Czujniki fluorescencyjne i kolorymetryczne oparte na fluoresceinie do czułego wykrywania materiałów wybuchowych TNP w środowisku wodnym: Zastosowanie bramki logicznej

Szybkie wykrywanie 2,4,6-trinitrofenolu (TNP) w rzeczywistych próbkach cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa środowiska. W tym kontekście osiągnięto opłacalne i wygodne wykrywanie materiałów wybuchowych TNP za pomocą dwóch nowych czujników F2 i F3 opartych na fluoresceinie. Czujniki wykazały skuteczną reakcję wygaszania fluorescencji w kierunku TNP w środowisku wodnym. Wysoce czułe wykrywanie fluorescencyjne materiału wybuchowego TNP (granica wykrywalności 0,73 (F2) i 1,7 nM (F3)) było regulowane przez tworzenie kompleksu transferu ładunku w stanie podstawowym, ułatwione przez korzystne wiązanie H między czujnikiem a materiałem wybuchowym TNP.
Mechanizm wygaszania fluorescencji do wykrywania materiału wybuchowego TNP badano za pomocą absorpcji UV-Visible, dynamicznego rozpraszania światła (DLS), obliczeń teorii funkcjonału gęstości (DFT), obliczeń Benesiego-Hildebranda i wykresów Joba. Korzystnie, czujniki wykazywały selektywne i natychmiastowe rozpoznawanie kolorymetryczne materiału wybuchowego TNP. Co ważne, czujniki wykazywały szybki czas reakcji na TNP nawet w obecności potencjalnych zakłóceń, co czyni je wysoce przydatnymi do zastosowań praktycznych.
Czujniki zostały z powodzeniem zastosowane do fluorescencyjnego i kolorymetrycznego wykrywania materiałów wybuchowych TNP w próbkach wody przemysłowej oraz do produkcji bramek logicznych. Ponadto, dzięki wytwarzaniu pasków fluorescencyjnych i zestawów testowych reagujących na wybuchy osiągnięto wygodny tryb kontaktu i natychmiastowe wykrywanie powierzchni materiału wybuchowego TNP.

Wpływ kwasu 5-aminolewulinowego i  fluoresceiny  sodowej na zakres resekcji w glejakach o wysokim stopniu złośliwości i przerzutach do mózgu

Chirurgia jest niezbędna w leczeniu glejaków o wysokim stopniu złośliwości (HGG) i wiadomo, że całkowita resekcja (GTR) zwiększa całkowity czas przeżycia i przeżycie bez progresji choroby. Kilka badań wykazało, że chirurgia pod kontrolą fluorescencji z użyciem kwasu 5-aminolewulinowego (5-ALA) znacznie zwiększa GTR w porównaniu z chirurgią przy białym świetle (65% w porównaniu z 36%). W ostatnich latach fluoresceina sodowa (SF) stała się coraz bardziej popularnym środkiem w chirurgii sterowanej fluorescencyjnie ze względu na liczne korzyści użytkowe w porównaniu z 5-ALA, w tym niższy koszt, nietoksyczność, łatwe podawanie podczas zabiegu chirurgicznego oraz szeroki zakres wskazań obejmujący wszystkie zmiany wzmacniające kontrast z przerwaniem bariery krew-mózg w OUN.
Jednak obecnie SF jest środkiem pozarejestracyjnym, a poziom dowodów dotyczących stosowania w chirurgii HGG jest gorszy w porównaniu z 5-ALA. Tutaj podajemy aktualizację i przeglądamy najnowszą literaturę dotyczącą chirurgii pod kontrolą fluorescencji z użyciem 5-ALA i SF dla guzów mózgu, z naciskiem na chirurgię pod kontrolą fluorescencji w HGG i przerzutach do mózgu. Ponadto oceniamy zalety i wady obu fluoroforów i omawiamy ich przyszłe perspektywy.

