Kliniczne tłumaczenie wyników badań sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2: czy jest więcej, czy mniej niż oko?

Randomizowane badania kontrolowane (RCT) stały się złotym standardem dowodów klinicznych i podstawą kierowanej praktyki klinicznej. RCT opierają się na złożonym zestawie zasad i procedur silnie uzależnionych od analizy statystycznej, zaprojektowanych głównie w celu udzielenia odpowiedzi na konkretne pytanie w eksperymencie klinicznym. Czytelnicy badań klinicznych muszą zastosować umiejętności krytycznej oceny, zanim ślepo zaakceptują wyniki i wnioski z badań, aby nie zinterpretować i niewłaściwie zastosować wyniki.

Przedstawiamy podstawy RCT i omawiamy zależność między ryzykiem względnym (RR) a ryzykiem bezwzględnym (AR) pod względem różnych informacji, które każdy przekazuje. Najlepsze wyniki niektórych niedawnych badań sercowo-naczyniowych, w których stosowano inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2 i agonistów receptora glukagonopodobnego peptydu 1 u pacjentów z cukrzycą typu 2, są wykorzystywane jako przykład zalet oceny zmian RR i AR w celu zrównoważonego przełożenia wyników na sprytna ocena kliniczna.

Sugerujemy również praktyczne wskazówki, które pomogą w klinicznie użytecznej interpretacji raportów zarówno z badań, jak i z różnych badań. Na koniec wspominamy o alternatywnym podejściu, a mianowicie o ograniczonym średnim czasie przeżycia, w celu uzyskania obiektywnych szacunków średniego czasu pominiętych zdarzeń w grupie leczonej w porównaniu z placebo na czas trwania badania.

1ɑ, 25-Dihydroksywitamina D 3 wspomaga osteogenezę poprzez obniżenie poziomu FGF23 u myszy z cukrzycą

1ɑ, 25-dihydroksywitamina D3 (1,25D) i czynnik wzrostu fibroblastów 23 (FGF23) odgrywają ważną rolę w metabolizmie kości poprzez wzajemną regulację. Jednak podstawowy mechanizm między 1,25D i FGF23 w zaburzeniach metabolizmu kości wywołanych cukrzycą nie został jeszcze wyjaśniony. W tym badaniu zbadaliśmy wpływ 1,25D na FGF23 w warunkach cukrzycy zarówno in vitro, jak i in vivo.

Wyniki pokazały, że 1,25D obniża ekspresję FGF23 w osteoblastach znacząco, w sposób zależny od dawki, in vitro w środowisku o wysokim poziomie glukozy. Analiza Western blot i analiza immunofluorescencyjna wskazała, że ​​aktywowany przez 1,25D PI3K / Akt sygnalizuje poprzez wiązanie z receptorem witaminy D (VDR), co hamuje fosforylację czynnika transkrypcyjnego Forkhead Box O1 (FOXO1). Zmniejszona fosforylacja FOXO1 obniżyła ekspresję Dickkopf-1 (DKK1), dobrze znanego inhibitora sygnalizacji Wnt. Ponadto zaobserwowaliśmy, że 1,25D znacznie poprawiło osteogenne markery fenotypowe, takie jak Ocn i Runx2, i uratowało indukowaną cukrzycą utratę masy kostnej in vivo. Nasze wyniki sugerują, że 1,25D może promować osteogenezę poprzez obniżanie poziomu FOXO1 / FGF23 w cukrzycy.

Funkcja komórek beta, insulinooporność i stan witaminy D u pacjentów z cukrzycą typu 2 w zachodniej Kenii

Stan witaminy D w surowicy ma wpływ na stany homeostatyczne glukozy-insuliny leżące u podstaw cukrzycy typu 2 (T2DM). Zostało to opisane w populacji białej i azjatyckiej, gdzie niski poziom witaminy D przewidywał przyszłe upośledzenie funkcji komórek beta i pogorszenie insulinooporności. To badanie miało na celu zbadanie związku między witaminą D w surowicy, insulinoopornością i funkcją komórek beta w subpopulacji czarnych pacjentów z T2DM w Kenii. Głównym celem było określenie poziomu 25-hydroksy (25-OH) witaminy D w surowicy oraz oszacowanie insulinooporności i funkcji komórek beta wśród pacjentów z T2DM w Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH). To było badanie przekrojowe.

Do badania włączono 124 pacjentów z T2DM, którzy zgłosili się do poradni diabetologicznej MTRH w okresie od lutego do maja 2016 roku. Wykluczono pacjentów leczonych insuliną i / lub tiazolidynodionami. Uzyskano dane antropometryczne, kliniczne i demograficzne. Pobrano próbki do oceny poziomu 25-OH witaminy D w surowicy, poziomu insuliny na czczo i poziomu glukozy we krwi na czczo.

