Kliniczne tłumaczenie wyników badań sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2: czy jest więcej, czy mniej niż oko?

Randomizowane badania kontrolowane (RCT) stały się złotym standardem dowodów klinicznych i podstawą kierowanej praktyki klinicznej. RCT opierają się na złożonym zestawie zasad i procedur silnie uzależnionych od analizy statystycznej, zaprojektowanych głównie w celu udzielenia odpowiedzi na konkretne pytanie w eksperymencie klinicznym. Czytelnicy badań klinicznych muszą zastosować umiejętności krytycznej oceny, zanim ślepo zaakceptują wyniki i wnioski z badań, aby nie zinterpretować i niewłaściwie zastosować wyniki.

Przedstawiamy podstawy RCT i omawiamy zależność między ryzykiem względnym (RR) a ryzykiem bezwzględnym (AR) pod względem różnych informacji, które każdy przekazuje. Najlepsze wyniki niektórych niedawnych badań sercowo-naczyniowych, w których stosowano inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2 i agonistów receptora glukagonopodobnego peptydu 1 u pacjentów z cukrzycą typu 2, są wykorzystywane jako przykład zalet oceny zmian RR i AR w celu zrównoważonego przełożenia wyników na sprytna ocena kliniczna.

Sugerujemy również praktyczne wskazówki, które pomogą w klinicznie użytecznej interpretacji raportów zarówno z badań, jak i z różnych badań. Na koniec wspominamy o alternatywnym podejściu, a mianowicie o ograniczonym średnim czasie przeżycia, w celu uzyskania obiektywnych szacunków średniego czasu pominiętych zdarzeń w grupie leczonej w porównaniu z placebo na czas trwania badania.

1ɑ, 25-Dihydroksywitamina D 3 wspomaga osteogenezę poprzez obniżenie poziomu FGF23 u myszy z cukrzycą

1ɑ, 25-dihydroksywitamina D3 (1,25D) i czynnik wzrostu fibroblastów 23 (FGF23) odgrywają ważną rolę w metabolizmie kości poprzez wzajemną regulację. Jednak podstawowy mechanizm między 1,25D i FGF23 w zaburzeniach metabolizmu kości wywołanych cukrzycą nie został jeszcze wyjaśniony. W tym badaniu zbadaliśmy wpływ 1,25D na FGF23 w warunkach cukrzycy zarówno in vitro, jak i in vivo.

Wyniki pokazały, że 1,25D obniża ekspresję FGF23 w osteoblastach znacząco, w sposób zależny od dawki, in vitro w środowisku o wysokim poziomie glukozy. Analiza Western blot i analiza immunofluorescencyjna wskazała, że ​​aktywowany przez 1,25D PI3K / Akt sygnalizuje poprzez wiązanie z receptorem witaminy D (VDR), co hamuje fosforylację czynnika transkrypcyjnego Forkhead Box O1 (FOXO1). Zmniejszona fosforylacja FOXO1 obniżyła ekspresję Dickkopf-1 (DKK1), dobrze znanego inhibitora sygnalizacji Wnt. Ponadto zaobserwowaliśmy, że 1,25D znacznie poprawiło osteogenne markery fenotypowe, takie jak Ocn i Runx2, i uratowało indukowaną cukrzycą utratę masy kostnej in vivo. Nasze wyniki sugerują, że 1,25D może promować osteogenezę poprzez obniżanie poziomu FOXO1 / FGF23 w cukrzycy.