Antyproliferacyjne i cytotoksyczne działanie  fluoresceiny – barwnika diagnostycznego do angiografii

Fluoresceina to barwnik fluorescencyjny stosowany jako narzędzie diagnostyczne w różnych dziedzinach medycyny. Chociaż sama fluoresceina ma niską toksyczność, po fotoaktywacji uwalnia potencjalnie toksyczne cząsteczki, takie jak tlen singletowy ( 1 O 2 ) oraz, jak pokazujemy w tej pracy, również tlenek węgla (CO). Ponieważ obie te molekuły mogą wpływać na procesy fizjologiczne, głównym celem tego badania było zbadanie potencjalnych biologicznych skutków fotochemii fluoresceiny. W naszym badaniu in vitro na linii ludzkich komórek hepatoblastoma HepG2 zbadaliśmy możliwy wpływ na żywotność komórek, metabolizm energii komórkowej i cykl komórkowy.
Zaobserwowaliśmy znacznie obniżoną żywotność komórek (~30%, 75-2400 μM) po napromieniowaniu wewnątrzkomórkowej fluoresceiny i udowodniliśmy, że ten spadek żywotności był zależny od stężenia tlenu w komórce. Wykryliśmy również znacząco obniżone stężenie metabolitów cyklu Krebsa (mleczan i cytrynian < 30%; 2-hydroksyglutaran i 2-oksoglutaran < 10%) oraz zatrzymanie cyklu komórkowego (spadek w fazie G2 o 18%).
Obserwacje te sugerują, że ta reakcja fotochemiczna może mieć ważne konsekwencje biologiczne i może wyjaśniać niektóre reakcje niepożądane obserwowane u pacjentów leczonych fluoresceiną. Dodatkowo aktywność biologiczna zarówno  1 O 2 jak  i CO może mieć znaczny potencjał terapeutyczny, szczególnie w leczeniu raka.

Optyczna tomografia koherentna Angiografia w niedrożności żyły środkowej siatkówki: zmiany w plamce żółtej i ich korelacja z brakiem perfuzji obwodowej w ultraszerokokątnej   angiografii fluoresceinowej

Badanie korelacji między wskaźnikiem niedokrwienia (ISI) mierzonym na obrazach ultraszerokokątnych (UWF) angiografii fluoresceinowej (FA) a parametrami plamki uzyskanymi za pomocą angiografii optycznej koherentnej tomografii (OCT-A) w oczach dotkniętych niedrożnością żyły środkowej siatkówki (CRVO).
Retrospektywne badanie danych z 12 oczu dotkniętych CRVO nieleczonych wcześniej. Wszyscy pacjenci zostali poddani kompleksowemu badaniu okulistycznemu obejmującemu strukturalne OCT, OCT-A i UWF FA. Analizowane zmienne obejmowały ostrość wzroku z najlepszą korekcją (BCVA) mierzoną za pomocą karty ETDRS; obszar strefy beznaczyniowej dołka (FAZ) w angiogramie OCT-A pełnej grubości; gęstość perfuzji (PD) w splocie powierzchownym (SCP) i głębokim splocie włośniczkowym (DCP); ISI; i centralna grubość plamki (CMT).
Fluorescein dicaprylate WS1, 5mg

Fluorescein dicaprylate WS1, 5mg

ISI wykazało istotną dodatnią korelację z obszarem FAZ (r=0,63, p=0,019) oraz istotną ujemną korelację z PD w SCP (r=-0,62, p=0,022), PD w DCP (r=-0,66, p =0,011) i BCVA (r=-0,75, p=0,002). Obszar FAZ również ujemnie korelował z PD w SCP (r=-0,75, p=0,002) i DCP (r=-0,64, p=0,016). BCVA dodatnio korelowało z PD w SCP (r=0,67, p=0,009) i DCP (r=0,68, p=0,008), natomiast ujemną korelację stwierdzono z obszarem FAZ (r=-0,65, p=0,013) i CMT (r=-0,70, p=0,006).

Różne typy hiperfluorescencji obserwowane we  wzorcach angiograficznych fluoresceiny po anty-VEGF  w retinopatii wcześniaków

W celu wykazania, że ​​charakterystyka demograficzna i lecznicza retinopatii wcześniaków (ROP) oczu wykazywała różne typy hiperfluorescencji w angiografii fluoresceinowej (FA) początkowo leczonych lekami przeciwko czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF).

 Kolejne serie przypadków ROP leczonych lekami anty-VEGF zostały retrospektywnie zbadane. U wszystkich pacjentów wykonano badanie FA co najmniej 6 miesięcy później po leczeniu. Przeanalizowano charakterystykę demograficzną i leczniczą oczu z hiperfluorescencją lub bez hiperfluorescencji w FA. Różne typy hiperfluorescencji podzielono na trzy grupy, w tym przeciek naczyniowy, błonę włóknistą i nieprawidłowości naczyniowe.

