Kliniczne tłumaczenie wyników badań sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2: czy jest więcej, czy mniej niż oko?

Randomizowane badania kontrolowane (RCT) stały się złotym standardem dowodów klinicznych i podstawą kierowanej praktyki klinicznej. RCT opierają się na złożonym zestawie zasad i procedur silnie uzależnionych od analizy statystycznej, zaprojektowanych głównie w celu udzielenia odpowiedzi na konkretne pytanie w eksperymencie klinicznym. Czytelnicy badań klinicznych muszą zastosować umiejętności krytycznej oceny, zanim ślepo zaakceptują wyniki i wnioski z badań, aby nie zinterpretować i niewłaściwie zastosować wyniki.

Przedstawiamy podstawy RCT i omawiamy zależność między ryzykiem względnym (RR) a ryzykiem bezwzględnym (AR) pod względem różnych informacji, które każdy przekazuje. Najlepsze wyniki niektórych niedawnych badań sercowo-naczyniowych, w których stosowano inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2 i agonistów receptora glukagonopodobnego peptydu 1 u pacjentów z cukrzycą typu 2, są wykorzystywane jako przykład zalet oceny zmian RR i AR w celu zrównoważonego przełożenia wyników na sprytna ocena kliniczna.

Sugerujemy również praktyczne wskazówki, które pomogą w klinicznie użytecznej interpretacji raportów zarówno z badań, jak i z różnych badań. Na koniec wspominamy o alternatywnym podejściu, a mianowicie o ograniczonym średnim czasie przeżycia, w celu uzyskania obiektywnych szacunków średniego czasu pominiętych zdarzeń w grupie leczonej w porównaniu z placebo na czas trwania badania.

1ɑ, 25-Dihydroksywitamina D 3 wspomaga osteogenezę poprzez obniżenie poziomu FGF23 u myszy z cukrzycą

1ɑ, 25-dihydroksywitamina D3 (1,25D) i czynnik wzrostu fibroblastów 23 (FGF23) odgrywają ważną rolę w metabolizmie kości poprzez wzajemną regulację. Jednak podstawowy mechanizm między 1,25D i FGF23 w zaburzeniach metabolizmu kości wywołanych cukrzycą nie został jeszcze wyjaśniony. W tym badaniu zbadaliśmy wpływ 1,25D na FGF23 w warunkach cukrzycy zarówno in vitro, jak i in vivo.

Wyniki pokazały, że 1,25D obniża ekspresję FGF23 w osteoblastach znacząco, w sposób zależny od dawki, in vitro w środowisku o wysokim poziomie glukozy. Analiza Western blot i analiza immunofluorescencyjna wskazała, że ​​aktywowany przez 1,25D PI3K / Akt sygnalizuje poprzez wiązanie z receptorem witaminy D (VDR), co hamuje fosforylację czynnika transkrypcyjnego Forkhead Box O1 (FOXO1). Zmniejszona fosforylacja FOXO1 obniżyła ekspresję Dickkopf-1 (DKK1), dobrze znanego inhibitora sygnalizacji Wnt. Ponadto zaobserwowaliśmy, że 1,25D znacznie poprawiło osteogenne markery fenotypowe, takie jak Ocn i Runx2, i uratowało indukowaną cukrzycą utratę masy kostnej in vivo. Nasze wyniki sugerują, że 1,25D może promować osteogenezę poprzez obniżanie poziomu FOXO1 / FGF23 w cukrzycy.

Funkcja komórek beta, insulinooporność i stan witaminy D u pacjentów z cukrzycą typu 2 w zachodniej Kenii

Stan witaminy D w surowicy ma wpływ na stany homeostatyczne glukozy-insuliny leżące u podstaw cukrzycy typu 2 (T2DM). Zostało to opisane w populacji białej i azjatyckiej, gdzie niski poziom witaminy D przewidywał przyszłe upośledzenie funkcji komórek beta i pogorszenie insulinooporności. To badanie miało na celu zbadanie związku między witaminą D w surowicy, insulinoopornością i funkcją komórek beta w subpopulacji czarnych pacjentów z T2DM w Kenii. Głównym celem było określenie poziomu 25-hydroksy (25-OH) witaminy D w surowicy oraz oszacowanie insulinooporności i funkcji komórek beta wśród pacjentów z T2DM w Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH). To było badanie przekrojowe.