Funkcja komórek beta, insulinooporność i stan witaminy D u pacjentów z cukrzycą typu 2 w zachodniej Kenii

Stan witaminy D w surowicy ma wpływ na stany homeostatyczne glukozy-insuliny leżące u podstaw cukrzycy typu 2 (T2DM). Zostało to opisane w populacji białej i azjatyckiej, gdzie niski poziom witaminy D przewidywał przyszłe upośledzenie funkcji komórek beta i pogorszenie insulinooporności. To badanie miało na celu zbadanie związku między witaminą D w surowicy, insulinoopornością i funkcją komórek beta w subpopulacji czarnych pacjentów z T2DM w Kenii. Głównym celem było określenie poziomu 25-hydroksy (25-OH) witaminy D w surowicy oraz oszacowanie insulinooporności i funkcji komórek beta wśród pacjentów z T2DM w Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH). To było badanie przekrojowe.

Do badania włączono 124 pacjentów z T2DM, którzy zgłosili się do poradni diabetologicznej MTRH w okresie od lutego do maja 2016 roku. Wykluczono pacjentów leczonych insuliną i / lub tiazolidynodionami. Uzyskano dane antropometryczne, kliniczne i demograficzne. Pobrano próbki do oceny poziomu 25-OH witaminy D w surowicy, poziomu insuliny na czczo i poziomu glukozy we krwi na czczo.

Do oszacowania wydzielania komórek beta (HOMA-B) i insulinooporności (HOMA-IR) zastosowano model HOMA (homeostatyczny model oceny); podczas gdy wskaźnik dyspozycji {(DI) hiperbola iloczyn wrażliwości na insulinę (1 / HOMA-IR) i wydzielanie komórek beta} został wykorzystany do oszacowania funkcji komórek beta. Zależności między witaminą D w surowicy, insulinoopornością i funkcją komórek beta zbadano za pomocą modelu regresji liniowej. Średni wiek uczestników badania wynosił 56,2 (± 9,2) lat, a średnie BMI 26,9 kg / m2 (4,3). Czterdzieści dziewięć procent (n = 61) stanowili mężczyźni. Niedobór witaminy D występował u 71,1% (n = 88) badanych. Obserwowano względnie niskie poziomy insulinooporności i wyższe poziomy dysfunkcji komórek beta {mediana HOMA-IR 2,3 (0,7; 6,5) i wskaźnik dyspozycji (DI) 25,5 (14,3; 47,2)}.

Poziomy witaminy D wykazywały niską dodatnią korelację z DI [r = 0,22 (95% CI: 0,03; 0,37)], ale nie były istotnie skorelowane z HOMA-IR [r = 0,07 (95% CI: – 0,11; 0,25)]. Wyniki te wskazują, że raczej dysfunkcja komórek beta niż insulinooporność jako dominujący defekt wśród pacjentów rasy czarnej T2DM szukających opieki w poradni diabetologicznej MTRH. Wśród nich występuje również niedobór witaminy D, który wykazuje niską dodatnią korelację z dysfunkcją komórek beta. Nie zaobserwowano korelacji między niedoborem witaminy D a insulinoopornością.

Kompleksowe badania psychospołeczne w poradni diabetologicznej dla dzieci

ISPAD zaleca rutynowe, kompleksowe psychospołeczne badania przesiewowe dla nastolatków chorych na cukrzycę. Jednak niewiele klinik wdrożyło procedury zgodne z tymi wytycznymi. W niniejszym opracowaniu opisano wyniki powszechnego, kompleksowego programu badań przesiewowych psychospołecznych w zintegrowanej poradni diabetologicznej dziecięcej zlokalizowanej w akademickim ośrodku medycznym.

Kliniczne tłumaczenie wyników badań sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2: czy jest więcej, czy mniej niż oko?

Badani: Wśróduczestników było 232 zróżnicowanych etnicznie nastolatków z cukrzycą typu 1 (55,5% kobiet; M wiek = 14,85; 58,5% Latynosów; 20% Czarnych). Młodzież przed wizytą lekarską wykonywała badania przesiewowe na iPadach w poczekalni. Oceniono odsetek nastolatków z dodatnim wynikiem badania przesiewowego w odniesieniu do każdego pomiaru psychospołecznego, a analizy regresji oceniały, w jaki sposób zmienne psychospołeczne odpowiadają za wariancję braku adherencji insuliny i kontroli glikemii (mierzonej za pomocą A1c).

