Kliniczne tłumaczenie wyników badań sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2: czy jest więcej, czy mniej niż oko?

Randomizowane badania kontrolowane (RCT) stały się złotym standardem dowodów klinicznych i podstawą kierowanej praktyki klinicznej. RCT opierają się na złożonym zestawie zasad i procedur silnie uzależnionych od analizy statystycznej, zaprojektowanych głównie w celu udzielenia odpowiedzi na konkretne pytanie w eksperymencie klinicznym. Czytelnicy badań klinicznych muszą zastosować umiejętności krytycznej oceny, zanim ślepo zaakceptują wyniki i wnioski z badań, aby nie zinterpretować i niewłaściwie zastosować wyniki.

Przedstawiamy podstawy RCT i omawiamy zależność między ryzykiem względnym (RR) a ryzykiem bezwzględnym (AR) pod względem różnych informacji, które każdy przekazuje. Najlepsze wyniki niektórych niedawnych badań sercowo-naczyniowych, w których stosowano inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2 i agonistów receptora glukagonopodobnego peptydu 1 u pacjentów z cukrzycą typu 2, są wykorzystywane jako przykład zalet oceny zmian RR i AR w celu zrównoważonego przełożenia wyników na sprytna ocena kliniczna.

Sugerujemy również praktyczne wskazówki, które pomogą w klinicznie użytecznej interpretacji raportów zarówno z badań, jak i z różnych badań. Na koniec wspominamy o alternatywnym podejściu, a mianowicie o ograniczonym średnim czasie przeżycia, w celu uzyskania obiektywnych szacunków średniego czasu pominiętych zdarzeń w grupie leczonej w porównaniu z placebo na czas trwania badania.

1ɑ, 25-Dihydroksywitamina D 3 wspomaga osteogenezę poprzez obniżenie poziomu FGF23 u myszy z cukrzycą

1ɑ, 25-dihydroksywitamina D3 (1,25D) i czynnik wzrostu fibroblastów 23 (FGF23) odgrywają ważną rolę w metabolizmie kości poprzez wzajemną regulację. Jednak podstawowy mechanizm między 1,25D i FGF23 w zaburzeniach metabolizmu kości wywołanych cukrzycą nie został jeszcze wyjaśniony. W tym badaniu zbadaliśmy wpływ 1,25D na FGF23 w warunkach cukrzycy zarówno in vitro, jak i in vivo.

Wyniki pokazały, że 1,25D obniża ekspresję FGF23 w osteoblastach znacząco, w sposób zależny od dawki, in vitro w środowisku o wysokim poziomie glukozy. Analiza Western blot i analiza immunofluorescencyjna wskazała, że ​​aktywowany przez 1,25D PI3K / Akt sygnalizuje poprzez wiązanie z receptorem witaminy D (VDR), co hamuje fosforylację czynnika transkrypcyjnego Forkhead Box O1 (FOXO1). Zmniejszona fosforylacja FOXO1 obniżyła ekspresję Dickkopf-1 (DKK1), dobrze znanego inhibitora sygnalizacji Wnt. Ponadto zaobserwowaliśmy, że 1,25D znacznie poprawiło osteogenne markery fenotypowe, takie jak Ocn i Runx2, i uratowało indukowaną cukrzycą utratę masy kostnej in vivo. Nasze wyniki sugerują, że 1,25D może promować osteogenezę poprzez obniżanie poziomu FOXO1 / FGF23 w cukrzycy.

Funkcja komórek beta, insulinooporność i stan witaminy D u pacjentów z cukrzycą typu 2 w zachodniej Kenii

Stan witaminy D w surowicy ma wpływ na stany homeostatyczne glukozy-insuliny leżące u podstaw cukrzycy typu 2 (T2DM). Zostało to opisane w populacji białej i azjatyckiej, gdzie niski poziom witaminy D przewidywał przyszłe upośledzenie funkcji komórek beta i pogorszenie insulinooporności. To badanie miało na celu zbadanie związku między witaminą D w surowicy, insulinoopornością i funkcją komórek beta w subpopulacji czarnych pacjentów z T2DM w Kenii. Głównym celem było określenie poziomu 25-hydroksy (25-OH) witaminy D w surowicy oraz oszacowanie insulinooporności i funkcji komórek beta wśród pacjentów z T2DM w Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH). To było badanie przekrojowe.