Do badania włączono 124 pacjentów z T2DM, którzy zgłosili się do poradni diabetologicznej MTRH w okresie od lutego do maja 2016 roku. Wykluczono pacjentów leczonych insuliną i / lub tiazolidynodionami. Uzyskano dane antropometryczne, kliniczne i demograficzne. Pobrano próbki do oceny poziomu 25-OH witaminy D w surowicy, poziomu insuliny na czczo i poziomu glukozy we krwi na czczo.

Do oszacowania wydzielania komórek beta (HOMA-B) i insulinooporności (HOMA-IR) zastosowano model HOMA (homeostatyczny model oceny); podczas gdy wskaźnik dyspozycji {(DI) hiperbola iloczyn wrażliwości na insulinę (1 / HOMA-IR) i wydzielanie komórek beta} został wykorzystany do oszacowania funkcji komórek beta. Zależności między witaminą D w surowicy, insulinoopornością i funkcją komórek beta zbadano za pomocą modelu regresji liniowej. Średni wiek uczestników badania wynosił 56,2 (± 9,2) lat, a średnie BMI 26,9 kg / m2 (4,3). Czterdzieści dziewięć procent (n = 61) stanowili mężczyźni. Niedobór witaminy D występował u 71,1% (n = 88) badanych. Obserwowano względnie niskie poziomy insulinooporności i wyższe poziomy dysfunkcji komórek beta {mediana HOMA-IR 2,3 (0,7; 6,5) i wskaźnik dyspozycji (DI) 25,5 (14,3; 47,2)}.

Poziomy witaminy D wykazywały niską dodatnią korelację z DI [r = 0,22 (95% CI: 0,03; 0,37)], ale nie były istotnie skorelowane z HOMA-IR [r = 0,07 (95% CI: – 0,11; 0,25)]. Wyniki te wskazują, że raczej dysfunkcja komórek beta niż insulinooporność jako dominujący defekt wśród pacjentów rasy czarnej T2DM szukających opieki w poradni diabetologicznej MTRH. Wśród nich występuje również niedobór witaminy D, który wykazuje niską dodatnią korelację z dysfunkcją komórek beta. Nie zaobserwowano korelacji między niedoborem witaminy D a insulinoopornością.

Kompleksowe badania psychospołeczne w poradni diabetologicznej dla dzieci

ISPAD zaleca rutynowe, kompleksowe psychospołeczne badania przesiewowe dla nastolatków chorych na cukrzycę. Jednak niewiele klinik wdrożyło procedury zgodne z tymi wytycznymi. W niniejszym opracowaniu opisano wyniki powszechnego, kompleksowego programu badań przesiewowych psychospołecznych w zintegrowanej poradni diabetologicznej dziecięcej zlokalizowanej w akademickim ośrodku medycznym.

Kliniczne tłumaczenie wyników badań sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2: czy jest więcej, czy mniej niż oko?

Badani: Wśróduczestników było 232 zróżnicowanych etnicznie nastolatków z cukrzycą typu 1 (55,5% kobiet; M wiek = 14,85; 58,5% Latynosów; 20% Czarnych). Młodzież przed wizytą lekarską wykonywała badania przesiewowe na iPadach w poczekalni. Oceniono odsetek nastolatków z dodatnim wynikiem badania przesiewowego w odniesieniu do każdego pomiaru psychospołecznego, a analizy regresji oceniały, w jaki sposób zmienne psychospołeczne odpowiadają za wariancję braku adherencji insuliny i kontroli glikemii (mierzonej za pomocą A1c).