Obawy psychospołeczne były powszechne i wahały się od 7% nastolatków z dodatnim wynikiem badania przesiewowego pod kątem zaburzeń odżywiania i ryzyka samobójstwa do 52% pozytywnych wyników badań przesiewowych z powodu niskiej motywacji do leczenia cukrzycy.

HbA1c i nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących insuliny były dodatnio skorelowane z ryzykiem samobójstwa, objawami depresji, lękiem, zaburzeniami odżywiania, stresem cukrzycowym, stresem związanym z monitorowaniem stężenia glukozy we krwi, konfliktem rodzinnym i całkowitą liczbą podwyższeń oraz ujemnie skorelowane z motywacją wewnętrzną.

Nieprzyleganie insuliny, zaburzenia odżywiania, stres związany z cukrzycą i konflikty rodzinne w wyjątkowy sposób przewidywały A1c. Wiek, motywacja i konflikt rodzinny jednoznacznie przewidywały nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących insuliny.

Rat Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0560RA-48T 48T
EUR 465

Rat Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0560RA-96T 96T
EUR 600

Human Creatinine,Cr ELISA Kit

201-12-1090 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human Creatinine(Cr)ELISA Kit

GA-E1106HM-48T 48T
EUR 346.8

Human Creatinine(Cr)ELISA Kit

GA-E1106HM-96T 96T
EUR 559.2

Human Cr(Creatinine) ELISA Kit

EH4306 96T
EUR 571.5
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.75nmol/ml

Mouse Cr(Creatinine) ELISA Kit

EM0950 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 0.75nmol/ml

Mouse Creatinine(Cr)ELISA Kit

QY-E20401 96T
EUR 433.2

Human Creatinine(Cr)ELISA Kit

QY-E03067 96T
EUR 433.2

Mouse Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0545MO-48T 48T
EUR 465

Mouse Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0545MO-96T 96T
EUR 600

Human Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA1721HU-48T 48T
EUR 435

Human Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA1721HU-96T 96T
EUR 562.5

Bovine Cr(Creatinine) ELISA Kit

EB0090 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Cattle;Sensitivity: 0.75nmol/ml

Bovine Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0374BO-48T 48T
EUR 502.5

Bovine Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0374BO-96T 96T
EUR 618.75

General Cr/ Creatinine ELISA Kit

E0017Ge 1 Kit
EUR 675.6

General Creatinine, Cr ELISA KIT

ELI-07047Ge 96 Tests
EUR 1063.2

ELISA kit for Cr (Creatinine)

E-EL-0058 1 plate of 96 wells
EUR 452.4
Description: A competitive ELISA kit for quantitative measurement of Cr (Creatinine) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Cr ELISA Kit| Rat Creatinine ELISA Kit

EF017649 96 Tests
EUR 826.8

Cr ELISA Kit| Bovine Creatinine ELISA Kit

EF011042 96 Tests
EUR 826.8

ELISA kit for Human Creatinine (Cr)

KTE62273-48T 48T
EUR 424.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Creatinine (Cr) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Creatinine (Cr)

KTE62273-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Creatinine (Cr) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Creatinine (Cr)

KTE62273-96T 96T
EUR 686.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Creatinine (Cr) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx197924-96tests 96 tests
EUR 990

Creatinine ELISA Kit| Mouse Creatinine ELISA Kit

EF013537 96 Tests
EUR 826.8

Rat Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx196865-96tests 96 tests
EUR 990

Mouse Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx196864-96tests 96 tests
EUR 990

Creatinine ELISA Kit

DLR-Crtn-Ge-48T 48T
EUR 562.8
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Creatinine in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Creatinine ELISA Kit

DLR-Crtn-Ge-96T 96T
EUR 729.6
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Creatinine in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Urinary Creatinine(Urinary Creatinine) ELISA Kit