Do badania włączono 124 pacjentów z T2DM, którzy zgłosili się do poradni diabetologicznej MTRH w okresie od lutego do maja 2016 roku. Wykluczono pacjentów leczonych insuliną i / lub tiazolidynodionami. Uzyskano dane antropometryczne, kliniczne i demograficzne. Pobrano próbki do oceny poziomu 25-OH witaminy D w surowicy, poziomu insuliny na czczo i poziomu glukozy we krwi na czczo.

Do oszacowania wydzielania komórek beta (HOMA-B) i insulinooporności (HOMA-IR) zastosowano model HOMA (homeostatyczny model oceny); podczas gdy wskaźnik dyspozycji {(DI) hiperbola iloczyn wrażliwości na insulinę (1 / HOMA-IR) i wydzielanie komórek beta} został wykorzystany do oszacowania funkcji komórek beta. Zależności między witaminą D w surowicy, insulinoopornością i funkcją komórek beta zbadano za pomocą modelu regresji liniowej. Średni wiek uczestników badania wynosił 56,2 (± 9,2) lat, a średnie BMI 26,9 kg / m2 (4,3). Czterdzieści dziewięć procent (n = 61) stanowili mężczyźni. Niedobór witaminy D występował u 71,1% (n = 88) badanych. Obserwowano względnie niskie poziomy insulinooporności i wyższe poziomy dysfunkcji komórek beta {mediana HOMA-IR 2,3 (0,7; 6,5) i wskaźnik dyspozycji (DI) 25,5 (14,3; 47,2)}.

Poziomy witaminy D wykazywały niską dodatnią korelację z DI [r = 0,22 (95% CI: 0,03; 0,37)], ale nie były istotnie skorelowane z HOMA-IR [r = 0,07 (95% CI: – 0,11; 0,25)]. Wyniki te wskazują, że raczej dysfunkcja komórek beta niż insulinooporność jako dominujący defekt wśród pacjentów rasy czarnej T2DM szukających opieki w poradni diabetologicznej MTRH. Wśród nich występuje również niedobór witaminy D, który wykazuje niską dodatnią korelację z dysfunkcją komórek beta. Nie zaobserwowano korelacji między niedoborem witaminy D a insulinoopornością.

Kompleksowe badania psychospołeczne w poradni diabetologicznej dla dzieci

ISPAD zaleca rutynowe, kompleksowe psychospołeczne badania przesiewowe dla nastolatków chorych na cukrzycę. Jednak niewiele klinik wdrożyło procedury zgodne z tymi wytycznymi. W niniejszym opracowaniu opisano wyniki powszechnego, kompleksowego programu badań przesiewowych psychospołecznych w zintegrowanej poradni diabetologicznej dziecięcej zlokalizowanej w akademickim ośrodku medycznym.

Kliniczne tłumaczenie wyników badań sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2: czy jest więcej, czy mniej niż oko?

Badani: Wśróduczestników było 232 zróżnicowanych etnicznie nastolatków z cukrzycą typu 1 (55,5% kobiet; M wiek = 14,85; 58,5% Latynosów; 20% Czarnych). Młodzież przed wizytą lekarską wykonywała badania przesiewowe na iPadach w poczekalni. Oceniono odsetek nastolatków z dodatnim wynikiem badania przesiewowego w odniesieniu do każdego pomiaru psychospołecznego, a analizy regresji oceniały, w jaki sposób zmienne psychospołeczne odpowiadają za wariancję braku adherencji insuliny i kontroli glikemii (mierzonej za pomocą A1c).