Obawy psychospołeczne były powszechne i wahały się od 7% nastolatków z dodatnim wynikiem badania przesiewowego pod kątem zaburzeń odżywiania i ryzyka samobójstwa do 52% pozytywnych wyników badań przesiewowych z powodu niskiej motywacji do leczenia cukrzycy.

HbA1c i nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących insuliny były dodatnio skorelowane z ryzykiem samobójstwa, objawami depresji, lękiem, zaburzeniami odżywiania, stresem cukrzycowym, stresem związanym z monitorowaniem stężenia glukozy we krwi, konfliktem rodzinnym i całkowitą liczbą podwyższeń oraz ujemnie skorelowane z motywacją wewnętrzną.

Nieprzyleganie insuliny, zaburzenia odżywiania, stres związany z cukrzycą i konflikty rodzinne w wyjątkowy sposób przewidywały A1c. Wiek, motywacja i konflikt rodzinny jednoznacznie przewidywały nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących insuliny.

Canine Creatinine ELISA Kit

MBS748495-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Canine Creatinine ELISA Kit

MBS748495-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Canine Creatinine ELISA Kit

MBS748495-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Canine Creatinine ELISA Kit

MBS748495-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Canine creatinine(Cre) ELISA Kit

NSL1403Ca 1498 wells
EUR 528

Canine Creatinine (Cre) ELISA Kit

MBS2611104-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3545

Canine Creatinine (Cre) ELISA Kit

MBS2611104-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 310

Canine Creatinine (Cre) ELISA Kit

MBS2611104-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1940

Canine Creatinine (Cre) ELISA Kit

MBS2611104-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 475

Creatinine (Cr) ELISA Kit

abx257719-96tests 96 tests
EUR 801.6

Creatinine (Cr) ELISA Kit

abx350661-96tests 96 tests
EUR 801.6

Creatinine (CR) ELISA Kit

abx257719-10g 10 µg
EUR 743.75

Creatinine (CR) ELISA Kit

abx257719-1mg 1 mg
EUR 6700

Creatinine (CR) ELISA Kit

abx257719-50g 50 µg
EUR 3537.5

Cr (creatinine) ELISA Kit

MBS2516284-10x96Tests 10x96Tests
EUR 3265

Cr (creatinine) ELISA Kit

MBS2516284-24Tests 24Tests
EUR 225

Cr (creatinine) ELISA Kit

MBS2516284-48Test 48Test
EUR 350

Cr (creatinine) ELISA Kit

MBS2516284-5x96Test 5x96Test
EUR 1655

Cr (creatinine) ELISA Kit

MBS2516284-96Tests 96Tests
EUR 395

Rat Creatinine(Cr) Elisa Kit

EK721062 96 Wells
EUR 0.63

Rat Creatinine (Cr) ELISA Kit

AE29960RA-48Tests 48 Tests
EUR 325
Description: Rat (Rattus norvegicus)

Rat Creatinine (Cr) ELISA Kit

AE29960RA-96Tests 96 Tests
EUR 610
Description: Rat (Rattus norvegicus)

Rat Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0560RA-48T 48T Ask for price

Rat Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0560RA-96T 96T Ask for price

Rat Creatinine,Cr ELISA KIT

EA0116Ra 96 wells
EUR 458

Rat Creatinine(Cr)ELISA Kit

GA-E0315RT-48Tests 48 Tests Ask for price

Rat Creatinine(Cr)ELISA Kit

GA-E0315RT-96Tests 96 Tests
EUR 420

Rat Creatinine(Cr)ELISA Kit

GA-E0315RT-48T 48T
EUR 380.4

Rat Creatinine(Cr)ELISA Kit

GA-E0315RT-96T 96T
EUR 595.2

Rat Cr(Creatinine) ELISA Kit

ER0864 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Rattus;Sensitivity: 0.75nmol/ml