QY-E05390 96T
EUR 433.2

Rat Creatinine ELISA kit

E02C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Creatinine ELISA kit

E02C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Creatinine ELISA kit

E02C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatinine ELISA kit

E08C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatinine ELISA kit

E08C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatinine ELISA kit

E08C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatinine ELISA kit

E07C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatinine ELISA kit

E07C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatinine ELISA kit

E07C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatinine ELISA kit

E06C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatinine ELISA kit

E06C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatinine ELISA kit

E06C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatinine ELISA Kit

DEIABL-M4 96T
EUR 752.4
Description: This CD Creatinine ELISA kit is a 1.5 hour solid-phase ELISA designed for the quantitative determination of Mouse Creatinine. This ELISA kit for research use only, not for therapeutic or diagnostic applications!

Human Creatinine ELISA kit

E01C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatinine ELISA kit

E01C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatinine ELISA kit

E01C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatinine ELISA kit

E03C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatinine ELISA kit

E03C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatinine ELISA kit

E03C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatinine ELISA kit

E04C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatinine ELISA kit

E04C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatinine ELISA kit

E04C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatinine ELISA kit

E09C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatinine ELISA kit

E09C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatinine ELISA kit

E09C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

General Creatinine ELISA Kit

RDR-Crtn-Ge-48Tests 48 Tests
EUR 585.6

General Creatinine ELISA Kit

RDR-Crtn-Ge-96Tests 96 Tests
EUR 811.2

General Creatinine ELISA Kit

RD-Crtn-Ge-48Tests 48 Tests
EUR 560.4

General Creatinine ELISA Kit

RD-Crtn-Ge-96Tests 96 Tests
EUR 775.2

General Creatinine ELISA Kit

RD-Crtn-Ge-48T 48T
EUR 401.3
Description: serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

General Creatinine ELISA Kit

RD-Crtn-Ge-96T 96T
EUR 573.3
Description: serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

General Creatinine ELISA Kit

RDR-Crtn-Ge-48T 48T
EUR 421.4
Description: serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

General Creatinine ELISA Kit

RDR-Crtn-Ge-96T 96T
EUR 602
Description: serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Creatinine ELISA Kit (OKEH02617)

OKEH02617 96 Wells
EUR 825.6
Description: Description of target: Measuring serum creatinine is a simple test and it is the most commonly used indicator of renal function. In the United States, creatinine is typically reported in mg/dL, whereas, in Canada and a few European countries, umol/litre may be used. 1 mg/dL of creatinine is 88.4 umol/L. The typical human reference ranges for serum creatinine are 0.5 to 1.0 mg/dL (about 45-90 umol/L) for women and 0.7 to 1.2 mg/dL (60-110 umol/L) for men. While a baseline (medicine) serum creatinine of 2.0 mg/dL (150 umol/L) may indicate normal kidney function in a male body builder, a serum creatinine of 1.2 mg/dL (110 umol/L) can indicate significant renal disease in an elderly female. for male reference range are 60-120 umol/L and for female it is 50-110 umol/L. Creatinine is a break-down product of creatine phosphate in muscle, and is usually produced at a fairly constant rate by the body (depending on muscle mass).;Species reactivity: All;Application: ;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Competitive ELISA;Sensitivity: 1.4umol/ml

Creatinine (Rat) ELISA Kit

E4370-100 each
EUR 966

Guinea pig Creatinine ELISA kit

E05C0629-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Creatinine ELISA kit

E05C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Creatinine ELISA kit

E05C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Creatinine (Human) ELISA Kit

E4368-100 each
EUR 907.2

Creatinine (Mouse) ELISA Kit

E4369-100 each
EUR 966

ELISA kit for General Creatinine

EK4382 96 tests
EUR 602.4
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of General Creatinine in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Creatinine kinase (CK) ELISA Kit

QY-E11848 96T
EUR 448.8

Creatinine

B1717-50 50 mg
EUR 153.6
Description: Creatinine is a break-down product of creatine phosphate in muscle, and is usually produced at a fairly constant rate by the body.