Obawy psychospołeczne były powszechne i wahały się od 7% nastolatków z dodatnim wynikiem badania przesiewowego pod kątem zaburzeń odżywiania i ryzyka samobójstwa do 52% pozytywnych wyników badań przesiewowych z powodu niskiej motywacji do leczenia cukrzycy.

HbA1c i nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących insuliny były dodatnio skorelowane z ryzykiem samobójstwa, objawami depresji, lękiem, zaburzeniami odżywiania, stresem cukrzycowym, stresem związanym z monitorowaniem stężenia glukozy we krwi, konfliktem rodzinnym i całkowitą liczbą podwyższeń oraz ujemnie skorelowane z motywacją wewnętrzną.

Nieprzyleganie insuliny, zaburzenia odżywiania, stres związany z cukrzycą i konflikty rodzinne w wyjątkowy sposób przewidywały A1c. Wiek, motywacja i konflikt rodzinny jednoznacznie przewidywały nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących insuliny.

Rat Creatinine(Cr)ELISA Kit

GA-E0315RT-96T 96T
EUR 595.2

Human Cr(Creatinine) ELISA Kit

EH4306 96T
EUR 571.5
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.75nmol/ml

Rat Cr(Creatinine) ELISA Kit

ER0864 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Rattus;Sensitivity: 0.75nmol/ml

Human Creatinine,Cr ELISA Kit

201-12-1090 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Bovine Cr(Creatinine) ELISA Kit

EB0090 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Cattle;Sensitivity: 0.75nmol/ml

General Creatinine, Cr ELISA KIT

ELI-07047Ge 96 Tests
EUR 1063.2

Human Creatinine(Cr)ELISA Kit

GA-E1106HM-48T 48T
EUR 346.8

Human Creatinine(Cr)ELISA Kit

GA-E1106HM-96T 96T
EUR 559.2

Rat Creatinine(Cr)ELISA Kit

QY-E11337 96T
EUR 433.2

Mouse Creatinine(Cr)ELISA Kit

QY-E20401 96T
EUR 433.2

Human Creatinine(Cr)ELISA Kit

QY-E03067 96T
EUR 433.2

Bovine Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0374BO-48T 48T
EUR 502.5

Bovine Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0374BO-96T 96T
EUR 618.75

Mouse Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0545MO-48T 48T
EUR 465

Mouse Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0545MO-96T 96T
EUR 600

Rat Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0560RA-48T 48T
EUR 465

Rat Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0560RA-96T 96T
EUR 600

Human Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA1721HU-48T 48T
EUR 435

Human Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA1721HU-96T 96T
EUR 562.5

Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx197924-96tests 96 tests
EUR 990

ELISA kit for Human Creatinine (Cr)

KTE62273-48T 48T
EUR 424.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Creatinine (Cr) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Creatinine (Cr)

KTE62273-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Creatinine (Cr) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Creatinine (Cr)

KTE62273-96T 96T
EUR 686.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Creatinine (Cr) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Cr ELISA Kit| Rat Creatinine ELISA Kit

EF017649 96 Tests
EUR 826.8

Cr ELISA Kit| Bovine Creatinine ELISA Kit

EF011042 96 Tests
EUR 826.8

Mouse Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx196864-96tests 96 tests
EUR 990

Rat Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx196865-96tests 96 tests
EUR 990

Canine CR ELISA Kit

ECC0392 96Tests
EUR 625.2

Canine Cr ELISA Kit

ECC0828 96Tests
EUR 625.2

Human Calretinin (CR) ELISA Kit

DLR-CR-Hu-48T 48T
EUR 574.8
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Calretinin (CR) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Calretinin (CR) ELISA Kit

DLR-CR-Hu-96T 96T
EUR 745.2
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Calretinin (CR) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Calretinin (CR) ELISA Kit