Rat Creatinine(Cr)ELISA Kit

QY-E11337 96T
EUR 433.2

Rat Creatinine,Cr ELISA Kit

SL0204Ra -
EUR 498

Cat Creatinine,Cr ELISA KIT

E0130Cat-1096T 10*96T
EUR 4275

Cat Creatinine,Cr ELISA KIT

E0130Cat-48wells 48 wells
EUR 350

Cat Creatinine,Cr ELISA KIT

E0130Cat-596T 5*96T
EUR 2137

Cat Creatinine,Cr ELISA KIT

E0130Cat-96wells 96 wells
EUR 475

Rat Creatinine, Cr ELISA Kit

MBS9300729-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Rat Creatinine, Cr ELISA Kit

MBS9300729-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Rat Creatinine, Cr ELISA Kit

MBS9300729-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Rat Creatinine, Cr ELISA Kit

MBS9300729-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Rat Creatinine, Cr ELISA Kit

MBS1609922-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3955

Rat Creatinine, Cr ELISA Kit

MBS1609922-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 2005

Rat Creatinine, Cr ELISA Kit

MBS1609922-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 475

Rat Creatinine (CR) ELISA Kit

MBS3807987-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Rat Creatinine (CR) ELISA Kit

MBS3807987-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Rat Creatinine (CR) ELISA Kit

MBS3807987-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Rat Creatinine (CR) ELISA Kit

MBS3807987-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Mouse Creatinine(Cr) Elisa Kit

EK734005 96 Wells
EUR 0.86

Human Creatinine(Cr) Elisa Kit

EK710762 96 Wells
EUR 0.12

Human Cr(Creatinine) ELISA Kit

EH4306 96T
EUR 571.5
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.75nmol/ml

Mouse Creatinine (Cr) ELISA Kit

EK11189 96Т
EUR 799

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

EK11289 96Т
EUR 799

Mouse Creatinine (Cr) ELISA Kit

AE58163MO-48Tests 48 Tests
EUR 325
Description: Mouse (Mus musculus)

Mouse Creatinine (Cr) ELISA Kit

AE58163MO-96Tests 96 Tests
EUR 610
Description: Mouse (Mus musculus)

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

AE59008HU-48Tests 48 Tests
EUR 360
Description: Human (Homo sapiens)

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

AE59008HU-96Tests 96 Tests
EUR 680
Description: Human (Homo sapiens)

Human Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA1721HU-48T 48T Ask for price

Human Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA1721HU-96T 96T Ask for price

Mouse Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0545MO-48T 48T Ask for price

Mouse Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0545MO-96T 96T Ask for price

Human Creatinine(Cr)ELISA Kit

GA-E1106HM-48Tests 48 Tests Ask for price

Human Creatinine(Cr)ELISA Kit

GA-E1106HM-96Tests 96 Tests
EUR 388

Human Creatinine,CR ELISA KIT

EA0134Hu 96 wells
EUR 458

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

KTE62273-48T 48T
EUR 359
Description: Human Creatinine (Cr) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate Creatinine in samples.

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

KTE62273-96T 96T
EUR 619
Description: Human Creatinine (Cr) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate Creatinine in samples.

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

KTE62273-96T5 96 T×5
EUR 2809
Description: Human Creatinine (Cr) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate Creatinine in samples.

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

KTE62273-96T50 96 T×50
EUR 26209
Description: Human Creatinine (Cr) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate Creatinine in samples.

Mouse Cr(Creatinine) ELISA Kit

EM0950 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 0.75nmol/ml

Human Creatinine(Cr)ELISA Kit

GA-E1106HM-48T 48T
EUR 346.8

Human Creatinine(Cr)ELISA Kit

GA-E1106HM-96T 96T
EUR 559.2

Mouse Creatinine(Cr)ELISA Kit

QY-E20401 96T
EUR 433.2

Human Creatinine(Cr)ELISA Kit

QY-E03067 96T
EUR 433.2

Mouse Creatinine,Cr ELISA Kit

SL0159Mo -
EUR 528

Mouse Creatinine (Cr) ELISA Kit

AE58163MO-48T 48T
EUR 325
Description: Mouse (Mus musculus)