Do oszacowania wydzielania komórek beta (HOMA-B) i insulinooporności (HOMA-IR) zastosowano model HOMA (homeostatyczny model oceny); podczas gdy wskaźnik dyspozycji {(DI) hiperbola iloczyn wrażliwości na insulinę (1 / HOMA-IR) i wydzielanie komórek beta} został wykorzystany do oszacowania funkcji komórek beta. Zależności między witaminą D w surowicy, insulinoopornością i funkcją komórek beta zbadano za pomocą modelu regresji liniowej. Średni wiek uczestników badania wynosił 56,2 (± 9,2) lat, a średnie BMI 26,9 kg / m2 (4,3). Czterdzieści dziewięć procent (n = 61) stanowili mężczyźni. Niedobór witaminy D występował u 71,1% (n = 88) badanych. Obserwowano względnie niskie poziomy insulinooporności i wyższe poziomy dysfunkcji komórek beta {mediana HOMA-IR 2,3 (0,7; 6,5) i wskaźnik dyspozycji (DI) 25,5 (14,3; 47,2)}.

Poziomy witaminy D wykazywały niską dodatnią korelację z DI [r = 0,22 (95% CI: 0,03; 0,37)], ale nie były istotnie skorelowane z HOMA-IR [r = 0,07 (95% CI: – 0,11; 0,25)]. Wyniki te wskazują, że raczej dysfunkcja komórek beta niż insulinooporność jako dominujący defekt wśród pacjentów rasy czarnej T2DM szukających opieki w poradni diabetologicznej MTRH. Wśród nich występuje również niedobór witaminy D, który wykazuje niską dodatnią korelację z dysfunkcją komórek beta. Nie zaobserwowano korelacji między niedoborem witaminy D a insulinoopornością.

Kompleksowe badania psychospołeczne w poradni diabetologicznej dla dzieci

ISPAD zaleca rutynowe, kompleksowe psychospołeczne badania przesiewowe dla nastolatków chorych na cukrzycę. Jednak niewiele klinik wdrożyło procedury zgodne z tymi wytycznymi. W niniejszym opracowaniu opisano wyniki powszechnego, kompleksowego programu badań przesiewowych psychospołecznych w zintegrowanej poradni diabetologicznej dziecięcej zlokalizowanej w akademickim ośrodku medycznym.

Kliniczne tłumaczenie wyników badań sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2: czy jest więcej, czy mniej niż oko?

Badani: Wśróduczestników było 232 zróżnicowanych etnicznie nastolatków z cukrzycą typu 1 (55,5% kobiet; M wiek = 14,85; 58,5% Latynosów; 20% Czarnych). Młodzież przed wizytą lekarską wykonywała badania przesiewowe na iPadach w poczekalni. Oceniono odsetek nastolatków z dodatnim wynikiem badania przesiewowego w odniesieniu do każdego pomiaru psychospołecznego, a analizy regresji oceniały, w jaki sposób zmienne psychospołeczne odpowiadają za wariancję braku adherencji insuliny i kontroli glikemii (mierzonej za pomocą A1c).

Obawy psychospołeczne były powszechne i wahały się od 7% nastolatków z dodatnim wynikiem badania przesiewowego pod kątem zaburzeń odżywiania i ryzyka samobójstwa do 52% pozytywnych wyników badań przesiewowych z powodu niskiej motywacji do leczenia cukrzycy.

HbA1c i nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących insuliny były dodatnio skorelowane z ryzykiem samobójstwa, objawami depresji, lękiem, zaburzeniami odżywiania, stresem cukrzycowym, stresem związanym z monitorowaniem stężenia glukozy we krwi, konfliktem rodzinnym i całkowitą liczbą podwyższeń oraz ujemnie skorelowane z motywacją wewnętrzną.

Nieprzyleganie insuliny, zaburzenia odżywiania, stres związany z cukrzycą i konflikty rodzinne w wyjątkowy sposób przewidywały A1c. Wiek, motywacja i konflikt rodzinny jednoznacznie przewidywały nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących insuliny.

Creatinine (CR) ELISA Kit

abx257719-50g 50 µg
EUR 3537.5

Rat Cr(Creatinine) ELISA Kit

ER0864 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Rattus;Sensitivity: 0.75nmol/ml

Rat Creatinine(Cr) Elisa Kit

EK721062 96 Wells
EUR 0.63

Rat Creatinine(Cr)ELISA Kit

GA-E0315RT-48T 48T
EUR 380.4

Rat Creatinine(Cr)ELISA Kit

GA-E0315RT-96T 96T
EUR 595.2

Rat Creatinine (Cr) ELISA Kit

AE29960RA-48Tests 48 Tests
EUR 325
Description: Rat (Rattus norvegicus)