Uwzględniono dwieście czterdzieści dwa oczy 123 pacjentów z wymagającym leczenia ROP. Hiperfluorescencję określono w 51/242 oczach i wykonano dla nich 2,08 ± 1,11 iniekcji, natomiast oczy bez hiperfluorescencji otrzymały 1,65 ± 0,80 iniekcji ( p  = 0,013). Przeciek naczyniowy został zdefiniowany w 26/51 oczach z hiperfluorescencją.

Wiek po menstruacji (PMA) pierwszego wstrzyknięcia w grupie z hiperfluorescencją wynosił 38,56 ± 3,24 tygodnia, czyli wcześniej niż u niemowląt bez hiperfluorescencji ( p  = 0,011). Więcej dodatkowych zabiegów wykonano w oczach z hiperfluorescencją (23,53 vs 3,66%,  p  = 0,000). Wśród nich oczy z przeciekiem naczyniowym wymagały więcej dodatkowego leczenia niż oczy bez przecieku (42,31 vs 4,00%,  p  = 0,004). W przypadku 26 oczu z przeciekiem naczyniowym 11 oczu 8 pacjentów otrzymało dalsze leczenie podczas dalszej obserwacji. Nie można określić żadnej znaczącej różnicy wady refrakcji między różnymi grupami.

WYJĄTEK, KTÓRY POTWIERDZA REGUŁĘ: W JAKI SPOSÓB CHELATACJA SODU MOŻE ZMIENIĆ KORELACJĘ WIĄZANIA KOMÓREK  ŁADUNKOWYCH PRZEZ MULTIMODALNE ŚRODKI DO OBRAZOWANIA NA BAZIE FLUORESCEINY

W niniejszym badaniu opisujemy i wyjaśniamy nieprawidłowe zachowanie pod względem profilu wiązania receptora opartego na fluoresceinie multimodalnego środka obrazującego do wizualizacji receptora peptydowego uwalniającego gastrynę (GRPR) poprzez wyjaśnienie mechanizmu chelatowania jonów sodu jego ugrupowania barwnika fluorescencyjnego.

Fluorescein dicaprylate WS1

22018 AAT Bioquest 5 mg 262.8 EUR

Fluorescein dicaprylate [Fluorescein dioctanoate]

22019 AAT Bioquest 100 mg 158.4 EUR

Fluorescein

HY-D0251 MedChemExpress 1g 166.8 EUR

Fluorescein diacetate

FB0202 Bio Basic 5g 190.5 EUR

Fluorescein hexylamine

91058 Biotium 25MG 260.4 EUR

Fluorescein DHPE

23304 AAT Bioquest 5 mg 158.4 EUR

Fluorescein-phalloidin

00030 Biotium 300U 414 EUR

Fluorescein diacetate

abx082098-1g Abbexa 1 g 243.6 EUR

Fluorescein tyramide

96018 Biotium 0.5mg 406.8 EUR

Fluorescein Diacetate

HY-D0719 MedChemExpress 5g 142.8 EUR

Fluorescein Biotin

HY-D1030 MedChemExpress 1mg 241.2 EUR

Fluorescein Phalloidin

HY-K0902 MedChemExpress 300T 1011.6 EUR

Fluorescein diacetate

GT5229-100G Glentham Life Sciences 100 g 628.8 EUR

Fluorescein diacetate

GT5229-10G Glentham Life Sciences 10 g 118.8 EUR

Fluorescein diacetate

GT5229-25G Glentham Life Sciences 25 g 217.2 EUR

Fluorescein diacetate

GT5229-5G Glentham Life Sciences 5 g 84 EUR

Fluorescein Tyramide

11062 AAT Bioquest 1 mg 203 EUR

HCV Nucleocapsid [Fluorescein]

DAG1389 Creative Diagnostics 100 µg 972 EUR

Fluorescein, disodium salt

FB0203 Bio Basic 100g 76.7 EUR

Fluorescein, free acid

FB0463 Bio Basic 100g 76.7 EUR

Ret-Fluorescein Labeled

FC15016 Neuromics 100 Tests 537.6 EUR

Endoglin/CD105 Fluorescein

FC15022 Neuromics 100 Tests 537.6 EUR

Fluorescein-DHPE: (5mg)