RD-CR-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 573.6

Human Calretinin (CR) ELISA Kit

RD-CR-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 794.4

Human Calretinin (CR) ELISA Kit

RDR-CR-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 600

Human Calretinin (CR) ELISA Kit

RDR-CR-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 830.4

Creatinine ELISA Kit| Mouse Creatinine ELISA Kit

EF013537 96 Tests
EUR 826.8

Creatinine ELISA Kit

DLR-Crtn-Ge-48T 48T
EUR 562.8
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Creatinine in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Creatinine ELISA Kit

DLR-Crtn-Ge-96T 96T
EUR 729.6
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Creatinine in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Urinary Creatinine(Urinary Creatinine) ELISA Kit

QY-E05390 96T
EUR 433.2

Mouse CR ELISA Kit

EMC0392 96Tests
EUR 625.2

Mouse Cr ELISA Kit

EMC0828 96Tests
EUR 625.2

Sheep CR ELISA Kit

ESC0392 96Tests
EUR 625.2

Human CR ELISA Kit

EHC0392 96Tests
EUR 625.2

Human Cr ELISA Kit

EHC0828 96Tests
EUR 625.2

Monkey CR ELISA Kit

EMKC0392 96Tests
EUR 625.2

Rat CR ELISA Kit

ERC0392 96Tests
EUR 625.2

Rat Cr ELISA Kit

ERC0828 96Tests
EUR 625.2

Rabbit CR ELISA Kit

ERTC0392 96Tests
EUR 625.2

Rabbit Cr ELISA Kit

ERTC0828 96Tests
EUR 625.2

Porcine CR ELISA Kit

EPC0392 96Tests
EUR 625.2

Porcine Cr ELISA Kit

EPC0828 96Tests
EUR 625.2

Goat CR ELISA Kit

EGTC0392 96Tests
EUR 625.2

Goat Cr ELISA Kit

EGTC0828 96Tests
EUR 625.2

Bovine CR ELISA Kit

EBC0392 96Tests
EUR 625.2

Bovine Cr ELISA Kit

EBC0828 96Tests
EUR 625.2

Chicken CR ELISA Kit

ECKC0392 96Tests
EUR 625.2

Anserini CR ELISA Kit

EAC0392 96Tests
EUR 625.2

Anserine Cr ELISA Kit

EAC0828 96Tests
EUR 625.2

Cr ELISA KIT|Human

EF007458 96 Tests
EUR 826.8

Human Creatinine ELISA kit

E01C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatinine ELISA kit

E01C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatinine ELISA kit

E01C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Creatinine ELISA kit

E02C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Creatinine ELISA kit

E02C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Creatinine ELISA kit

E02C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatinine ELISA Kit

DEIABL-M4 96T
EUR 752.4
Description: This CD Creatinine ELISA kit is a 1.5 hour solid-phase ELISA designed for the quantitative determination of Mouse Creatinine. This ELISA kit for research use only, not for therapeutic or diagnostic applications!

Pig Creatinine ELISA kit

E07C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatinine ELISA kit

E07C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatinine ELISA kit

E07C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatinine ELISA kit

E06C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatinine ELISA kit

E06C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatinine ELISA kit

E06C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatinine ELISA kit

E04C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatinine ELISA kit

E04C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatinine ELISA kit

E04C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatinine ELISA kit

E08C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatinine ELISA kit

E08C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatinine ELISA kit

E08C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatinine ELISA kit

E09C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatinine ELISA kit

E09C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatinine ELISA kit

E09C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatinine ELISA kit

E03C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatinine ELISA kit

E03C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatinine ELISA kit

E03C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Creatinine ELISA Kit (OKEH02617)

OKEH02617 96 Wells
EUR 825.6
Description: Description of target: Measuring serum creatinine is a simple test and it is the most commonly used indicator of renal function. In the United States, creatinine is typically reported in mg/dL, whereas, in Canada and a few European countries, umol/litre may be used. 1 mg/dL of creatinine is 88.4 umol/L. The typical human reference ranges for serum creatinine are 0.5 to 1.0 mg/dL (about 45-90 umol/L) for women and 0.7 to 1.2 mg/dL (60-110 umol/L) for men. While a baseline (medicine) serum creatinine of 2.0 mg/dL (150 umol/L) may indicate normal kidney function in a male body builder, a serum creatinine of 1.2 mg/dL (110 umol/L) can indicate significant renal disease in an elderly female. for male reference range are 60-120 umol/L and for female it is 50-110 umol/L. Creatinine is a break-down product of creatine phosphate in muscle, and is usually produced at a fairly constant rate by the body (depending on muscle mass).;Species reactivity: All;Application: ;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Competitive ELISA;Sensitivity: 1.4umol/ml

