Kliniczne tłumaczenie wyników badań sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2: czy jest więcej, czy mniej niż oko?

Randomizowane badania kontrolowane (RCT) stały się złotym standardem dowodów klinicznych i podstawą kierowanej praktyki klinicznej. RCT opierają się na złożonym zestawie zasad i procedur silnie uzależnionych od analizy statystycznej, zaprojektowanych głównie w celu udzielenia odpowiedzi na konkretne pytanie w eksperymencie klinicznym. Czytelnicy badań klinicznych muszą zastosować umiejętności krytycznej oceny, zanim ślepo zaakceptują wyniki i wnioski z badań, aby nie zinterpretować i niewłaściwie zastosować wyniki.

Przedstawiamy podstawy RCT i omawiamy zależność między ryzykiem względnym (RR) a ryzykiem bezwzględnym (AR) pod względem różnych informacji, które każdy przekazuje. Najlepsze wyniki niektórych niedawnych badań sercowo-naczyniowych, w których stosowano inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2 i agonistów receptora glukagonopodobnego peptydu 1 u pacjentów z cukrzycą typu 2, są wykorzystywane jako przykład zalet oceny zmian RR i AR w celu zrównoważonego przełożenia wyników na sprytna ocena kliniczna.

Sugerujemy również praktyczne wskazówki, które pomogą w klinicznie użytecznej interpretacji raportów zarówno z badań, jak i z różnych badań. Na koniec wspominamy o alternatywnym podejściu, a mianowicie o ograniczonym średnim czasie przeżycia, w celu uzyskania obiektywnych szacunków średniego czasu pominiętych zdarzeń w grupie leczonej w porównaniu z placebo na czas trwania badania.

1ɑ, 25-Dihydroksywitamina D 3 wspomaga osteogenezę poprzez obniżenie poziomu FGF23 u myszy z cukrzycą

1ɑ, 25-dihydroksywitamina D3 (1,25D) i czynnik wzrostu fibroblastów 23 (FGF23) odgrywają ważną rolę w metabolizmie kości poprzez wzajemną regulację. Jednak podstawowy mechanizm między 1,25D i FGF23 w zaburzeniach metabolizmu kości wywołanych cukrzycą nie został jeszcze wyjaśniony. W tym badaniu zbadaliśmy wpływ 1,25D na FGF23 w warunkach cukrzycy zarówno in vitro, jak i in vivo.

Wyniki pokazały, że 1,25D obniża ekspresję FGF23 w osteoblastach znacząco, w sposób zależny od dawki, in vitro w środowisku o wysokim poziomie glukozy. Analiza Western blot i analiza immunofluorescencyjna wskazała, że ​​aktywowany przez 1,25D PI3K / Akt sygnalizuje poprzez wiązanie z receptorem witaminy D (VDR), co hamuje fosforylację czynnika transkrypcyjnego Forkhead Box O1 (FOXO1). Zmniejszona fosforylacja FOXO1 obniżyła ekspresję Dickkopf-1 (DKK1), dobrze znanego inhibitora sygnalizacji Wnt. Ponadto zaobserwowaliśmy, że 1,25D znacznie poprawiło osteogenne markery fenotypowe, takie jak Ocn i Runx2, i uratowało indukowaną cukrzycą utratę masy kostnej in vivo. Nasze wyniki sugerują, że 1,25D może promować osteogenezę poprzez obniżanie poziomu FOXO1 / FGF23 w cukrzycy.

Funkcja komórek beta, insulinooporność i stan witaminy D u pacjentów z cukrzycą typu 2 w zachodniej Kenii

Stan witaminy D w surowicy ma wpływ na stany homeostatyczne glukozy-insuliny leżące u podstaw cukrzycy typu 2 (T2DM). Zostało to opisane w populacji białej i azjatyckiej, gdzie niski poziom witaminy D przewidywał przyszłe upośledzenie funkcji komórek beta i pogorszenie insulinooporności. To badanie miało na celu zbadanie związku między witaminą D w surowicy, insulinoopornością i funkcją komórek beta w subpopulacji czarnych pacjentów z T2DM w Kenii. Głównym celem było określenie poziomu 25-hydroksy (25-OH) witaminy D w surowicy oraz oszacowanie insulinooporności i funkcji komórek beta wśród pacjentów z T2DM w Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH). To było badanie przekrojowe.

