6-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *CAS#: 150810-69-8*

377 AAT Bioquest 100 mg 876 EUR

6-TAMRA, SE [6-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *CAS#: 150810-69-8*

378 AAT Bioquest 1 g 4356 EUR

Texas Red-X, succinimidyl ester *Single isomer* *CAS 199745-67-0*

474 AAT Bioquest 5 mg 306 EUR

Texas Red-X, succinimidyl ester *Mixed isomers* *CAS 216972-99-5*

475 AAT Bioquest 5 mg 219 EUR

7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid, succinimidyl ester *CAS 150321-92-9*

563 AAT Bioquest 100 mg 132 EUR

5-(and-6)-carboxyfluorescein, succinimidyl ester (5(6)-FAM SE): (100mg)

90024 Biotium 100MG 152 EUR

5-(and-6)-Carboxy-2', 7'-dichlorofluorescein diacetate, succinimidyl ester: (25mg)

90040 Biotium 25MG 204 EUR

CFSE [5-(and 6)-Carboxyfluorescein diacetate, succinimidyl ester] *CAS 150347-59-4*

22022 AAT Bioquest 25 mg 132 EUR

Tide Fluor™ 1 succinimidyl ester [TF1 SE]*Superior replacement for EDANS*

2244 AAT Bioquest 5 mg 219 EUR

Tide Fluor™ 2, succinimidyl ester [TF2 SE]*Superior replacement for fluorescein*

2248 AAT Bioquest 5 mg 219 EUR

Tide Fluor™ 3 succinimidyl ester [TF3 SE]*Superior replacement for Cy3*

2271 AAT Bioquest 5 mg 219 EUR

Tide Fluor™ 5WS succinimidyl ester [TF5WS SE]*Superior replacement for Cy5*

2281 AAT Bioquest 5 mg 306 EUR

Tide Fluor™ 6WS succinimidyl ester [TF6WS SE]*Superior replacement for Cy5.5*

2294 AAT Bioquest 1 mg 132 EUR
Proponuje się, że hydroliza monowarstwy opartej na DSP przebiega zgodnie z mechanizmem reakcji z początkowym etapem zarodkowania, w przeciwieństwie do prostego prawa szybkości reakcji pseudopierwszego rzędu dla całej reakcji, wskazującego na silną zależność reakcji międzyfazowej od upakowania i obecność defektów w warstwie adlayer. Ta interpretacja jest wykorzystywana w późniejszej analizie wykresów kinetycznych IR-ERS, które dają stałą szybkości niejednorodnej aminolizy, ka, czyli ponad 3 rzędy wielkości niższą od stałej szybkości niejednorodnej hydrolizy, kh. Co ważniejsze, projekcja tych heterogenicznych szybkości kinetycznych na unieruchomienie białka sugeruje, że w warunkach sprzęgania, w których stosuje się niskie stężenia białka i bufory o pH zbliżonym do fizjologicznego, białka są bardziej prawdopodobnie fizycznie zaadsorbowane niż połączone kowalencyjnie.

Dodaj komentarz