Czujniki fluorescencyjne i kolorymetryczne oparte na fluoresceinie do czułego wykrywania materiałów wybuchowych TNP w środowisku wodnym: Zastosowanie bramki logicznej

Szybkie wykrywanie 2,4,6-trinitrofenolu (TNP) w rzeczywistych próbkach cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa środowiska. W tym kontekście osiągnięto opłacalne i wygodne wykrywanie materiałów wybuchowych TNP za pomocą dwóch nowych czujników F2 i F3 opartych na fluoresceinie. Czujniki wykazały skuteczną reakcję wygaszania fluorescencji w kierunku TNP w środowisku wodnym. Wysoce czułe wykrywanie fluorescencyjne materiału wybuchowego TNP (granica wykrywalności 0,73 (F2) i 1,7 nM (F3)) było regulowane przez tworzenie kompleksu transferu ładunku w stanie podstawowym, ułatwione przez korzystne wiązanie H między czujnikiem a materiałem wybuchowym TNP.
Mechanizm wygaszania fluorescencji do wykrywania materiału wybuchowego TNP badano za pomocą absorpcji UV-Visible, dynamicznego rozpraszania światła (DLS), obliczeń teorii funkcjonału gęstości (DFT), obliczeń Benesiego-Hildebranda i wykresów Joba. Korzystnie, czujniki wykazywały selektywne i natychmiastowe rozpoznawanie kolorymetryczne materiału wybuchowego TNP. Co ważne, czujniki wykazywały szybki czas reakcji na TNP nawet w obecności potencjalnych zakłóceń, co czyni je wysoce przydatnymi do zastosowań praktycznych.
Czujniki zostały z powodzeniem zastosowane do fluorescencyjnego i kolorymetrycznego wykrywania materiałów wybuchowych TNP w próbkach wody przemysłowej oraz do produkcji bramek logicznych. Ponadto, dzięki wytwarzaniu pasków fluorescencyjnych i zestawów testowych reagujących na wybuchy osiągnięto wygodny tryb kontaktu i natychmiastowe wykrywanie powierzchni materiału wybuchowego TNP.

Wpływ kwasu 5-aminolewulinowego i  fluoresceiny  sodowej na zakres resekcji w glejakach o wysokim stopniu złośliwości i przerzutach do mózgu

Chirurgia jest niezbędna w leczeniu glejaków o wysokim stopniu złośliwości (HGG) i wiadomo, że całkowita resekcja (GTR) zwiększa całkowity czas przeżycia i przeżycie bez progresji choroby. Kilka badań wykazało, że chirurgia pod kontrolą fluorescencji z użyciem kwasu 5-aminolewulinowego (5-ALA) znacznie zwiększa GTR w porównaniu z chirurgią przy białym świetle (65% w porównaniu z 36%). W ostatnich latach fluoresceina sodowa (SF) stała się coraz bardziej popularnym środkiem w chirurgii sterowanej fluorescencyjnie ze względu na liczne korzyści użytkowe w porównaniu z 5-ALA, w tym niższy koszt, nietoksyczność, łatwe podawanie podczas zabiegu chirurgicznego oraz szeroki zakres wskazań obejmujący wszystkie zmiany wzmacniające kontrast z przerwaniem bariery krew-mózg w OUN.
Jednak obecnie SF jest środkiem pozarejestracyjnym, a poziom dowodów dotyczących stosowania w chirurgii HGG jest gorszy w porównaniu z 5-ALA. Tutaj podajemy aktualizację i przeglądamy najnowszą literaturę dotyczącą chirurgii pod kontrolą fluorescencji z użyciem 5-ALA i SF dla guzów mózgu, z naciskiem na chirurgię pod kontrolą fluorescencji w HGG i przerzutach do mózgu. Ponadto oceniamy zalety i wady obu fluoroforów i omawiamy ich przyszłe perspektywy.