Do badania włączono 124 pacjentów z T2DM, którzy zgłosili się do poradni diabetologicznej MTRH w okresie od lutego do maja 2016 roku. Wykluczono pacjentów leczonych insuliną i / lub tiazolidynodionami. Uzyskano dane antropometryczne, kliniczne i demograficzne. Pobrano próbki do oceny poziomu 25-OH witaminy D w surowicy, poziomu insuliny na czczo i poziomu glukozy we krwi na czczo.

Do oszacowania wydzielania komórek beta (HOMA-B) i insulinooporności (HOMA-IR) zastosowano model HOMA (homeostatyczny model oceny); podczas gdy wskaźnik dyspozycji {(DI) hiperbola iloczyn wrażliwości na insulinę (1 / HOMA-IR) i wydzielanie komórek beta} został wykorzystany do oszacowania funkcji komórek beta. Zależności między witaminą D w surowicy, insulinoopornością i funkcją komórek beta zbadano za pomocą modelu regresji liniowej. Średni wiek uczestników badania wynosił 56,2 (± 9,2) lat, a średnie BMI 26,9 kg / m2 (4,3). Czterdzieści dziewięć procent (n = 61) stanowili mężczyźni. Niedobór witaminy D występował u 71,1% (n = 88) badanych. Obserwowano względnie niskie poziomy insulinooporności i wyższe poziomy dysfunkcji komórek beta {mediana HOMA-IR 2,3 (0,7; 6,5) i wskaźnik dyspozycji (DI) 25,5 (14,3; 47,2)}.

Poziomy witaminy D wykazywały niską dodatnią korelację z DI [r = 0,22 (95% CI: 0,03; 0,37)], ale nie były istotnie skorelowane z HOMA-IR [r = 0,07 (95% CI: – 0,11; 0,25)]. Wyniki te wskazują, że raczej dysfunkcja komórek beta niż insulinooporność jako dominujący defekt wśród pacjentów rasy czarnej T2DM szukających opieki w poradni diabetologicznej MTRH. Wśród nich występuje również niedobór witaminy D, który wykazuje niską dodatnią korelację z dysfunkcją komórek beta. Nie zaobserwowano korelacji między niedoborem witaminy D a insulinoopornością.

Kompleksowe badania psychospołeczne w poradni diabetologicznej dla dzieci

ISPAD zaleca rutynowe, kompleksowe psychospołeczne badania przesiewowe dla nastolatków chorych na cukrzycę. Jednak niewiele klinik wdrożyło procedury zgodne z tymi wytycznymi. W niniejszym opracowaniu opisano wyniki powszechnego, kompleksowego programu badań przesiewowych psychospołecznych w zintegrowanej poradni diabetologicznej dziecięcej zlokalizowanej w akademickim ośrodku medycznym.

Kliniczne tłumaczenie wyników badań sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2: czy jest więcej, czy mniej niż oko?

Badani: Wśróduczestników było 232 zróżnicowanych etnicznie nastolatków z cukrzycą typu 1 (55,5% kobiet; M wiek = 14,85; 58,5% Latynosów; 20% Czarnych). Młodzież przed wizytą lekarską wykonywała badania przesiewowe na iPadach w poczekalni. Oceniono odsetek nastolatków z dodatnim wynikiem badania przesiewowego w odniesieniu do każdego pomiaru psychospołecznego, a analizy regresji oceniały, w jaki sposób zmienne psychospołeczne odpowiadają za wariancję braku adherencji insuliny i kontroli glikemii (mierzonej za pomocą A1c).

Obawy psychospołeczne były powszechne i wahały się od 7% nastolatków z dodatnim wynikiem badania przesiewowego pod kątem zaburzeń odżywiania i ryzyka samobójstwa do 52% pozytywnych wyników badań przesiewowych z powodu niskiej motywacji do leczenia cukrzycy.

HbA1c i nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących insuliny były dodatnio skorelowane z ryzykiem samobójstwa, objawami depresji, lękiem, zaburzeniami odżywiania, stresem cukrzycowym, stresem związanym z monitorowaniem stężenia glukozy we krwi, konfliktem rodzinnym i całkowitą liczbą podwyższeń oraz ujemnie skorelowane z motywacją wewnętrzną.

Nieprzyleganie insuliny, zaburzenia odżywiania, stres związany z cukrzycą i konflikty rodzinne w wyjątkowy sposób przewidywały A1c. Wiek, motywacja i konflikt rodzinny jednoznacznie przewidywały nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących insuliny.