Rat Creatinine (Cr) ELISA Kit

AE29960RA-96Tests 96 Tests
EUR 610
Description: Rat (Rattus norvegicus)

Rat Creatinine(Cr)ELISA Kit

QY-E11337 96T
EUR 433.2

Rat Creatinine,Cr ELISA Kit

SL0204Ra -
EUR 498

Rat Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0560RA-48T 48T Ask for price

Rat Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0560RA-96T 96T Ask for price

Human Creatinine,Cr ELISA Kit

201-12-1090 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Mouse Cr(Creatinine) ELISA Kit

EM0950 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 0.75nmol/ml

Mouse Creatinine(Cr) Elisa Kit

EK734005 96 Wells
EUR 0.86

Human Creatinine(Cr) Elisa Kit

EK710762 96 Wells
EUR 0.12

Human Creatinine(Cr)ELISA Kit

GA-E1106HM-48T 48T
EUR 346.8

Human Creatinine(Cr)ELISA Kit

GA-E1106HM-96T 96T
EUR 559.2

Mouse Creatinine (Cr) ELISA Kit

EK11189 96Т
EUR 799

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

EK11289 96Т
EUR 799

Human Cr(Creatinine) ELISA Kit

EH4306 96T
EUR 571.5
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.75nmol/ml

Mouse Creatinine (Cr) ELISA Kit

AE58163MO-48Tests 48 Tests
EUR 325
Description: Mouse (Mus musculus)

Mouse Creatinine (Cr) ELISA Kit

AE58163MO-96Tests 96 Tests
EUR 610
Description: Mouse (Mus musculus)

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

AE59008HU-48Tests 48 Tests
EUR 360
Description: Human (Homo sapiens)

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

AE59008HU-96Tests 96 Tests
EUR 680
Description: Human (Homo sapiens)

Human Creatinine(Cr)ELISA Kit

QY-E03067 96T
EUR 433.2

Mouse Creatinine(Cr)ELISA Kit

QY-E20401 96T
EUR 433.2

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

KTE62273-48T 48T
EUR 359
Description: Human Creatinine (Cr) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate Creatinine in samples.

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

KTE62273-96T 96T
EUR 619
Description: Human Creatinine (Cr) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate Creatinine in samples.

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

KTE62273-96T5 96 T×5
EUR 2809
Description: Human Creatinine (Cr) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate Creatinine in samples.

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

KTE62273-96T50 96 T×50
EUR 26209
Description: Human Creatinine (Cr) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate Creatinine in samples.

Mouse Creatinine,Cr ELISA Kit

SL0159Mo -
EUR 528

Mouse Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0545MO-48T 48T Ask for price

Mouse Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0545MO-96T 96T Ask for price

Human Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA1721HU-48T 48T Ask for price

Human Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA1721HU-96T 96T Ask for price

Bovine Cr(Creatinine) ELISA Kit

EB0090 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Cattle;Sensitivity: 0.75nmol/ml

Bovine Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0374BO-48T 48T Ask for price

Bovine Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0374BO-96T 96T Ask for price

General Cr/ Creatinine ELISA Kit

E0017Ge 1 Kit
EUR 630

Porcine Creatinine(Cr) Elisa Kit

EK751134 96 Wells
EUR 0.88

General Creatinine, Cr ELISA KIT

ELI-07047Ge 96 Tests
EUR 1063.2

Porcine Creatinine (Cr) ELISA Kit

SL0182Po -
EUR 528

General Cr / Creatinine ELISA Kit

E2197Ge 96T
EUR 676

Dog Creatinine (CR) ELISA

KT-98590 96 tests
EUR 975

ELISA kit for Cr (Creatinine)

E-EL-0058 1 plate of 96 wells
EUR 452.4
Description: A competitive ELISA kit for quantitative measurement of Cr (Creatinine) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Cr ELISA Kit| Rat Creatinine ELISA Kit

EF017649 96 Tests
EUR 826.8

Cr ELISA Kit| Bovine Creatinine ELISA Kit

EF011042 96 Tests
EUR 826.8

ELISA kit for Human Creatinine (Cr)

KTE62273-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Creatinine (Cr) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx197924-96tests 96 tests
EUR 990

Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx197924-100l 100 µl Ask for price

Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx197924-50l 50 µl
EUR 618.75

Creatinine ELISA Kit| Mouse Creatinine ELISA Kit

EF013537 96 Tests
EUR 826.8

Rat Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx196865-96tests 96 tests
EUR 990

Rat Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx196865-100l 100 µl Ask for price

Rat Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx196865-50l 50 µl
EUR 618.75

Mouse Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx196864-96tests 96 tests
EUR 990

Mouse Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx196864-100l 100 µl Ask for price

Mouse Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx196864-50l 50 µl
EUR 618.75

Creatinine ELISA Kit

DLR-Crtn-Ge-48T 48T
EUR 562.8
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Creatinine in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Creatinine ELISA Kit