Antyproliferacyjne i cytotoksyczne działanie  fluoresceiny – barwnika diagnostycznego do angiografii

Fluoresceina to barwnik fluorescencyjny stosowany jako narzędzie diagnostyczne w różnych dziedzinach medycyny. Chociaż sama fluoresceina ma niską toksyczność, po fotoaktywacji uwalnia potencjalnie toksyczne cząsteczki, takie jak tlen singletowy ( 1 O 2 ) oraz, jak pokazujemy w tej pracy, również tlenek węgla (CO). Ponieważ obie te molekuły mogą wpływać na procesy fizjologiczne, głównym celem tego badania było zbadanie potencjalnych biologicznych skutków fotochemii fluoresceiny. W naszym badaniu in vitro na linii ludzkich komórek hepatoblastoma HepG2 zbadaliśmy możliwy wpływ na żywotność komórek, metabolizm energii komórkowej i cykl komórkowy.
Zaobserwowaliśmy znacznie obniżoną żywotność komórek (~30%, 75-2400 μM) po napromieniowaniu wewnątrzkomórkowej fluoresceiny i udowodniliśmy, że ten spadek żywotności był zależny od stężenia tlenu w komórce. Wykryliśmy również znacząco obniżone stężenie metabolitów cyklu Krebsa (mleczan i cytrynian < 30%; 2-hydroksyglutaran i 2-oksoglutaran < 10%) oraz zatrzymanie cyklu komórkowego (spadek w fazie G2 o 18%).
Obserwacje te sugerują, że ta reakcja fotochemiczna może mieć ważne konsekwencje biologiczne i może wyjaśniać niektóre reakcje niepożądane obserwowane u pacjentów leczonych fluoresceiną. Dodatkowo aktywność biologiczna zarówno  1 O 2 jak  i CO może mieć znaczny potencjał terapeutyczny, szczególnie w leczeniu raka.

Optyczna tomografia koherentna Angiografia w niedrożności żyły środkowej siatkówki: zmiany w plamce żółtej i ich korelacja z brakiem perfuzji obwodowej w ultraszerokokątnej   angiografii fluoresceinowej

Badanie korelacji między wskaźnikiem niedokrwienia (ISI) mierzonym na obrazach ultraszerokokątnych (UWF) angiografii fluoresceinowej (FA) a parametrami plamki uzyskanymi za pomocą angiografii optycznej koherentnej tomografii (OCT-A) w oczach dotkniętych niedrożnością żyły środkowej siatkówki (CRVO).
Retrospektywne badanie danych z 12 oczu dotkniętych CRVO nieleczonych wcześniej. Wszyscy pacjenci zostali poddani kompleksowemu badaniu okulistycznemu obejmującemu strukturalne OCT, OCT-A i UWF FA. Analizowane zmienne obejmowały ostrość wzroku z najlepszą korekcją (BCVA) mierzoną za pomocą karty ETDRS; obszar strefy beznaczyniowej dołka (FAZ) w angiogramie OCT-A pełnej grubości; gęstość perfuzji (PD) w splocie powierzchownym (SCP) i głębokim splocie włośniczkowym (DCP); ISI; i centralna grubość plamki (CMT).
Fluorescein dicaprylate WS1, 5mg

Fluorescein dicaprylate WS1, 5mg

ISI wykazało istotną dodatnią korelację z obszarem FAZ (r=0,63, p=0,019) oraz istotną ujemną korelację z PD w SCP (r=-0,62, p=0,022), PD w DCP (r=-0,66, p =0,011) i BCVA (r=-0,75, p=0,002). Obszar FAZ również ujemnie korelował z PD w SCP (r=-0,75, p=0,002) i DCP (r=-0,64, p=0,016). BCVA dodatnio korelowało z PD w SCP (r=0,67, p=0,009) i DCP (r=0,68, p=0,008), natomiast ujemną korelację stwierdzono z obszarem FAZ (r=-0,65, p=0,013) i CMT (r=-0,70, p=0,006).