Human Creatinine,Cr ELISA Kit

201-12-1090 96 tests
EUR 440
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Rat Cr(Creatinine) ELISA Kit

ER0864 96T
EUR 524.1
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Rattus;Sensitivity: 0.75nmol/ml

Rat Creatinine(Cr)ELISA Kit

QY-E11337 96T
EUR 361

Mouse Creatinine(Cr)ELISA Kit

QY-E20401 96T
EUR 361

Human Creatinine(Cr)ELISA Kit

QY-E03067 96T
EUR 361

Human Cr(Creatinine) ELISA Kit

EH4306 96T
EUR 476.25
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.75nmol/ml

Bovine Cr(Creatinine) ELISA Kit

EB0090 96T
EUR 567.6
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Cattle;Sensitivity: 0.75nmol/ml

Mouse Cr(Creatinine) ELISA Kit

EM0950 96T
EUR 524.1
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 0.75nmol/ml

General Creatinine, Cr ELISA KIT

ELI-07047Ge 96 Tests
EUR 886

Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx197924-96tests 96 tests
EUR 825

ELISA kit for Human Creatinine (Cr)

KTE62273-48T 48T
EUR 354
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Creatinine (Cr) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Creatinine (Cr)

KTE62273-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2252
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Creatinine (Cr) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Creatinine (Cr)

KTE62273-96T 96T
EUR 572
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Creatinine (Cr) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Mouse Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx196864-96tests 96 tests
EUR 825

Rat Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx196865-96tests 96 tests
EUR 825

Cr ELISA Kit| Rat Creatinine ELISA Kit

EF017649 96 Tests
EUR 689

Cr ELISA Kit| Bovine Creatinine ELISA Kit

EF011042 96 Tests
EUR 689

Canine CR ELISA Kit

ECC0392 96Tests
EUR 521

Canine Cr ELISA Kit

ECC0828 96Tests
EUR 521

Human Calretinin (CR) ELISA Kit

RD-CR-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 478

Human Calretinin (CR) ELISA Kit

RD-CR-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 662

Human Calretinin (CR) ELISA Kit

DLR-CR-Hu-48T 48T
EUR 479
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Calretinin (CR) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Calretinin (CR) ELISA Kit

DLR-CR-Hu-96T 96T
EUR 621
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Calretinin (CR) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Calretinin (CR) ELISA Kit

RDR-CR-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 500

Human Calretinin (CR) ELISA Kit

RDR-CR-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 692

Creatinine ELISA Kit| Mouse Creatinine ELISA Kit

EF013537 96 Tests
EUR 689

Creatinine ELISA Kit

DLR-Crtn-Ge-48T 48T
EUR 469
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Creatinine in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Creatinine ELISA Kit

DLR-Crtn-Ge-96T 96T
EUR 608
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Creatinine in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Urinary Creatinine(Urinary Creatinine) ELISA Kit

QY-E05390 96T
EUR 361

General Creatinine ELISA Kit

RD-Crtn-Ge-48Tests 48 Tests
EUR 467

General Creatinine ELISA Kit

RD-Crtn-Ge-96Tests 96 Tests
EUR 646

Mouse Creatinine ELISA Kit

DEIABL-M4 96T
EUR 627
Description: This CD Creatinine ELISA kit is a 1.5 hour solid-phase ELISA designed for the quantitative determination of Mouse Creatinine. This ELISA kit for research use only, not for therapeutic or diagnostic applications!

General Creatinine ELISA Kit

RDR-Crtn-Ge-48Tests 48 Tests
EUR 488

General Creatinine ELISA Kit

RDR-Crtn-Ge-96Tests 96 Tests
EUR 676

Creatinine ELISA Kit (OKEH02617)

OKEH02617 96 Wells
EUR 688
Description: Description of target: Measuring serum creatinine is a simple test and it is the most commonly used indicator of renal function. In the United States, creatinine is typically reported in mg/dL, whereas, in Canada and a few European countries, umol/litre may be used. 1 mg/dL of creatinine is 88.4 umol/L. The typical human reference ranges for serum creatinine are 0.5 to 1.0 mg/dL (about 45-90 umol/L) for women and 0.7 to 1.2 mg/dL (60-110 umol/L) for men. While a baseline (medicine) serum creatinine of 2.0 mg/dL (150 umol/L) may indicate normal kidney function in a male body builder, a serum creatinine of 1.2 mg/dL (110 umol/L) can indicate significant renal disease in an elderly female. for male reference range are 60-120 umol/L and for female it is 50-110 umol/L. Creatinine is a break-down product of creatine phosphate in muscle, and is usually produced at a fairly constant rate by the body (depending on muscle mass).;Species reactivity: All;Application: ;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Competitive ELISA;Sensitivity: 1.4umol/ml