60024 Biotium 5MG 271.2 EUR

biotin-4-fluorescein

90062 Biotium 10MG 225.6 EUR

fluorescein-5-maleimide

91028 Biotium 25MG 319.2 EUR

Phalloidin-Fluorescein Conjugate

23101 AAT Bioquest 300 Tests 211.2 EUR

Fluorescein-Alpha-bungarotoxin

00011 Biotium 500uG 440.4 EUR

Fluorescein-12-dUTP

B8207-.025 ApexBio 25 ?l (1mM) 338.4 EUR

Fluorescein-12-dUTP

B8207-.125 ApexBio 5x25 ?l (1mM) 1228.8 EUR

FITC, Fluorescein isothiocyanate

B7838-100 ApexBio 100 mg 199.2 EUR

FITC, Fluorescein isothiocyanate

B7838-500 ApexBio 500 mg 616.8 EUR

5-(Pentafluorobenzoylamino)fluorescein

M-2375.0005 Bachem 5.0mg 270 EUR

Fluorescein-5-maleimide

HY-D0098 MedChemExpress 25mg 224.4 EUR

Fluorescein (C.I. 45350)

GT3509-100G Glentham Life Sciences 100 g 64.8 EUR

Fluorescein (C.I. 45350)

GT3509-500G Glentham Life Sciences 500 g 112.8 EUR

5-Carboxy-fluorescein

Q-2660.0100 Bachem 100.0mg 151.2 EUR

5-Carboxy-fluorescein

Q-2660.0500 Bachem 500.0mg 559.2 EUR

6-Carboxy-fluorescein

Q-2665.0100 Bachem 100.0mg 151.2 EUR

6-Carboxy-fluorescein

Q-2665.0500 Bachem 500.0mg 559.2 EUR

Fluorescein-dT Phosphoramidite

6200 AAT Bioquest 50 umoles 131 EUR

Fluorescein-dT Phosphoramidite

6201 AAT Bioquest 100 umoles 203 EUR

Fluorescein-dT CPG

6205 AAT Bioquest 100 mg 99 EUR

Fluorescein-dT CPG

6206 AAT Bioquest 1 g 781 EUR

Liposomal Fluorescein Dye

DPC001FL ProFoldin 1 ml 140.62 EUR

Fluorescein cadaverine (5-((5-aminopentyl) thioureidyl)fluorescein, trifluoroacetate salt): (25mg)

92000 Biotium 25MG 276 EUR

Fluorescein Reference Dye (100X)

F553 GeneOn 1 ml (10µM) 73.2 EUR

Fluorescein Reference Dye (100X)

F553L GeneOn 5x1 ml (50µM) 206.4 EUR

FGF R3-Fluorescein Labeled

FC15006 Neuromics 100 Tests 537.6 EUR

CLF [Cholyl-Lys-Fluorescein]

36701 AAT Bioquest 1 mg 367.2 EUR

Streptavidin-Fluorescein (FITC) conjugate

20367 Alpha Diagnostics 0.5 mg 242.4 EUR

AMP-Fluorescein conjugate calibrator

13610 AAT Bioquest 100 nmol 367.2 EUR

GMP-Fluorescein conjugate calibrator

13611 AAT Bioquest 100 nmol 576 EUR

Fluorescein-alpha-bungarotoxin: (10x50ug)

00013 Biotium 10ST 500.4 EUR

Fluorescein Methotrexate, triammonium salt:

00023 Biotium 1MG 337.2 EUR

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Antibody

20-abx110679 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Antibody

20-abx134734 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Antibody

20-abx131875 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 978.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 184.80 EUR
 • 309.60 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Antibody

abx020696-1mg Abbexa 1 mg 794.4 EUR

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Antibody

abx020697-1mg Abbexa 1 mg 718.8 EUR

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Antibody

abx020698-1mg Abbexa 1 mg 794.4 EUR

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Antibody

abx020699-1mg Abbexa 1 mg 627.6 EUR

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Antibody

abx022681-1mg Abbexa 1 mg 777.6 EUR

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Antibody

20-abx210188 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Antibody

20-abx178979 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1528.80 EUR
 • 727.20 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