Różne typy hiperfluorescencji obserwowane we  wzorcach angiograficznych fluoresceiny po anty-VEGF  w retinopatii wcześniaków

W celu wykazania, że ​​charakterystyka demograficzna i lecznicza retinopatii wcześniaków (ROP) oczu wykazywała różne typy hiperfluorescencji w angiografii fluoresceinowej (FA) początkowo leczonych lekami przeciwko czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF).

 Kolejne serie przypadków ROP leczonych lekami anty-VEGF zostały retrospektywnie zbadane. U wszystkich pacjentów wykonano badanie FA co najmniej 6 miesięcy później po leczeniu. Przeanalizowano charakterystykę demograficzną i leczniczą oczu z hiperfluorescencją lub bez hiperfluorescencji w FA. Różne typy hiperfluorescencji podzielono na trzy grupy, w tym przeciek naczyniowy, błonę włóknistą i nieprawidłowości naczyniowe.

Uwzględniono dwieście czterdzieści dwa oczy 123 pacjentów z wymagającym leczenia ROP. Hiperfluorescencję określono w 51/242 oczach i wykonano dla nich 2,08 ± 1,11 iniekcji, natomiast oczy bez hiperfluorescencji otrzymały 1,65 ± 0,80 iniekcji ( p  = 0,013). Przeciek naczyniowy został zdefiniowany w 26/51 oczach z hiperfluorescencją.

Wiek po menstruacji (PMA) pierwszego wstrzyknięcia w grupie z hiperfluorescencją wynosił 38,56 ± 3,24 tygodnia, czyli wcześniej niż u niemowląt bez hiperfluorescencji ( p  = 0,011). Więcej dodatkowych zabiegów wykonano w oczach z hiperfluorescencją (23,53 vs 3,66%,  p  = 0,000). Wśród nich oczy z przeciekiem naczyniowym wymagały więcej dodatkowego leczenia niż oczy bez przecieku (42,31 vs 4,00%,  p  = 0,004). W przypadku 26 oczu z przeciekiem naczyniowym 11 oczu 8 pacjentów otrzymało dalsze leczenie podczas dalszej obserwacji. Nie można określić żadnej znaczącej różnicy wady refrakcji między różnymi grupami.

WYJĄTEK, KTÓRY POTWIERDZA REGUŁĘ: W JAKI SPOSÓB CHELATACJA SODU MOŻE ZMIENIĆ KORELACJĘ WIĄZANIA KOMÓREK  ŁADUNKOWYCH PRZEZ MULTIMODALNE ŚRODKI DO OBRAZOWANIA NA BAZIE FLUORESCEINY

W niniejszym badaniu opisujemy i wyjaśniamy nieprawidłowe zachowanie pod względem profilu wiązania receptora opartego na fluoresceinie multimodalnego środka obrazującego do wizualizacji receptora peptydowego uwalniającego gastrynę (GRPR) poprzez wyjaśnienie mechanizmu chelatowania jonów sodu jego ugrupowania barwnika fluorescencyjnego.

Fluorescein dicaprylate WS1

22018-5mg AAT Bioquest 5 mg 222 EUR

Fluorescein dicaprylate [Fluorescein dioctanoate]