Creatinine

CB0328 5g
EUR 68.35

Creatinine

GK8780-100G 100 g
EUR 151.2

Creatinine

GK8780-25G 25 g
EUR 74.4

Creatinine

HY-B0504 500mg
EUR 129.6

Creatinine

GK8780-100 100
EUR 95

Creatinine

GK8780-25 25
EUR 31.7

Mouse Creatinine ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

9255 1 Kit
EUR 927.6

Creatinine Assay Kit

abx098422-Hitachi7020R150ml3R250ml1 Hitachi 7020; R1: 50ml×3 R2: 50ml×1
EUR 622.8

Creatinine Assay Kit

abx098422-Hitachi7060R190ml2R260ml1 Hitachi 7060; R1: 90ml×2 R2: 60ml×1
EUR 566.4

Creatinine Assay Kit

abx098422-Toshiba120R140ml3R240ml1 Toshiba 120; R1: 40ml×3 R2: 40ml×1
EUR 679.2

Creatinine Assay Kit

abx098422-Toshiba120R150ml3R250ml1 Toshiba 120; R1: 50ml×3 R2: 50ml×1
EUR 622.8

Creatinine Assay Kit

abx098422-Toshiba40R150ml3R250ml1 Toshiba 40; R1: 50ml×3 R2: 50ml×1
EUR 622.8

Creatinine Assay Kit

55R-1467 100 assays
EUR 765.6
Description: Assay Kit for detection of Creatinine in the research laboratory

Creatinine Assay Kit

Z5030020 500 assays
EUR 636

ELISA kit for Human Urinary creatinine (UCR)

KTE62727-48T 48T
EUR 424.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Urinary creatinine (UCR) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Urinary creatinine (UCR)

KTE62727-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Urinary creatinine (UCR) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Urinary creatinine (UCR)

KTE62727-96T 96T
EUR 686.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Urinary creatinine (UCR) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Creatinine [BTG]

DAGA-186G 500ug
EUR 1425.6

Creatinine-HRP

80-1133 500 ul
EUR 159.6
Description: Creatinine Conjugate for use in immunoassays

Creatinine-HRP

DAG-CL005 500 μl
EUR 1248

Urinary Creatinine Assay Kit

STA-378 192 assays
EUR 518.4
Description: Cell Biolabs? Creatinine Assay Kit measures creatinine levels in urine. Samples are compared to a known concentration of creatinine standard within a 96-well microtiter plate format. Samples and standards are incubated for 30 minutes with a reaction reagent which changes color from yellow to bright orange upon reacting with creatinine, forming the creatinine-picrate complex. The plate is read with a standard 96-well spectrophotometric microplate reader at 490 nm. Higher OD values correlate with high creatinine concentrations. Sample creatinine concentrations are determined by comparison with the known creatinine standards.

Urinary Creatinine Assay Kit

UCR1 1 Kit
EUR 164.4

Creatinine(N) [HRP]

DAG1075 0.5ml
EUR 1014

RealQuant Creatinine Assay Kit

C0500-050 500 Assays
EUR 999.6

Urine Creatinine Detection Kit

SKT-200-192 2 plates of 96 wells
EUR 410.4
Description: Direct Detection kit used for quantitative measuring creatinine in Urine samples from Human, Monkey, Dog, Rat

Creatinine Serum Detection Kit

SKT-217-192 2 plates of 96 wells
EUR 410.4
Description: Direct Colorimetric assay used to measure creatinine in Serum, Plasma samples from Human, Mouse, Rabbit, Rat, Sheep

Creatinine N-HRP

80-1132 500 ul
EUR 970.8
Description: Creatinine N Conjugate for use in immunoassays