SensiFAST SYBR & Fluorescein Kit

BIO-96002/S Bioline Sample Ask for price

SensiFAST SYBR & Fluorescein Kit

BIO-96005 Bioline 500 rxns Ask for price

SensiFAST SYBR & Fluorescein Kit

BIO-96020 Bioline 2000 rxns Ask for price

Fluorescein 5(6)-isothiocyanate

GT8666-1G Glentham Life Sciences 1 g 370.8 EUR

SensiMix SYBR & Fluorescein Kit

QT615-05 Bioline 500 rxn Ask for price

SensiMix SYBR & Fluorescein Kit

QT615-20 Bioline 2000 rxn Ask for price

Gelatin, Fluorescein (FITC) Conjugate

M1303-1 Biovision each 117.6 EUR

Gelatin, Fluorescein (FITC) Conjugate

M1303-5 Biovision each 261.6 EUR

Collagen-Fluorescein (FITC) Conjugate

M1304-1 Biovision each 117.6 EUR

Collagen-Fluorescein (FITC) Conjugate

M1304-5 Biovision each 261.6 EUR

OVA Conjugated Fluorescein Isothiocyanate (FITC)

4-CPO843Ge21 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Fluorescein Goat Anti-Chicken IgY

CH23101 Neuromics 500 ul 292.8 EUR

Anti-Nbr1 Antibody, Fluorescein Conjugated

D03534 BosterBio 25ul/vial 476.4 EUR

Fluorescein isothiocyanate, Isomer I [FITC]

F742107 Bio Basic 500mg 201.98 EUR

Rabbit secondary antibody for fluorescein

3104 Virostat 1 vial 386.26 EUR

Fluorescein isothiocyanate isomer I (FITC)

abx082514-100mg Abbexa 100 mg 292.8 EUR

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Antibody (ALP)

abx022679-1ml Abbexa 1 ml 861.6 EUR

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Antibody (HRP)

abx022680-1ml Abbexa 1 ml 811.2 EUR

Fluorescein-5-isothiocyanate (FITC-I)

20-abx182477 Abbexa
 • 477.60 EUR
 • 2749.20 EUR
 • 1045.20 EUR
 • 1 g
 • 25 g
 • 5 g

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Protein (OVA)

20-abx651911 Abbexa
 • 693.60 EUR
 • 309.60 EUR
 • 2064.00 EUR
 • 828.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Antibody (HRP)

abx411353-1ml Abbexa 1 ml 828 EUR

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Antibody (HRP)

abx411497-1ml Abbexa 1 ml 594 EUR

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Antibody (Biotin)

abx411498-1mg Abbexa 1 mg 678 EUR

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Antibody (Biotin)

abx412962-05mg Abbexa 0.5 mg 861.6 EUR

Anti-CRP Antibody Fluorescein Conjugated

A00249-3 BosterBio 100ug 546 EUR

Fluorescein di(β-D-galactopyranoside)

HY-101895 MedChemExpress 1mg 308.4 EUR

Fluorescein Active Caspase Staining Kit

K2047-100 ApexBio 100 assays 686.4 EUR

Fluorescein Active Caspase Staining Kit

K2047-25 ApexBio 25 assays 285.6 EUR

Fluorescein aldehyde [5-FAM aldehyde]

9000 AAT Bioquest 5 mg 318 EUR

Fluorescein aldehyde [5-FAM aldehyde]

9001 AAT Bioquest 1 mg 203 EUR

Ubiquitin-Fluorescein-labeled (FLR-Ub)

7552-50 Biovision each 301.2 EUR

S-adenosyl homocysteine, Fluorescein-labeled

52012 BPS Bioscience 20 µl 320 EUR

FITC (Fluorescein Isothiocyanate) (F4/1) Antibody

BNC941277-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

FITC (Fluorescein Isothiocyanate) (F4/1) Antibody

BNC941277-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

FITC (Fluorescein Isothiocyanate) (F4/1) Antibody

BNCA1277-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

FITC (Fluorescein Isothiocyanate) (F4/1) Antibody

BNCAP1277-100 Biotium 100uL 238.8 EUR
Hipotezę tę potwierdzają zarówno wyniki biologiczne, jak i analizy spektroskopowe różnych koniugatów zawierających fluoresceinę oraz równo naładowanego zestawu analogicznych środków obrazujących wiążących GRPR na bazie tartrazyny . Fluoresceina oddziałuje z sodem, co zmniejsza całkowity ładunek ujemny cząsteczki barwnika o jeden. To zmniejszenie pozornego całkowitego ładunku netto wyjaśnia wyjątkowe zachowanie odkryte dla multimodalnego biokoniugatu

Dodaj komentarz