Rat Creatinine ELISA kit

E02C0629-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Creatinine ELISA kit

E02C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Creatinine ELISA kit

E02C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatinine ELISA kit

E01C0629-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatinine ELISA kit

E01C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatinine ELISA kit

E01C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatinine ELISA kit

E03C0629-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatinine ELISA kit

E03C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatinine ELISA kit

E03C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatinine ELISA kit

E07C0629-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatinine ELISA kit

E07C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatinine ELISA kit

E07C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatinine ELISA kit

E06C0629-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatinine ELISA kit

E06C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatinine ELISA kit

E06C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Creatinine (Human) ELISA Kit

E4368-100
EUR 756

Creatinine (Mouse) ELISA Kit

E4369-100
EUR 805

Creatinine (Rat) ELISA Kit

E4370-100
EUR 805

Rabbit Creatinine ELISA kit

E04C0629-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatinine ELISA kit

E04C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatinine ELISA kit

E04C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatinine ELISA kit

E08C0629-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatinine ELISA kit

E08C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatinine ELISA kit

E08C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatinine ELISA kit

E09C0629-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatinine ELISA kit

E09C0629-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatinine ELISA kit

E09C0629-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatinine in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Sheep CR ELISA Kit

ESC0392 96Tests
EUR 521

Mouse CR ELISA Kit

EMC0392 96Tests
EUR 521

Anserini CR ELISA Kit

EAC0392 96Tests
EUR 521

Anserine Cr ELISA Kit

EAC0828 96Tests
EUR 521

Rat Cr ELISA Kit

ERC0828 96Tests
EUR 521

Rabbit CR ELISA Kit

ERTC0392 96Tests
EUR 521

Rabbit Cr ELISA Kit

ERTC0828 96Tests
EUR 521

Mouse Cr ELISA Kit

EMC0828 96Tests
EUR 521

Monkey CR ELISA Kit

EMKC0392 96Tests
EUR 521

Porcine CR ELISA Kit

EPC0392 96Tests
EUR 521

Porcine Cr ELISA Kit

EPC0828 96Tests
EUR 521

Rat CR ELISA Kit

ERC0392 96Tests
EUR 521

Human CR ELISA Kit

EHC0392 96Tests
EUR 521

Human Cr ELISA Kit

EHC0828 96Tests
EUR 521

Chicken CR ELISA Kit

ECKC0392 96Tests
EUR 521

Goat CR ELISA Kit

EGTC0392 96Tests
EUR 521

Goat Cr ELISA Kit

EGTC0828 96Tests
EUR 521

Bovine CR ELISA Kit

EBC0392 96Tests
EUR 521

Bovine Cr ELISA Kit

EBC0828 96Tests
EUR 521

Cr ELISA KIT|Human

EF007458 96 Tests
EUR 689

Creatinine

HY-B0504 500mg
EUR 108

Creatinine

GK8780-100G 100 g
EUR 126

Creatinine

GK8780-25G 25 g
EUR 62

Creatinine

CB0328 5g
EUR 56.96

Creatinine

B1717-50 50 mg
EUR 128
Description: Creatinine is a break-down product of creatine phosphate in muscle, and is usually produced at a fairly constant rate by the body.

Creatinine Assay Kit

abx098422-Hitachi7020R150ml3R250ml1 Hitachi 7020; R1: 50ml×3 R2: 50ml×1
EUR 519

Creatinine Assay Kit

abx098422-Hitachi7060R190ml2R260ml1 Hitachi 7060; R1: 90ml×2 R2: 60ml×1
EUR 472

Creatinine Assay Kit

abx098422-Toshiba120R140ml3R240ml1 Toshiba 120; R1: 40ml×3 R2: 40ml×1
EUR 566

Creatinine Assay Kit

abx098422-Toshiba120R150ml3R250ml1 Toshiba 120; R1: 50ml×3 R2: 50ml×1
EUR 519

Creatinine Assay Kit

abx098422-Toshiba40R150ml3R250ml1 Toshiba 40; R1: 50ml×3 R2: 50ml×1
EUR 519

Osiemdziesiąt trzy procent kwalifikującej się młodzieży zakończyło badanie przesiewowe. Skierowania lekarzy do psychologa zespołu wzrosły o 25% po wdrożeniu programu badań przesiewowych. Wszechstronne psychospołeczne badania przesiewowe można skutecznie wdrożyć jako część rutynowej opieki diabetologicznej u dzieci i mogą zidentyfikować młodzież potrzebującą dodatkowego wsparcia.

Leave a Comment