DLR-Crtn-Ge-96T 96T
EUR 729.6
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Creatinine in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Creatinine ELISA Kit

EKL54181-5x96T 5x96T
EUR 3202.45

Creatinine ELISA Kit

EKL54181-96T 96T
EUR 674.2

Creatinine ELISA Kit

ECP7837 96 Tests
EUR 681

Human Urinary Creatinine(Urinary Creatinine) ELISA Kit

QY-E05390 96T
EUR 433.2

Cr(Creatinine) Assay Kit(Colorimetric)

EKF60677-48T 48T
EUR 396.9

Cr(Creatinine) Assay Kit(Colorimetric)

EKF60677-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Cr(Creatinine) Assay Kit(Colorimetric)

EKF60677-96T 96T
EUR 567

Rat Creatinine ELISA kit

E01A11066 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rat Creatinine ELISA kit

E02C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Creatinine ELISA kit

E02C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Creatinine ELISA kit

E02C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatinine ELISA kit

E08C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatinine ELISA kit

E08C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatinine ELISA kit

E08C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatinine ELISA kit

E07C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatinine ELISA kit

E07C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatinine ELISA kit

E07C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

CTN(Creatinine) ELISA Kit

ELK9151-48T 48T Ask for price
Description: This assay employs the competitive inhibition enzyme immunoassay technique. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with CTN protein. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to CTN. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of CTN in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

CTN(Creatinine) ELISA Kit

ELK9151-96T 96T Ask for price
Description: This assay employs the competitive inhibition enzyme immunoassay technique. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with CTN protein. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to CTN. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of CTN in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

CTN(Creatinine) ELISA Kit

RE10024-48wells 48 wells
EUR 116.55

CTN(Creatinine) ELISA Kit

RE10024-96wells 96 wells
EUR 161.55

Goat Creatinine ELISA kit

E01A45979 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat Creatinine ELISA kit

E06C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatinine ELISA kit

E06C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatinine ELISA kit

E06C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Sheep Creatinine ELISA kit

E01A98273 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Creatinine ELISA kit

E01C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatinine ELISA kit

E01C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatinine ELISA kit

E01C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatinine ELISA kit

E03C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatinine ELISA kit

E03C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatinine ELISA kit

E03C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatinine ELISA Kit

DEIABL-M4 96T
EUR 752.4
Description: This CD Creatinine ELISA kit is a 1.5 hour solid-phase ELISA designed for the quantitative determination of Mouse Creatinine. This ELISA kit for research use only, not for therapeutic or diagnostic applications!

Human Creatinine ELISA kit

E01A2305 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse Creatinine ELISA kit

E01A19807 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Creatinine ELISA Kit

SL2550Hu 96 Tests
EUR 468

Rabbit Creatinine ELISA kit

E01A28547 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rabbit Creatinine ELISA kit

E04C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatinine ELISA kit

E04C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatinine ELISA kit

E04C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatinine ELISA kit

E01A72125 96T
EUR 700
Description: ELISA

Bovine Creatinine ELISA kit

E01A80843 96T
EUR 700
Description: ELISA

Monkey Creatinine ELISA kit

E09C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatinine ELISA kit

E09C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatinine ELISA kit

E09C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatinine ELISA Kit

SL0278Rb - Ask for price

General Creatinine ELISA Kit

DLR-Crtn-Ge 96T
EUR 411
Description: serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Porcine Creatinine ELISA kit

E01A54696 96T
EUR 700
Description: ELISA

Chicken Creatinine ELISA kit

E01A89567 96T
EUR 700
Description: ELISA

General Creatinine ELISA Kit

EK4382 96 tests
EUR 539

General Creatinine ELISA Kit

DL-Crtn-Ge 96T
EUR 391
Description: serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

General Creatinine ELISA Kit

EK17647 96Т
EUR 768

General Creatinine ELISA Kit

RDR-Crtn-Ge-48T 48T
EUR 421.4
Description: serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

General Creatinine ELISA Kit

RDR-Crtn-Ge-48Tests 48 Tests
EUR 585.6

General Creatinine ELISA Kit

RDR-Crtn-Ge-96T 96T
EUR 602
Description: serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

General Creatinine ELISA Kit

RDR-Crtn-Ge-96Tests 96 Tests
EUR 811.2

Osiemdziesiąt trzy procent kwalifikującej się młodzieży zakończyło badanie przesiewowe. Skierowania lekarzy do psychologa zespołu wzrosły o 25% po wdrożeniu programu badań przesiewowych. Wszechstronne psychospołeczne badania przesiewowe można skutecznie wdrożyć jako część rutynowej opieki diabetologicznej u dzieci i mogą zidentyfikować młodzież potrzebującą dodatkowego wsparcia.

Dodaj komentarz