22019-100mg AAT Bioquest 100 mg 109 EUR

Fluorescein dicaproate

GW0286 Glentham Life Sciences 1g 275.55 EUR

Fluorescein dicaproate

GW0286-1 Glentham Life Sciences 1 300.9 EUR

Fluorescein

16105-92 NACALAI TESQUE 25G 28 EUR

Fluorescein

16106-82 NACALAI TESQUE 25G 37.8 EUR

Fluorescein

F485250 Toronto Research Chemicals 2.5g 76 EUR

Fluorescein

HY-D0251 MedChemExpress 1g 166.8 EUR

Fluorescein

T1392-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Fluorescein

T1392-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Fluorescein

T1392-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Fluorescein

T1392-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Fluorescein

T1392-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Fluorescein

MBS654171-25g MyBiosource 25g 485 EUR

Fluorescein

MBS654171-5x25g MyBiosource 5x25g 2025 EUR

Fluorescein

MBS6507515-05mg MyBiosource 0.5mg 750 EUR

Fluorescein

MBS6507515-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 3235 EUR

Fluorescein

MBS6507516-2mg MyBiosource 2mg 875 EUR

Fluorescein

MBS6507516-5x2mg MyBiosource 5x2mg 3780 EUR

Fluorescein

MBS3603657-200mg MyBiosource 200mg 200 EUR

Fluorescein

MBS3603657-5x200mg MyBiosource 5x200mg 580 EUR

Fluorescein

MBS623296-1mg MyBiosource 1mg 995 EUR

Fluorescein

MBS623296-5x1mg MyBiosource 5x1mg 4335 EUR

Fluorescein

MBS575863-1g MyBiosource 1g 155 EUR

Fluorescein

MBS575863-200mg MyBiosource 200mg 135 EUR

Fluorescein

MBS575863-500mg MyBiosource 500mg 145 EUR

Fluorescein

MBS575863-5x1g MyBiosource 5x1g 545 EUR

Fluorescein (C.I. 45350.1)

GT3509 Glentham Life Sciences 100g 57.9 EUR

Fluorescein (C.I. 45350.1)

GT3509-100 Glentham Life Sciences 100 23.8 EUR

Fluorescein (C.I. 45350)

GT3509-100G Glentham Life Sciences 100 g 64.8 EUR

Fluorescein (C.I. 45350.1)

GT3509-500 Glentham Life Sciences 500 63.3 EUR

Fluorescein (C.I. 45350)

GT3509-500G Glentham Life Sciences 500 g 112.8 EUR

Fluorescein (AP)

MBS6507517-05mg MyBiosource 0.5mg 840 EUR

Fluorescein (AP)

MBS6507517-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 3640 EUR

Fluorescein DHPE

23304 AAT Bioquest 5 mg 112 EUR

Fluorescein DHPE

23304-5mg AAT Bioquest 5 mg 109 EUR

Fluorescein-NAD+

T36304-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Fluorescein-NAD+

T36304-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Fluorescein-NAD+

T36304-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Fluorescein-NAD+

T36304-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Fluorescein-NAD+

T36304-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Fluorescein-NAD+

MBS5797476-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fluorescein (TRITC)

MBS6507520-05mg MyBiosource 0.5mg 895 EUR

Fluorescein (TRITC)

MBS6507520-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 3885 EUR

Fluorescein-NAD+

HY-131009 MedChemExpress 81ug(0.25 mM * 250 μL in Water) 2002.2 EUR

Fluorescein-12-UTP

B8332-.025 ApexBio 25ul (10mM) 192 EUR

Fluorescein-12-UTP

NU-821-FAMX-L Jena Bioscience GmbH 5 x 10µl 296 EUR

Fluorescein-12-UTP

NU-821-FAMX-S Jena Bioscience GmbH 10µl 118.4 EUR

Fluorescein-DHPE

60024-1 Biotium EA 252 EUR

Fluorescein biotin

3017-5mg AAT Bioquest 5 mg 109 EUR

Fluorescein Sodium

328812 MedKoo Biosciences 100.0g 180 EUR

Fluorescein-DBCO

572272 MedKoo Biosciences 1.0mg 360 EUR

Fluorescein Biotin

80019-1 Biotium EA 147 EUR

Fluorescein Sodium

T4065-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Fluorescein Sodium

T4065-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Fluorescein Sodium

T4065-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Fluorescein Sodium

T4065-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Fluorescein Sodium

T4065-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Fluorescein Biotin

HY-D1030 MedChemExpress 1mg 241.2 EUR

Fluorescein-DBCO

T15290-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Fluorescein-DBCO

T15290-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Fluorescein-DBCO

T15290-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Fluorescein-DBCO

T15290-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Fluorescein-DBCO

T15290-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Fluorescein Biotin

T18992-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Fluorescein Biotin

T18992-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Fluorescein Biotin

T18992-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Fluorescein Biotin

T18992-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Fluorescein Biotin

T18992-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Fluorescein sodium

MBS5785725-5mg MyBiosource 5(mg 145 EUR

Fluorescein sodium

MBS5785725-5x5mg MyBiosource 5x5(mg 500 EUR

Fluorescein (Biotin)