Creatinine Serum Kit (2 Plate)

KB02-H1 2x96 well plates
EUR 277

Creatinine Serum Kit (4 Plate)

KB02-H2 4x96 well plates
EUR 454

Creatinine N antibody

20-1373 100 ul
EUR 1054.8
Description: Sheep polyclonal Creatinine N antibody

EnzyChrom™ Creatinine Assay Kit

E2CT-100 100
EUR 399
Description: For quantitative determination of creatinine and evaluation of drug effects on its metabolism. Key Features: Fast and sensitive. Linear detection range: 4.8 to 500 µM or 0.054-5.7 mg/dL (colorimetric assay) and 0.25 to 100 µM or 0.0028-1.14 mg/dL (fluorimetric assay) for a 60 min reaction. It is 3- and 53-fold more sensitive than the traditional Jaffe method (e.g. DICT-500), especially useful for small samples or where high sensitivity is required. Convenient. The procedure involves adding a single working reagent and reading after 60 minutes. Room temperature assay. No 37°C heater is needed. High-throughput. Homogeneous "mix-incubate-measure" type assay. Can be readily automated to process thousands of samples per day. Method: OD570nm; FL530/585nm. Samples: Urine, serum, plasma, and other biological preparations. Species: All. Procedure: 60 min. Size: 100 tests. Detection Limit: Colorimetric assay: 4.8 µM or 0.054 mg/dL; Fluorimetric assay: 0.25 µM or 0.0028 mg/dL.

Creatinine Standard, 1ML

C003-1ML 1ML
EUR 218

Creatinine Acid antibody

20-1244 100 ul
EUR 651.6
Description: Sheep polyclonal Creatinine Acid antibody

Creatinine Standard, 100UL

C003-100UL 100UL
EUR 85

Creatinine Solution, 100ML

X116-100ML 100ML
EUR 94

Creatinine Solution, 25ML

X120-25ML 25ML
EUR 144

QuantiChrom™ Creatinine Assay Kit

DICT-500 500
EUR 399
Description: For quantitative determination of creatinine and evaluation of drug effects on creatinine metabolism. Key Features: Sensitive and accurate. Use 30 µL samples. Detection limit 0.10 mg/dL (8 µM) creatinine in 96-well plate assay. Simple and high-throughput. The procedure involves addition of a single working reagent and incubation for 5 min. Can be automated as a high-throughput assay for thousands of samples per day. Improved reagent stability and versatility. The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability. Assays can be executed in 96-well plate or cuvet. Low interference in biological samples. No pretreatments are needed. Assays can be directly performed on raw biological samples. Method: OD510nm. Samples: Urine, serum, plasma and biological preparations. Species: All. Procedure: Assay takes 20 min. Kit size: 500 tests. Detection limit: 0.1 mg/dL (8 µM).

Serum Creatinine ELISA kit (colorimetric, all species), 96 tests, quantitative

100-300-SCR 1 kit
EUR 343.2

Urinary Creatinine Assay Kit (5 kit size)

UCR5 5 Kits
EUR 409.2

Serum Creatinine ELISA kit (colorimetric, all species), 2x96 tests, quantitative

100-305-SCR 1 kit
EUR 562.8

Creatinine Color Reagent, 28ML

C004-28ML 28ML
EUR 254

Creatinine Urinary Detection Kit (2 Plate)

K002-H1 2x96 well plates
EUR 271

Osiemdziesiąt trzy procent kwalifikującej się młodzieży zakończyło badanie przesiewowe. Skierowania lekarzy do psychologa zespołu wzrosły o 25% po wdrożeniu programu badań przesiewowych. Wszechstronne psychospołeczne badania przesiewowe można skutecznie wdrożyć jako część rutynowej opieki diabetologicznej u dzieci i mogą zidentyfikować młodzież potrzebującą dodatkowego wsparcia.

Dodaj komentarz