General Creatinine ELISA Kit

RD-Crtn-Ge-48Tests 48 Tests
EUR 560.4

General Creatinine ELISA Kit

RD-Crtn-Ge-96Tests 96 Tests
EUR 775.2

General Creatinine ELISA Kit

RDR-Crtn-Ge-48Tests 48 Tests
EUR 585.6

General Creatinine ELISA Kit

RDR-Crtn-Ge-96Tests 96 Tests
EUR 811.2

Creatinine (Human) ELISA Kit

E4368-100 each
EUR 907.2

Creatinine (Mouse) ELISA Kit

E4369-100 each
EUR 966

Creatinine (Rat) ELISA Kit

E4370-100 each
EUR 966

Creatinine

CB0328 5g
EUR 68.35

Creatinine

B1717-50 50 mg
EUR 153.6
Description: Creatinine is a break-down product of creatine phosphate in muscle, and is usually produced at a fairly constant rate by the body.

Creatinine

GK8780-100G 100 g
EUR 151.2

Creatinine

GK8780-25G 25 g
EUR 74.4

Creatinine

HY-B0504 500mg
EUR 129.6

Rabbit Crosslaps,Cr ELISA Kit

CN-00655R1 96T
EUR 530.4

Rabbit Crosslaps,Cr ELISA Kit

CN-00655R2 48T
EUR 351.6

Rat Calretinin,CR ELISA Kit

CN-01684R1 96T
EUR 529.2

Rat Calretinin,CR ELISA Kit

CN-01684R2 48T
EUR 349.2

Rat Crosslaps,Cr ELISA Kit

CN-01838R1 96T
EUR 546

Rat Crosslaps,Cr ELISA Kit

CN-01838R2 48T
EUR 364.8

Human Crosslaps,Cr ELISA kit

E01C2033-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Crosslaps,Cr in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Crosslaps,Cr ELISA kit

E01C2033-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Crosslaps,Cr in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Crosslaps,Cr ELISA kit

E01C2033-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Crosslaps,Cr in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Crosslaps,Cr ELISA Kit

CN-02715M1 96T
EUR 538.8

Mouse Crosslaps,Cr ELISA Kit

CN-02715M2 48T
EUR 358.8

Human Calretinin,CR ELISA Kit

CN-03978H1 96T
EUR 549.6

Human Calretinin,CR ELISA Kit

CN-03978H2 48T
EUR 368.4

Human Crosslaps,Cr ELISA Kit

CN-03988H1 96T
EUR 520.8

Human Crosslaps,Cr ELISA Kit

CN-03988H2 48T
EUR 340.8

Mouse Calretinin,CR ELISA Kit

CN-02554M1 96T
EUR 592.8

Mouse Calretinin,CR ELISA Kit

CN-02554M2 48T
EUR 412.8

Goat Crosslaps,Cr ELISA kit

E06C2033-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Crosslaps,Cr in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Crosslaps,Cr ELISA kit

E06C2033-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Crosslaps,Cr in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Osiemdziesiąt trzy procent kwalifikującej się młodzieży zakończyło badanie przesiewowe. Skierowania lekarzy do psychologa zespołu wzrosły o 25% po wdrożeniu programu badań przesiewowych. Wszechstronne psychospołeczne badania przesiewowe można skutecznie wdrożyć jako część rutynowej opieki diabetologicznej u dzieci i mogą zidentyfikować młodzież potrzebującą dodatkowego wsparcia.

Dodaj komentarz