MBS6507518-1mg MyBiosource 1mg 1270 EUR

Fluorescein (Biotin)

MBS6507518-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5570 EUR

Fluorescein (Biotin)

MBS6507519-05mg MyBiosource 0.5mg 750 EUR

Fluorescein (Biotin)

MBS6507519-1mg MyBiosource 1mg 1205 EUR

Fluorescein (Biotin)

MBS6507519-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5280 EUR

Fluorescein Biotin

MBS3841895-1mg MyBiosource 1mg 210 EUR

Fluorescein Biotin

MBS3841895-2mg MyBiosource 2mg 290 EUR

Fluorescein Biotin

MBS3841895-5x2mg MyBiosource 5x2mg 1305 EUR

Fluorescein Biotin

MBS5755837-1mg MyBiosource 1mg 180 EUR

Fluorescein Biotin

MBS5755837-5x1mg MyBiosource 5x1mg 660 EUR

Fluorescein-DBCO

HY-126851 MedChemExpress 1 mg 681.83 EUR

Fluorescein-12-dUTP

B8207-.025 ApexBio 25 ?l (1mM) 160 EUR

Fluorescein-12-dUTP

B8207-.125 ApexBio 5x25 ?l (1mM) 672 EUR

Fluorescein-12-dUTP

NU-803-FAMX-L Jena Bioscience GmbH 5 x 10µl 281.5 EUR

Fluorescein-12-dUTP

NU-803-FAMX-S Jena Bioscience GmbH 10µl 99.4 EUR

Fluorescein-12-dCTP

NU-809-FAMX-L Jena Bioscience GmbH 5 x 10µl 518.1 EUR

Fluorescein-12-dCTP

NU-809-FAMX-S Jena Bioscience GmbH 10µl 131.1 EUR

Fluorescein-12-dATP

NU-1611-FAMX Jena Bioscience GmbH 100µl 1150.7 EUR

Fluorescein-12-dUTP

MBS433556-50nmol MyBiosource 50nmol 355 EUR

Fluorescein-12-dUTP

MBS433556-5x50nmol MyBiosource 5x50nmol 1440 EUR

Fluorescein lisicol

T31820-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Fluorescein lisicol

T31820-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Fluorescein lisicol

T31820-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Fluorescein lisicol

T31820-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Fluorescein lisicol

T31820-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Fluorescein lisicol

MBS5781412-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fluorescein Tyramide

96018 Biotium 0.5mg 326 EUR

Fluorescein Tyramide

96018-1 Biotium EA 326 EUR

Fluorescein Tyramide

11062-1mg AAT Bioquest 1 mg 203 EUR

Fluorescein tyramide

T39546-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Fluorescein tyramide

T39546-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Fluorescein tyramide

T39546-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Fluorescein tyramide

T39546-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Fluorescein tyramide

T39546-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Fluorescein Antibody

GWB-53C09F GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Fluorescein Antibody

GWB-2417D3 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Fluorescein Antibody

GWB-866AAF GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Fluorescein Antibody

GWB-7AE962 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Fluorescein Antibody

GWB-B08370 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Fluorescein Antibody

GWB-B0DB01 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Fluorescein Antibody

GWB-BE945A GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Decanoyl fluorescein

T31350-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Decanoyl fluorescein

T31350-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Decanoyl fluorescein

T31350-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Decanoyl fluorescein

T31350-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Decanoyl fluorescein

T31350-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Fluorescein tyramide

MBS5800004-5mg MyBiosource 5(mg 915 EUR

Fluorescein tyramide

MBS5800004-5x5mg MyBiosource 5x5(mg 3970 EUR

Decanoyl fluorescein

MBS5780969-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fluorescein tyramide