Mouse Creatinine (Cr) ELISA Kit

AE58163MO-96T 96T
EUR 610
Description: Mouse (Mus musculus)

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

AE59008HU-48T 48T
EUR 360
Description: Human (Homo sapiens)

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

AE59008HU-96T 96T
EUR 680
Description: Human (Homo sapiens)

Mouse Cr (Creatinine) ELISA Kit

MBS7612370-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3900

Mouse Cr (Creatinine) ELISA Kit

MBS7612370-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 340

Mouse Cr (Creatinine) ELISA Kit

MBS7612370-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 2045

Mouse Cr (Creatinine) ELISA Kit

MBS7612370-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 455

Human Creatinine, CR ELISA Kit

MBS1609962-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3460

Human Creatinine, CR ELISA Kit

MBS1609962-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1750

Human Creatinine, CR ELISA Kit

MBS1609962-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 425

Mouse Cr (Creatinine) ELISA Kit

MBS2504918-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3925

Mouse Cr (Creatinine) ELISA Kit

MBS2504918-24StripWells 24-Strip-Wells
EUR 225

Mouse Cr (Creatinine) ELISA Kit

MBS2504918-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 455

Mouse Cr (Creatinine) ELISA Kit

MBS2504918-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 2205

Mouse Cr (Creatinine) ELISA Kit

MBS2504918-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 540

Mouse Creatinine (CR) ELISA Kit

MBS3805479-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Mouse Creatinine (CR) ELISA Kit

MBS3805479-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Mouse Creatinine (CR) ELISA Kit

MBS3805479-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Mouse Creatinine (CR) ELISA Kit

MBS3805479-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

MBS287752-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6840

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

MBS287752-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 480

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

MBS287752-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3610

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

MBS287752-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 805

Mouse Creatinine (CR) ELISA Kit

MBS285849-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6255

Mouse Creatinine (CR) ELISA Kit

MBS285849-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 445

Mouse Creatinine (CR) ELISA Kit

MBS285849-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3290

Mouse Creatinine (CR) ELISA Kit

MBS285849-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 730

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

MBS9715934-48Tests 48Tests
EUR 350

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

MBS9715934-5x96Tests 5x96Tests
EUR 1940

Human Creatinine (Cr) ELISA Kit

MBS9715934-96Tests 96Tests
EUR 520

Human Creatinine,Cr ELISA Kit

201-12-1090 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Bovine Cr(Creatinine) ELISA Kit

EB0090 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Cattle;Sensitivity: 0.75nmol/ml

Bovine Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0374BO-48T 48T Ask for price

Bovine Creatinine,Cr ELISA Kit

YLA0374BO-96T 96T Ask for price

Rabbit Cr (Creatinine) ELISA Kit

MBS8807979-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3130

Rabbit Cr (Creatinine) ELISA Kit

MBS8807979-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 350

Rabbit Cr (Creatinine) ELISA Kit

MBS8807979-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1710

Rabbit Cr (Creatinine) ELISA Kit

MBS8807979-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 445

General Cr/ Creatinine ELISA Kit

E0017Ge 1 Kit
EUR 630

Porcine Creatinine(Cr) Elisa Kit

EK751134 96 Wells
EUR 0.88

General Creatinine, Cr ELISA KIT

ELI-07047Ge 96tests
EUR 756

Porcine Creatinine (Cr) ELISA Kit

SL0182Po -
EUR 528

Osiemdziesiąt trzy procent kwalifikującej się młodzieży zakończyło badanie przesiewowe. Skierowania lekarzy do psychologa zespołu wzrosły o 25% po wdrożeniu programu badań przesiewowych. Wszechstronne psychospołeczne badania przesiewowe można skutecznie wdrożyć jako część rutynowej opieki diabetologicznej u dzieci i mogą zidentyfikować młodzież potrzebującą dodatkowego wsparcia.

Dodaj komentarz