HY-131008 MedChemExpress 1 mg 757.59 EUR

Fluorescein diacetate

abx082098-1g Abbexa 1 g 243.6 EUR

Fluorescein Diacetate

F045-5G TOKU-E 5 g 39.11 EUR

Fluorescein diacetate

GT5229 Glentham Life Sciences 5g 448.91 EUR

Fluorescein potassium

F01958 Pfaltz & Bauer 25G 416.56 EUR

FLUORESCEIN DIACETATE

F2950 PhytoTechnology Laboratories 25G 110.87 EUR

Fluorescein diacetate

FB0202 Bio Basic 5g 190.5 EUR

Fluorescein Diacetate

HY-D0719 MedChemExpress 5g 142.8 EUR

Fluorescein diacetate

GT5229-10 Glentham Life Sciences 10 68.9 EUR

Fluorescein diacetate

GT5229-100 Glentham Life Sciences 100 490.3 EUR

Fluorescein diacetate

GT5229-100G Glentham Life Sciences 100 g 628.8 EUR

Fluorescein diacetate

GT5229-10G Glentham Life Sciences 10 g 118.8 EUR

Fluorescein diacetate

GT5229-25 Glentham Life Sciences 25 150.4 EUR

Fluorescein diacetate

GT5229-25G Glentham Life Sciences 25 g 217.2 EUR

Fluorescein diacetate

GT5229-5 Glentham Life Sciences 5 39.4 EUR

Fluorescein diacetate

GT5229-5G Glentham Life Sciences 5 g 84 EUR

Fluorescein diacetate

T19323-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Fluorescein diacetate

T19323-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Fluorescein diacetate

T19323-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Fluorescein diacetate

T19323-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Fluorescein diacetate

T19323-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Fluorescein diacetate

abx082098-100l Abbexa 100 µl 162.5 EUR

Fluorescein diacetate

abx082098-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Fluorescein diacetate

abx082098-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Fluorescein Maleimide

MBS655772-1mg MyBiosource 1mg 545 EUR

Fluorescein Maleimide

MBS655772-5mg MyBiosource 5mg 1430 EUR

Fluorescein Maleimide

MBS655772-5x5mg MyBiosource 5x5mg 6285 EUR

Fluorescein Diacetate

MBS5756006-5mg MyBiosource 5mg 145 EUR

Fluorescein Diacetate

MBS5756006-5x5mg MyBiosource 5x5mg 500 EUR

Fluorescein hydrazide

HY-151644 MedChemExpress 10 mg 1006.51 EUR

Fluorescein C.I. No. 45350_x000D__x000D_

F01840 Pfaltz & Bauer 500G 158.47 EUR

MAb to Fluorescein

MBS311384-1mg MyBiosource 1mg 540 EUR

MAb to Fluorescein

MBS311384-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2255 EUR

Fluorescein hexylamine

91058 Biotium 25MG 206 EUR

Fluorescein hexylamine

91058-1 Biotium EA 206 EUR

Fluorescein CADAVERINE

92000 Biotium 25MG 220 EUR

Fluorescein CADAVERINE

92000-1 Biotium EA 220 EUR

Fluorescein dibutyrate

GW8666 Glentham Life Sciences 5g 799.62 EUR

Fluorescein Complexone

F01890 Pfaltz & Bauer 5G 276.34 EUR

Fluorescein dibutyrate

F01910 Pfaltz & Bauer 25G 310.49 EUR

Fluorescein Dibenzoate

F837350 Toronto Research Chemicals 250mg 500 EUR
Hipotezę tę potwierdzają zarówno wyniki biologiczne, jak i analizy spektroskopowe różnych koniugatów zawierających fluoresceinę oraz równo naładowanego zestawu analogicznych środków obrazujących wiążących GRPR na bazie tartrazyny . Fluoresceina oddziałuje z sodem, co zmniejsza całkowity ładunek ujemny cząsteczki barwnika o jeden. To zmniejszenie pozornego całkowitego ładunku netto wyjaśnia wyjątkowe zachowanie odkryte dla multimodalnego biokoniugatu

Dodaj komentarz